• Čeština
 • English
 • Informace o studiu

  Doktorské studium se uskutečňuje podle ustanovení § zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách. Jeho obsahem jsou přednáškové kurzy a semináře z teoretických a praktických předmětů specializovaných témat, zkoušky a hlavně systematická práce na řešení vědecké úlohy, vyúsťující v sestavení disertační práce. Hlavní složkou výuky je řízené individuální studium a vědecko-výzkumná práce. Studium se ukončuje vykonáním rigorózní zkoušky a obhajobou disertační práce.

  Realizuje se ve dvou formách, které odpovídají různým způsobům jeho finančního zabezpečení:

  1. interní doktorské studium (čtyřleté), kdy jsou existenční potřeby studentů zajišťovány udělením stipendia,
  2. distanční a kombinované doktorské studium (pětileté), jehož účastníkům jsou jejich potřeby hrazeny z jiných prostředků.

  Přijímací zkoušky

  Přijímací zkouška se skládá z:

  ? odborné rozpravy k tématu doktorského studia

  ? posouzení výsledků předchozího studia, znalostí a odborných aktivit uchazeče

  ? posouzení jazykových znalostí uchazeče

  ? souhlasného stanoviska školitele daného tématu doktorského studia

  (Podle stávajícího stavu není průběh PZ přesně specifikován)


  Standardní délka studia

  S ohledem na náplň a převážně experimentální charakter témat doktorských studií (zejména na čas) a také s ohledem na zvýšení úspěšnosti absolventů DSP je v souladu se Zákonem č. 11/1998 Sb. a § 47 odstavec (2) ?O vysokých školách a změnách a doplnění dalších zákonů“, navrhována změna standardní délky studia ze tří let na čtyři roky.


  Individuální studijní plán

  Student:

  ? vykoná zkoušky ze čtyř předmětů povinně volitelných skupiny PI do konce prvního ročníku (2. semestru)

  ? vykoná zkoušky z alespoň dvou předmětů povinně volitelných skupiny PII do konce druhého ročníku (4. semestru)

  ? vykoná zkoušky z cizího jazyka

  ? vykoná zkoušky z volitelných předmětů dohodnutých se svým školitelem

  ? vykoná Státní doktorskou zkoušku do konce třetího ročníku (6. semestru)

  ? do konce sedmého semestru zakončí všechny experimentální a vyhodnocovací práce a předá svou doktorskou práci v konceptu svému školiteli

  ? do konce čtvrtého ročníku (8. semestru) odevzdá DP

  ? má za povinnost aktivní prezentaci své práce na konferencích a v odborných časopisech

  ? má podle možností absolvovat krátkodobý studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo výzkumném ústavu


  Studijní plány oborů

  Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů byla zohledněna na základě dosavadní frekvence jejich výběrů.

  Některé předměty byly sloučeny a inovovány podle aktuálních poznatků v dané oblasti.


  Státní doktorské zkoušky (SDZ)

  Student požádá po splnění všech předepsaných povinností studijní oddělení o vypsání SDZ

  Ke státní doktorské zkoušce předloží písemnou studii své disertační práce, vede odbornou rozpravu o problematice disertační práce a prokáže své odborné znalosti v dané problematice.

  Zkouška se vypisuje kdykoliv po splnění výše uvedených povinností.


  Zavedení institutu školitele specialisty

  V souladu se čl. 28 ?Studijního a zkušebního řádu Českého vysokého učení technického v Praze“ jmenuje ředitel na návrh školitele a po schválení předsedy ORO školitele specialistu.

  Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví

  Profil absolventa

  Absolvent doktorského studia v oboru ?Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví“ bude po úspěšném absolvování nejvyšší formy vysokoškolského studia v doktorském studijním programu připraven uplatnit své nabyté vědomosti ve výzkumné a vývojové oblasti nových trendů v technologii betonu, sanace betonových a zděných konstrukcí a dále v oblasti výroby a zkoušení stavebních hmot a diagnostiky stavebních konstrukcí. Po dobu studia si absolvent prakticky osvojí v rámci řešení tuzemských nebo zahraničních vědeckovýzkumných projektů, případně expertní činnosti, jednotlivé metody a postupy analýzy stavebních materiálů. Absolvování doktorského studijního programu je též nezbytným předstupněm případného dalšího kariérního růstu nebo další akademické činnosti. Vzhledem k tomu, že by absolvent měl absolvovat zahraniční stáž, kde si prohloubí znalost cizího jazyka, je jeho možnost působení v daném oboru též v zahraničí.

  Cíle studia

  Cílem doktorského studia oboru ?Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách“ studijního programu Stavební inženýrství je nabídnout nejlepším absolventům magisterského studia, zejména z oblasti stavebnictví nebo chemie, nejvyšší univerzitní vzdělání v oboru silikátových materiálů a zkoušení stavebních hmot a konstrukcí. Studium zahrnuje komplexní vědeckou přípravu, na základě které si absolvent osvojí metodiku samostatné vědecké práce a rozšíří si oblast svého poznání na základě hluboké orientace jak v tuzemské, tak zahraniční literatuře. Absolvent doktorského studia bude připraven jak v teoretických disciplínách přírodovědného základu, tak i ve vědních oblastech jeho dalšího odborného zaměření na řešení náročných požadavků vývoje nových stavebních materiálů a technologie jejich výroby.

  Nezbytným požadavkem na posluchače je jeho zapojení do jednotlivých vědeckovýzkumných úkolů a expertní činnosti díky úzké spolupráci Kloknerova ústavu se stavební praxí.

  V rámci vědecké přípravy studenta je též nezbytné, aby posluchač prezentoval své výsledky na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a publikoval je v odborných a vědeckých zahraničních i tuzemských časopisech.

  Vlastní disertační práce je orientována na zhodnocení současného stavu rozvoje řešené problematiky u nás i v zahraničí, na vymezení předmětu a metodiky řešení příslušného tématu a zejména na vlastní tvůrčí přínos nových dílčích poznatků v dané oblasti vědeckého bádání.

  Z důvodu končící akreditace se do oboru nepřijímá.
  Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách (3906V002)

  Profil absolventa

  Absolvent doktorského studia v oboru ?Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách“ bude po úspěšném absolvování nejvyšší formy vysokoškolského studia v doktorském studijním programu připraven uplatnit své nabyté vědomosti ve výzkumné a vývojové oblasti nových trendů v technologii betonu, sanace betonových a zděných konstrukcí a dále v oblasti výroby a zkoušení stavebních hmot a diagnostiky stavebních konstrukcí. Po dobu studia si absolvent prakticky osvojí v rámci řešení tuzemských nebo zahraničních vědeckovýzkumných projektů, případně expertní činnosti, jednotlivé metody a postupy analýzy stavebních materiálů. Absolvování doktorského studijního programu je též nezbytným předstupněm případného dalšího kariérního růstu nebo další akademické činnosti. Vzhledem k tomu, že by absolvent měl absolvovat zahraniční stáž, kde si prohloubí znalost cizího jazyka, je jeho možnost působení v daném oboru též v zahraničí.

  Cíle studia

  Cílem doktorského studia oboru ?Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách“ studijního programu Stavební inženýrství je nabídnout nejlepším absolventům magisterského studia, zejména z oblasti stavebnictví nebo chemie, nejvyšší univerzitní vzdělání v oboru silikátových materiálů a zkoušení stavebních hmot a konstrukcí. Studium zahrnuje komplexní vědeckou přípravu, na základě které si absolvent osvojí metodiku samostatné vědecké práce a rozšíří si oblast svého poznání na základě hluboké orientace jak v tuzemské, tak zahraniční literatuře. Absolvent doktorského studia bude připraven jak v teoretických disciplínách přírodovědného základu, tak i ve vědních oblastech jeho dalšího odborného zaměření na řešení náročných požadavků vývoje nových stavebních materiálů a technologie jejich výroby.

  Nezbytným požadavkem na posluchače je jeho zapojení do jednotlivých vědeckovýzkumných úkolů a expertní činnosti díky úzké spolupráci Kloknerova ústavu se stavební praxí.

  V rámci vědecké přípravy studenta je též nezbytné, aby posluchač prezentoval své výsledky na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a publikoval je v odborných a vědeckých zahraničních i tuzemských časopisech.

  Vlastní disertační práce je orientována na zhodnocení současného stavu rozvoje řešené problematiky u nás i v zahraničí, na vymezení předmětu a metodiky řešení příslušného tématu a zejména na vlastní tvůrčí přínos nových dílčích poznatků v dané oblasti vědeckého bádání.

  Z důvodu končící akreditace se do oboru nepřijímá.
  Teorie konstrukcí (3607V025)

  Profil absolventa

  Absolvent doktorského studia v oboru ?Teorie konstrukcí“ bude po úspěšném absolvování nejvyšší formy vysokoškolského studia v doktorském studijním programu připraven uplatnit své nabyté vědomosti ve výzkumné činnosti při ověřování spolehlivosti nových i existujících stavebních konstrukcí, při stanovení modelů normálních i extrémních zatížení a účinků zatížení, při experimentální analýze konstrukcí, hodnocení rizik technických systémů i v oblasti prenormativního výzkumu. Po dobu studia bude mít absolvent možnost spolupracovat na řešení tuzemských nebo zahraničních vědeckovýzkumných projektů. Absolvování doktorského studijního programu je též nezbytným předstupněm případného dalšího kariérního růstu a další akademické činnosti. Absolvent studia se bude moci uplatnit v daném oboru též v zahraničí, neboť získá jazykové i odborné znalosti během své stáže na některé ze zahraničních univerzit.

  Cíle studia

  Cílem doktorského studia je nabídnout nejlepším absolventům magisterského studia možnost nejvyššího univerzitního vzdělání v oboru teorie konstrukcí. Studium zahrnuje komplexní vědeckou přípravu, na základě které si absolvent osvojí metodiku samostatné vědecké práce a rozšíří si oblast svého poznání na základě hluboké orientace jak v domácí, tak zahraniční literatuře. Absolvent doktorského studia bude připraven po teoretické i jazykové stránce řešit náročné požadavky výzkumu v oblasti teorie spolehlivosti stavebních konstrukcí u nás i v zahraničí.

  Nezbytným požadavkem na posluchače je jeho zapojení do jednotlivých vědeckovýzkumných úkolů a expertní činnosti díky úzké spolupráci Kloknerova ústavu se zahraničními univerzitami nebo výzkumnými organizacemi a se stavební praxí.

  V rámci vědecké přípravy studenta je též nezbytné, aby posluchač prezentoval své výsledky na národních a mezinárodních vědeckých konferencích a také v odborných a vědeckých zahraničních i tuzemských časopisech.

  Vlastní disertační práce je orientována na zhodnocení současného stavu rozvoje řešené problematiky u nás i v zahraničí, na vymezení předmětu a metodiky řešení příslušného tématu a zejména na vlastní tvůrčí přínos nových dílčích poznatků v dané oblasti vědeckého bádání. 

  Doktorské studium – legislativa ČVUT, Studijní a zkušební řád: https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia