• Čeština
 • English
 • Akreditovaná laboratoř

  Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu akreditovaná ČIA č. 1061
  České vysoké učení technické v Praze
  Kloknerův ústav
  Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu
  Šolínova 7, 166 08 Praha 6
  tel. +420 224 353 537, fax. +420 224 353 537

  Laboratoř je akreditovaná českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Předmětem akreditace je zkoušení mechanicko-fyzikální a reologických vlastností stavebních materiálů, statické a dynamické zkoušky stavebních konstrukcí, součástí a prvků včetně vyšetřování dynamických účinků na konstrukce v rozsahu uvedeném v Příloze k osvědčení o akreditaci.

  Osvědčení o akreditaci č. 219/2022 ze 10.5.2021, platnost do 11.5.2023:

  Osvědčení o akreditaci 2022 CZE (včetně příloh) Osvědčení o akreditaci 2022 CZE (včetně příloh)

  Akreditovaná Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu zajišťuje řadu materiálových zkoušek betonu, malt, zdicích prvků, oceli, keramiky, dřeva a kamene. Laboratoř má také akreditované postupy pro zkoušení zděných těles, pro mechanické zkoušky elektrických izolátorů, hydroizolačních pásů, přídržnosti povrchových vrstev k podkladu nebo zkoušky propustnosti vodních par (difuse). Další postupy se týkají zejména zatěžovacích zkoušek, a to jednak statických i dynamických, které lze provádět u malých konstrukčních prvků v laboratořích KÚ nebo přímo na stavbě, a to zejména u zatěžovacích zkoušek mostů. Podrobný seznam akreditovaných zkušebních postupů a odpovídajících standardů je obsažen v příloze osvědčení o akreditaci vydaným ČIA (platná příloha je ke stažení také na www.cia.cz).

  Aktivity

  • Zkoušení betonu a maltových směsí (pevnosti v tlaku, v tahu, v ohybu, modul pružnosti, mrazuvzdornost, obsah vzduchu ve směsi, zpracovatelnost, objemové změny),
  • Vyšetřování jakosti lanových prvků a předpínací výztuže,
  • Zkoušky svařované betonářské výztuže,
  • Zkoušení kotevních systémů,
  • Statické zatěžovací zkoušky mostů,
  • Dynamické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí a hodnocení účinků vibrací strojů na konstrukce a na člověka,
  • Zkoušky elektrických izolátorů v tahu, tlaku, ohybu a kroucení,
  • Hodnocení jakosti stavebních hmot na základě laboratorních zkoušek (beton, malta, kámen, dřevo, zdicí prvky, zděná tělesa),
  • Hodnocení difuzního odporu hmot vůči průniku vodní páry,
  • Zkoušení zemin, kameniva a popílku (zrnitost zemin a kameniva, objemová hmotnost a nasákavost kameniva, stanovení jemnosti popílku).