• Čeština
 • English
 • Výuka bakalářských a magisterských předmětů

  STATIKA I

  STATIKA II

  NOSNÉ KONSTRUKCE I

  NOSNÉ KONSTRUKCE II

  Předmět seznamuje se statickým působením stavebních konstrukcí, základy pružnosti a pevnosti. Úvod je věnován soustavám sil, a to zejména rovinnému a prostorovému svazku sil a obecné soustavě sil v rovině. Pro teorii pružnosti a pevnosti prutů jsou nezbytné hlavní těžišťové momenty setrvačnosti. Na soustavy sil navazuje výpočet reakcí u staticky určitých konstrukcí a jejich soustav. Nezbytnou oblastí pro statické posuzování prutů je stanovení průběhů vnitřních sil – posouvajících sil, normálových sil a ohybových momentů. Statika I se také věnuje stanovením osových sil na příhradových konstrukcích – tato problematika se procvičuje na cvičeních až v následujícím semestru. Na úvod o prostých případech pružnosti a pevnosti navazuje předmět Statika II. Statika je teoretickým základem pro další předměty, jako jsou Nosné konstrukce a Stavitelství. Znalosti získané v předmětu se uplatní i ve výuce ateliérů. Cvičení probíhá tradiční formou

  http://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,statika-i

  Předmět seznamuje se statickým působením stavebních konstrukcí a základy pružnosti a pevnosti. Ve Statice II se uplatňují znalosti z předmětu Statika I, kde stěžejními tématy jsou vnitřní síly na staticky určitých soustavách a momenty setrvačnosti průřezu. Statika II se zabývá zejména základy pružnosti a pevnosti, a to konkrétně prostými případy pružnosti na prutu, kombinacemi namáhání na prutu, jádrem průřezu a smykem za ohybu. Při výkladu pružnosti je využívána teorie dovolených namáhání. Navazuje kapitola o deformaci ohýbaného nosníku, kde je odvozena diferenciální rovnice ohýbaného nosníku a vysvětlena Mohrova analogie. Pomocí diferenciální rovnice ohýbaného nosníku je vysvětleno také řešení pro staticky neurčité pruty typu vetknutí-vetknutí a vetknutí-kloub. Je vyložena problematika stability tlačených prutů, a to jednak pro ideální prut podle Eulera a jednak pro imperfektní osamělý tlačený prut pomocí součinitelů vzpěru. Samostatná přednáška je věnována vybraným partiím plasticity, kde je nejprve rozebrána problematika různých pracovních diagramů používaných materiálů a dále je vyloženo zejména řešení plastického ohybu. Závěrečná přednáška se věnuje ohybovým momentům na nosných železobetonových deskách. Na cvičeních jsou jednotlivé kapitoly z pružnosti a pevnosti procvičovány na konkrétních příkladech. Statika II je teoretickým základem pro další předměty, jako jsou Nosné konstrukce a Stavitelství. Znalosti získané v předmětu se uplatní i ve výuce ateliérů. Cvičení probíhá tradiční formou. Před zapsáním výuky Statika II je proto třeba získat klasifikovaný zápočet ze Statiky I.

  http://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,statika-ii