• Čeština
 • English
 • Oddělení spolehlivosti konstrukcí

  ČINNOST ODDĚLENÍ

  PROJEKTY

  KONTAKTY

  reliabilityHlavní vědecko-výzkumné činnosti oddělení jsou zaměřeny na spolehlivost a hodnocení rizik a technických systémů ve stavebnictví.  Oddělení se zčásti věnuje tvorbě národních a mezinárodních norem a jejich zavádění do systému českých norem. Kromě toho poskytuje konzultační služby k předpisům EN – Eurokódů, ČSN a ISO.

  Oddělení se soustavně podílí na řešení mezinárodních výzkumných a vzdělávacích projektů v rámci programů COST (European Cooperation in Science and Technology), Lifelong Learning Program ? Leonardo da Vinci a eea/norway grants.

  Pracovníci oddělení se aktivně podílejí na činnosti řady mezinárodních vědeckovýzkumných organizací (RILEM, JCSS, CIB, fib). Ve spolupráci s ČKAIT a ÚNMZ pořádá Oddělení spolehlivosti konstrukcí pravidelné kurzy celoživotního vzdělávání o zásadách navrhování a zatížení stavebních konstrukcí.

  DG16P02M050

  Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách

  Projekt aplikovaného výzkumu se proto zaměřuje na optimalizaci diagnostických postupů pro zvýšení účinnosti a kvality procesů památkové preventivní činnosti při minimalizaci nákladů. Optimalizované postupy zahrnují vizuální prohlídky, stavebně-technické průzkumy i dlouhodobé monitorování konstrukcí s důrazem na využití nedestruktivních postupů. Hlavním cílem je poskytnout operativní nástroje a podklady pro rozhodování o sledování zejména zděných a kovových konstrukcí. Zpracují se nové metodiky pro revize norem ČSN a funkční vzorky.

  Dílčí cíle projektu zahrnují:

  – volbu diagnostického postupu a stanovení priorit pro intervenci v závislosti na druhu historické konstrukce, jejím stavu a její kulturní hodnotě

  – rozvoj šetrných postupů diagnostiky

  – specifikace konstrukčních a degradačních modelů pro predikci degradace

  – optimalizaci systémů diagnostiky pro výběr vhodných metod, míst a frekvence sledování

  – podklady pro rozhodování o opatřeních a koncepční návrh oprav.

  Uplatnění inovativní postupů přinese snížení nákladů na diagnostiku památkových staveb a k významným ekonomickým přínosům předcházením poruch. Výsledky budou ověřeny na skutečných konstrukcích a uveřejněny v odborných publikacích.

  VÝSLEDKY

  Články ve sbornících odborných konferencí:

  Á. Rózsás, M. Sýkora. Propagating Snow Measurement Uncertainty to Structural Reliability by Statistical and Interval-based Approaches. In Proc. 7th International Workshop on Reliable Engineering Computing (REC2016), Steffen Freitag, Rafi L. Muhanna, Robert L. Mullen (eds.), Bochum, 15-17 June 2016. Bo-chum: Ruhr University Bochum, p. 91-110, 2016

  16_D01_REC interval

  KONTAKT

  Manažer projektu: Jana Pallierová, jana.pallierova@cvut.cz

  Tel. +420 224 355 231


   

  CZ/13/LLP-LdV/TOI/134014

  Leonadro da Vinci ? Innovation Transfer in Risk Assessment and Management of Aging Infrastructures

  Popis projektu

  PCUProjekt je zaměřen na tvorbu a distribuci vzdělávacích materiálů pro hodnocení rizik a managementu stárnoucích infrastruktur. Cílovou skupinu projektu tvoří inženýři, projektanti, technici, studenti, veřejní činitelé působící v oblasti plánování a managementu stárnoucích infrastruktur se zřetelem k rizikům. Partnery projektu jsou Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze, Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích, Stavební fakulta Hochschule Regensburg, Výzkumný ústav stavebního inženýrství E. Torroja v Madridu, Stavební fakulty Univerzity v Pise a Pamukkale Univerzity v Denizli. Klíčovými výstupy projektu jsou příručky a softwarové pomůcky pro posuzování stárnoucích infrastruktur, kurzy a semináře, webové stránky projektu s modulem e-learning a s ostatními projektovými výstupy volně dostupnými ke stažení.Odkaz na projekt: http://llp-infra.cvut.cz/

  Pozvánka na konferenci:  ico_pdfHodnocení existujícíich konstrukcí a infrastruktur

  Pdf soubor s informacemi o projektu:  ico_pdfCZ/13/LLP-LdV/TOI/134014 O projektu


   VG20122015089

  Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení

  Cíle projektu

  Hlavním cílem multidisciplinárního projektu je zvýšení bezpečnosti klíčových dopravních staveb určené silniční sítě. Zpracovaná metodika hodnocení bezpečnosti a rizik silničních mostů a tunelů bude zahrnovat identifikaci hrozeb včetně teroristických útoků, pravděpodobnostní rozbory mimořádných zatížení a jejich následků a metodický návrh zajišťující prevenci a ochranu proti mimořádným zatížením.

  Metodika bude v rámci projektu certifikována Ministerstvem dopravy ČR a vydána jako Technické podmínky. Nové poznatky o mimořádných zatíženích budou zpracovány v rámci změny ČSN EN 1991-1-7. Projekt zaměřený na stavební objekty kritických dopravních infrastruktur přinese nové poznatky, které zvýší připravenost státu na prevenci a reakci proti antropogenním hrozbám a přírodním katastrofám.


  LEO CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005

  Vocational Training in Assessment of Existing Structures

  PCUProjekt je zaměřen na naléhavou potřebu vytvoření zásad navrhování a ověřování stávajících konstrukcí v praxi v České republice a dalších partnerských zemích. Konsorcium projektu pod vedením Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze se skládá ze SPŠ stavební v Českých Budějovicích a výzkumných ústavů a vysokých škol ze čtyř členských států EU (DE, ES , IT, NL) a jedné přidružené země (TR).

   


  TAČR TA01031314

  Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů

   

  Kishiwada Bridge (Balanced Arch Bridge) Okita, Kishiwada, Osaka, Japan.

  Projekt je zaměřen na rozvoj metod hodnocení existujících mostních konstrukcí z různých materiálů a na rozhodování o opravách na základě metod teorie spolehlivosti a pravděpodobnostní optimalizace, které efektivně zohledňují skutečné podmínky a umožňují přijmout účinná opatření pro zajištění odpovídající spolehlivosti a trvanlivosti mostních objektů. Projekt se zabývá bezpečností a životností nosných konstrukcí mostů na základě aktualizovaných dat o účincích zatížení, nepříznivých vlivech prostředí a časově závislé odolnosti. Zhodnotí se vliv vad a poruch zjištěných na mostních konstrukcích na zbytkovou životnost. TP připravené v rámci řešení tohoto projektu doplní dosud chybějící pokyny pro ověřování spolehlivosti existujících mostů, zpřesní modely pro zatížení dopravou a pro degradační procesy.


  INGO LG11043

  Pravděpodobnostní metody hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukcí

  bannerjcssProjekt je zaměřen na zajištění spolupráce Kloknerova ústavu ČVUT v Praze s významnou mezinárodní výzkumnou organizací Joint Committee on Structural Safety (JCSS). Cíle projektu a etapy řešení jsou navrženy v souladu s plánovanou činností JCSS, se kterou byly konzultovány, a také s ohledem na světové a evropské trendy ve výzkumu i na národní zájmy.


  FRVŠ 2202/2010

  Pravděpodobnostní ověřování spolehlivosti betonových a zděných konstrukcí
  – tvorba nových předmětů

  Pravděpodobnostní metody se stávají důležitým nástrojem při navrhování nových nebo ověřování existujících betonových a zděných konstrukcí a mostů. Je to důsledek významné variability vlastností nových heterogenních materiálů i snahy o hospodárné návrhy. Výukový předmět, který by pokrýval tuto problematiku, však není dosud na vysokých školách v České republice zaveden. Jedná se přitom o naléhavou problematiku s významnými ekonomickými dopady. Dosud používané postupy ověřování spolehlivosti založené na metodě dílčích součinitelů mohou vést k nevyrovnané a někdy i nedostatečné spolehlivosti, nebo naopak k nehospodárným konstrukcím. Proto se předměty zaměřené na pravděpodobnostní ověřování konstrukcí zavádějí v současné době na řadě významných zahraničních univerzit.


  Transfer of Innovations Provided in Eurocodes

  Eurokódy, nové evropské normy pro navrhování konstrukcí představují základ pro spojený evropský trh a zajištění vysoké kvality konstrukcí, služeb a inovací vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského stavebnictví, které je v současnosti významným zaměstnavatelem. Eurokódy představují důležitý prostředek a předpoklad k zajištění požadavků na stavební práce a výrobky (CE klasifikace) a zajištění kvality technických vlastností ve veřejných zakázkách.

  Eurokódy jsou vytvořeny na základě evropských zkušeností, odborných znalostí a výsledků výzkumu. Proto účinné a rychlé použití Eurokódů ve všech členských státech CEN přinese významné ekonomické výhody. Více informací na samostatných stránkách projektu www.leonardo.cvut.cz


  Robustnost stavebních konstrukcí

  Hodnocení spolehlivosti staveb musí zahrnovat extrémní jevy, jako jsou nárazy, výbuchy plynu, požáry, povodně a mimořádná klimatická zatížení. Při působení těchto jevů je zpravidla obtížné zabránit porušení konstrukce. Konstrukce s dostatečnou robustností se však poruší pouze v rozsahu úměrném působícímu zatížení. Nedávné kolapsy staveb u nás i v zahraničí dokazují, že je potřebné urychleně připravit metody hodnocení robustnosti konstrukcí.

  Jméno Umístění Publikace Email Telefon
  prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD vedoucí oddělení Publikace milan.holicky@cvut.cz 420 224 353 842
  doc. Ing. Marková Jana, Ph.D. zástupkyně vedoucího oddělení Publikace jana.markova@cvut.cz 420 224 353 501
  Ing. Jung Karel, Ph.D. vědecký pracovník Publikace karel.jung@cvut.cz 420 224 353 850
  doc. Ing. Sýkora Miroslav, Ph.D. vědecký pracovník Publikace miroslav.sykora@cvut.cz 420 224 353 850
  Ing. Jan Krejsa doktorand Publikace jan.krejsa@cvut.cz 420 224 353 504
  Ing. Jan Mlčoch doktorand Publikace jan.mlcoch@cvut.cz 420 224 353 504
  Pallierová Jana technička Publikace jana.pallierova@cvut.cz 420 224 355 231