• Čeština
 • English
 • Centrum technické normalizace

  CTN – Spolehlivost, hodnocení rizik a zatížení stavebních konstrukcí

  Centrum technické normalizace (CTN) bylo zřízeno na smluvním podkladě s ÚNMZ v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze a při TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí.

  Vedoucím CTN je prof. Ing. Milan Holický, DrSc.,PhD, který je zároveň předsedou TNK 38.

  Kontaktní osobou je doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

  CTN je pověřeno spoluprácí s technickou komisí CEN/TC 250, s její subkomisí CEN/TC 250/SC1 pro zatížení a také s technickou komisí ISO/TC 98. Vybraní pracovníci Kloknerova ústavu se podílejí na připomínkování pracovních dokumentů a návrhů norem včetně jejich změn a oprav. Účastní se normotvorné činnosti v evropských nebo mezinárodních pracovních skupinách pro zatížení sněhem, pro zásady navrhování a robustnosti konstrukcí a pro zásady hodnocení existujících konstrukcí a navrhování osvětlovacích stožárů.

  CTN zpracovává národní přílohy k  souborům Eurokódů EN 1990, EN 1991 a také několika EN 1998. Účastnili se národního zavádění několika norem ISO včetně ISO 13822 pro zatížení existujících konstrukcí a ISO 12 494 pro zatížení konstrukcí námrazou. CTN poskytuje konzultace k zásadám navrhování a zatížení nových i existujících stavebních konstrukcí.

  CTN spolupracuje se ČKAIT, pořádá pravidelné kurzy pro autorizované inženýry a odbornou stavební veřejnost.

  Certifikát CTN: certifikat ico_pdf


  Konzultace k Eurokódům ČSN EN 1990, ČSN EN 1991 a ČSN EN 1998 a k ČSN EN 40 poskytují tito pracovníci:

  Zásady navrhování a zatížení konstrukcí

  prof. Ing. Milan Holický, DrSc.,PhD ( milan.holicky@cvut.cz)

  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. ( jana.markova@cvut.cz)

  Ing. Karel Jung, Ph.D. ( karel.jung@cvut.cz)

  Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. ( miroslav.sykora@cvut.cz)

  Zatížení větrem, zatížení jeřáby a strojním vybavením

  Ing. Jaromír Král, CSc. ( jaromir.kral@klok.cvut.cz)

  Zatížení sněhem, zatížení mostů dopravou, navrhování osvětlovacích stožárů

  Ing. Marie Studničková, CSc. ( marie.studnickova@cvut.cz)


  Metodika hodnocení spolehlivosti a životnosti industriálních staveb

  Metodika se zaměřuje na ověřování a hodnocení spolehlivosti a životnosti železobetonových, ocelových a litinových konstrukcí; částečně také pak na zděné a dřevěné konstrukce. Úzce navazuje a doplňuje zásady Eurokódů pro navrhování konstrukcí, ČSN ISO 13822 pro hodnocení existujících konstrukcí, jejích národních příloh vydaných jako ČSN 73 0038, ČSN ISO 13823 pro hodnocení trvanlivosti konstrukcí a národních příloh uvedených v ČSN 73 0043.

  Metodika ve formátu PDF k dispozici:
  Metodika_Hodnoceni_spolehlivosti_a_zivotnosti_industrialnich_staveb.pdf ico_pdf

  Metodika hodnocení spolehlivosti mostů a tunelů na pozemních komunikacích v mimořádných situacích

  Metodika uvádí postupy identifikace klíčových pozemních komunikací a jejich nejdůležitějších prvků, způsoby stanovení mimořádných zatížení a odezvy stavebních konstrukcí a možnosti provozních a konstrukčních opatření. Důraz se klade na antropogenní hrozby ? záměrné i nehodové výbuchy a nárazy.

  Metodika ve formátu PDF k dispozici:
  Metodika-hodnocení-spolehlivosti-silničních-mostů-a-tunelů-v-mimořádných-situacích.pdf ico_pdf

  Činnost a výstupy CTN v roce 2014

  ? ČSN ISO 13822 (doc. J. Marková, prof. M. Holický) pro hodnocení existujících konstrukcí, překlad revidovaného dokumentu, nyní rozšířen o Přílohu I pro hodnocení existujících konstrukcí památkově chráněných objektů
  ? ČSN 73 0038 (doc. J. Marková, prof. M. Holický a kol.) ? revidovaný soubor národních příloh pro usnadnění národního používání ČSN ISO 13822
  ? ČSN ISO 13823 (doc. J. Marková) pro zásady navrhování nových i existujících konstrukcí s ohledem na trvanlivost
  ? ČSN 73 0044 (doc. J. Marková, prof. M. Holický, M. Sýkora) pro usnadnění národního používání ČSN ISO 13823
  ? ČSN 73 0039 (doc. J. Marková a kol.) ? revize normy pro poddolovaná území, aby byla v souladu s platnými normami a předpisy
  ? ČSN EN 1991-1-7 Změna 1 (doc. J. Marková) pro mimořádná zatížení, změna obsahuje doplňující pokyny pro výbuchy plynu a dalších látek v uzavřených a otevřených prostorech, v potrubích a v tunelech
  ? ČSN EN 1991-2 Změna 4 (Ing. M. Studničková) ? revize národní přílohy pro zatížení železničních mostů dopravou

  Informace o výsledcích tendru k účasti v PT pro další rozvoj Eurokódů

  Výběrové řízení bylo zaměřeno na sestavení 25 projektových týmů (PT) o 4 až 6 členech zabývajících se dalším rozvojem Eurokódů. Tendr (konala se 1. výzva z celkem 4 výzev) byl vypsán na základě schválení mandátu M/515 v Evropské komisi pro Technickou komisi CEN/TC 250. Byly sestaveny výběrové komise na třech úrovních složené z předních expertů a předsedů jednotlivých subkomisí CEN/TC 250/SC. Do výzvy se přihlásil přibližně dvojnásobek uchazečů, než bylo možné přijmout. Při výběru do PT se hodnotily expertní a jazykové znalosti i rovnoměrnost zastoupení z jednotlivých členských zemí.

  Na základě výběrového řízení byl zvolen Prof. M. Holický vedoucím projektového týmu WG2.T1b Hodnocení a zesilování existujících konstrukcí ? Obecná pravidla/Zatížení a doc. J. Marková členem projektového týmu SC1.T5 Klimatické změny.

  Projektový tým WG2.T1b provede konverzi technické zprávy JRC do technických specifikací CEN TS pro zásady hodnocení a zatížení pro existující konstrukce. Projektový tým SC1.T5 připraví technickou zprávu CEN a doporučí nové pokyny do Eurokódů EN 1991-1-3 pro zatížení sněhem, EN 1991-1-5 pro zatížení teplotou, EN 1991-1-4 pro zatížení větrem a do EN 1991-1-9 pro zatížení námrazou.