• Čeština
 • English
 • Ukončené grantové projekty

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  Ukončení řešení v roce 2019

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR 17-22796S Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra vysokohodnotným betonem (UHPC) za vysokých teplot prof.Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR 17-04215S Tepelně izolační kompozity obsahující plniva na bázi odpadních plastů spolupříjemce Ing. David Čítek
  GAČR 15-10591S Vliv dlouhodobého působení na hydrofobní vlastnosti povrchových vrstev Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
  TAČR TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) hlavní řešitel  prof. Kohoutková, spoluřešitel Ing. Čítek
  TAČR TH02020729 Koltex ? Vývoj a výzkum briket karbidu křemíku nové generace s cílem zvýšení jejich užitných vlastností Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
  TAČR TH02020730  Progresivní mostní konstrukce vytvořené spřažením dřeva a vysokopevnostního cementového kompozitu spolupříjemce Ing. Petr Tej, Ph.D.
  TAČR TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) Ing. David Čítek
  TAČR TE01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky spolupříjemce doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  MPO TRIO FV10295  NAUPO HABENA ? Vrstvené bezpečnostní sklo s výztuží Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  MPO TRIO FV10509  KORUND ? Výzkum a vývoj nových podlahových vsypů s obsahem recyklovaných surovin se zaručenými vlastnostmi Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
  MK DG16P02M050 Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.
  OPVVV 02/16/015 ESF Ing. Bc. Šárka Nenadálová
  RPMT RPMT 2019 Rozvoj mladých týmů Ing. Michaela Kostelecká
  IP IP 2019  Investiční rozvojový program Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Ukončení řešení v roce 2018

  Typ Číslo Název Řešitel 
  GAČR 16-04132S Epistemické nejistoty modelů trhlin v železobetonových konstrukcích spolupříjemce prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  GAČR 16-01438S Použití ternárních pojiv na bázi sádry v kompozitních materiálech spolupříjemce prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR 16-17461S Dynamické materiálové vlastnosti viskoelastických fólií používaných ve vrstvených sklech Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  GAČR 16-11378S Rozhodování ve stavebnictví na základě hodnocení rizik prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  GAČR P105/12/G059 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích Fsv ČVUT, UTAM AV/ KÚ spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  OP  DP02 CZ  OP Praha DP02 CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000113 Koncept Praha DP 2 prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D
  SGS SGS17/160/OHK1/2T/31  Tepelně vlhkostní analýza historických dvojitých oken a navrhovaných variantních řešení jejich výměn v oblasti připojovací spáry Ing. Lucie Kudrnáčová
  SGS SGS17/161/OHK1/2T/31  Spřažené dřevo ? UHPFRC mostní konstrukce Ing. Petr Kněž
  SGS SGS17/162/OHK1/2T/31  Vliv superplastifikačních přísad a různých typů cementů na zpracovatelnost a vlastnosti velmi vysokohodnotných betonů Ing. Tomáš Mandlík
  SGS SGS18/165/OHK1/2T/31 Spřažené sklo ? UHPC mostní konstrukce Ing. Lucie Vošáhlíková
  RPMT RPMT 2018 Rozvoj mladých týmů Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.
  IP IP 2018 Investiční rozvojový program Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Ukončení řešení v roce 2017

  Typ Číslo Název Řešitel 
  GAČR 15-05791S Analýza fyzikálních a chemických procesů při vysokoteplotním zatížení vysokohodnotných cementových kompozitů s hybridní vláknovou výztuží prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D., spolupříjemce prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  GAČR 15-22670S Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra vysokohodnotným betonem (UHPC) Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  TAČR TA04010837 Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně ? izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS) Ing. Lukáš Balík, Ph.D.
  COST  LD15078 Pokročilá analýza lepených spojů pro lehké obvodové pláště ? Inovativní řešení pro připojení vnějších prvků adaptabilní fasády Ing. Klára Machalická, Ph.D.
   COST  LD15037 Pravděpodobnostní optimalizace postupů monitorování konstrukcí doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  SGS SGS16/195/OHK1/2T/31 Pravděpodobnostní hodnocení trvanlivosti železobetonových konstrukcí Ing. Jan Mlčoch
  SGS SGS16/196/OHK1/2T/31 Vlastnosti vláknobetonových kompozitních materiálů vystavených vysokým teplotám Ing. Milan Rydval, Ph. D.

  Ukončení řešení v roce 2016

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR 14-20856S Spolupůsobení skleněných desek spojených polymerní vrstvou spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph. D.
  GAČR 14-17950S Kinetika korozních dějů a transportu korozních médií v ultra-vysokopevnostních betonech (UHPC) spolupříjemce Ing. Daniel Dobiáš, Ph. D.
  GAČR 14-19561S Cementové kompozity v náročných podmínkách prostředí Ing. Ivo Šimůnek, CSc.
  GAČR 14-35225P Analýza zbytkových napětí v sendvičových kompozitech Ing. Dita Jiroutová, Ph. D.
  GAČR 13-12676S Pokročilý výzkum UHPC matrice pro ultra tenké prvky s nekonvenční výztuží doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
  GAČR 13-15175S Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  INGO II LG14012 Mezinárodní spolupráce v oblasti hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukčních systémů prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  SGS SGS16/196/OHK1/2T/31 Vlastnosti vláknobetonových kompozitních materiálů vystavených vysokým teplotám Ing. Milan Rydval, Ph. D.
  SGS SGS15/175/OHK1/2T/31 Výzkum dvojitých oken a navrhovaných variant jejich výměn z tepelně-technického hlediska v oblasti okenních výplní a okolních konstrukcí Ing. Lucie Kudrnáčová
  SGS SGS15/176/OHK1/2T/31 Aplikace ultra-vysokohodnotného betonu na mostní konstrukce Ing. Marek Blank
  SGS SGS15/177/OHK1/2T/31 Numerická analýza mikrostruktury perspektivních vláknových kompozitů Ing. Jan Mourek
  RPMT 1051610 Rozvoj prezentačních dovedností doktorandů v rámci výuky uskutečňované na FA ČVUT Ing. Tomáš Bittner, Ph. D.
  SVK 59/16/F1 Konference k 95. Výročí vzniku Kloknerova ústavu ČVUT doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph. D.
  IP Investiční rozvojový program Ing. Miroslav Vokáč, Ph. D.

  Ukončení řešení v roce 2015

  Typ Číslo Název Řešitel
  TAČR TA02010488 Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  MPO TIP FR-TI3/732 Aplikovaný výzkum ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC) pro tenkostěnné skořepinové prvky Ing. Miroslav Vokáč, Ph. D.
  MV VG20122015089 Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph. D.
  NAEP CZ/13/LLP-LdV/TOI/134005 Přenos inovací pro hodnocení a management rizik degradující infrastruktury prof. Ing. Milan Holický, DrSc
  MK DF12P01OVV040 Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph. D.
  MŠMT CZ.1.05/3.1.00/14.0301 Materiálový výzkum pro InovaSEED Ing. Pavel Štemberk
  OPPK CZ.2.16/3.1.00/21543 Chemicko-fyzikální laboratorní centrum Ing. Daniel Dobiáš, Ph. D.
  SGS SGS14/108/OHK1/1T/31 Podrobné sledování difuzních vlastností historických cihel s ohledem na sérii povrchových úprav za konstantních okrajových podmínek Ing. Šárka Nenadálová, Ph. D.
  SGS SGS14/109/OHK1/1T/31 Analýza mikrostruktury perspektivních vláknových kompozitů Ing. Veronika Steinerová
  SGS SGS14/171/OHK1/2T/31 Přetvárné vlastnosti desek z UHPC vyztužených textilní skleněnou výztuží Ing. Tomáš Bittner, Ph. D.
  SGS SGS14/172/OHK1/2T/31 Zkoumání vlivu soudržnosti UHPC na optimalizaci konstrukčních detailů Ing. David Čítek
  RPMT 1051458 Rozvoj interaktivní výuky předmětů 522ST1 a 522ST2 Ing. Tomáš Bittner, Ph. D.
  IP 1041436 Podpora výuky moderními experimentálními zařízeními Ing. Miroslav Vokáč, Ph. D.

   

  Ukončení řešení v roce 2014

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR P105/12/P281 Rozvoj Bayesovských sítí pro hodnocení rizik konstrukcí vystavených nárazům Ing. Karel Jung, Ph. D.
  GAČR P105/12/2051 Modelové nejistoty odolnosti železobetonových konstrukcí doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph. D.
  GAČR P105/12/0589 Pravděpodobnostní optimalizace směrné spolehlivosti stavebních konstrukcí prof. Ing. Milan Holický, DrSc
  TAČR TA02010751 Železobetonový protihlukový panel nové generace prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  TAČR TA02031453 Výzkum a návrh mostů v povodňových územích doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
  TAČR TA02030150 Využití spolehlivostních metod při výzkumu a ověřování inovativních silničních svodidel doc. Ing. Jana Marková, Ph. D.
  TAČR TA01010269 Aplikovaný výzkum ultravysokohodnotného betonu (UHPC) pro prefabrikované stavby prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  MV MV-114243-1/ OBV-2011 Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení prof. Ing. Milan Holický, DrSc
  MPO FR-TI3/732 Aplikovaný výzkum ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC) pro tenkostěnné skořepinové prvky prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  SGS SGS13/103/OHK1/1T/31 Sledování difusních vlastností historických cihel s ohledem na povrchovou úpravu Ing. Šárka Nenadálová, Ph. D.

   

  Ukončení řešení v roce 2013

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR P105/11/1580 Přechodová odezva konstrukcí při krátkodobém dynamickém nebo rázovém zatížení od seismických účinků a výbuchů doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.
  TAČR TA01010791 Využití polymerních vláken v betonových silničních záchytných systémech prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  TAČR TA01031314 Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů doc. Ing. Jana Marková, Ph. D.
  MPO FR-TI3/747 Betony s velmi vysokým obsahem popílku v transportbetonu – HVFAC prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  MPO FR-TI3/776 Aplikace nových technologií vrstveného tepelně upraveného skla ve stavebních konstrukcích doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
  NAEP CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005 Vocational Training in Assessment of Existing Structures prof. Ing. Milan Holický, DrSc
  MŠMT LG11043 Pravděpodobnostní metody hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukcí prof. Ing. Milan Holický, DrSc
  SGS SGS12/170/OHK1/2T/31 Aplikace HVFAC v ČR Ing. Lucie Kratochvíle
  SGS SGS12/169/0HK1/2T/31 Dynamická a statická analýza lávek pro pěší na bázi konstrukčního systému tensegrity Ing. Petr Tej, Ph. D.

  Ukončení řešení v roce 2012

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR 103/09/1935 Studium dlouhodobé stability mikrostruktury cementových kompozitů pro hlubinné uložiště jaderného odpadu Ing. Daniel Dobiáš, Ph. D.
  GAČR 104/10/2359 Přetvárné vlastnosti betonu vyšší pevnosti prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  GAČR 104/10/1390 Analýza vlivu mikrovlného předsoušení při aplikaci chemických injektáží vlhkého zdiva doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  SGS SGS12/098/OHK1/1T/31 Rázová odolnost vláknobetonu Ing. Stanislav Řeháček

  Ukončení řešení v roce 2011

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR 103/08/0859 Odezva konstrukcí při statických a dynamických zatíženích působených přírodní a lidskou seismicitou doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.
  GAČR 103/09/0693 Hodnocení bezpečnosti a rizik technických systémů prof. Ing. Milan Holický, DrSc
  GAČR 103/09/1881 Dlouhodobé sledování odezvy stavebních konstrukcí zatížených větrem Ing. Jaromír Král, CSc.
  GAČR 103/09/0055 Odolnost cementovláknových kompozitů proti rázovému zatížení Ing. Ivo Šimůnek, CSc.
  MŠMT COST Hodnocení robustnosti stavebních konstrukcí prof. Ing. Milan Holický, DrSc
  VZ 68107700 Výzkum metod a měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat Ing. Miroslav Černý, CSc.
  SGS SGS227/OHK1/2T/31 Studium degradace vláknocementových desek s různými typy nekovových vláken Ing. Michaela Kostelecká, Ph. D.
  SGS SGS228/OHK1/2T/31 Studium zkušebních a technologických vlivů na výslednou hodnotu modulu pružnosti moderních betonů Ing. Petr Huňka, Ph. D.

  Ukončení řešení v roce 2010

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR 103/08/0859 Odezva konstrukci při statických a dynamických zatíženích působených přírodní a lidskou činností doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.
  GAČR 103/08/0922 Vliv otřesů a nárazů na stavební konstrukce prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc.
  GAČR 103/08/1612 Hodnocení vlivu povrchové vrstvy na vlastnosti pohledových betonů na základě mikroskopické analýzy Ing. Karel Kolář, CSc
  GAČR 103/08/1452 Studium vlivu hydrofobizace na změnu chování pórového systému silikátových materiálů prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  GAČR 103/08/1527 Globální formát posuzování bezpečnosti železobetonových konstrukcí prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  GAČR 103/08/P608 Lomové parametry stavební keramiky Ing. Miroslav Vokáč, Ph. D.
  LA306 Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukčních systémů prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  2A-1TP1/139 Vývoj koncepce technologického řešení nového jaderného bloku splňujícího požadavky Generace III na bázi reaktoru VVER 1000 prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  LDVX CZ/08/LLP-LdV/TOI/134020 Transfer of Innovations Provided in Eurocodes prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  NOFX A/CZ0046/2/0013 Hodnocení historických nemovitostí doc. Ing. Jana Marková, Ph. D.
  SGS SGS10/228/OHK1/2T/31 Studium zkušebních a technologických vlivů na výslednou hodnotu modulu pružnosti moderního betonu Ing. Petr Huňka, Ph. D.
  SGS SGS10/227/OHK1/2T/31 Studium degradace vláknocementových desek s různými typy nekovových vláken Ing. Micheala Kostelecká, Ph. D.
  SGS SGS10/229/OHK1/2T/31 Rozvoj systému dlouhodobého monitorování betonových konstrukcí s vyuzitím optovlákenných senzorů Ing. Martin Zatřepálek

  Ukončení řešení v roce 2009

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR 103/07/0107 Využití alkalicky aktivovaných odpadních surovin jako pojiv malt a betonů Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
  GAČR 103/07/1082 Vlhkostní roztažnost pórovitého keramického materiálu doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
  GAČR 103/07/1275 Plastické chování vláknobetonových konstrukcí vyztužených tradiční betonářskou výztuží doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  GAČR FI-IM3/052 Inovace výroby bezazbestových desek pojených hydrosilikátovou matricí a vyztužených organickými vlákny prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.
  FT FT-TA3/144 Mikrotechnologie pro ekonomická a ekologická řešení vedoucí ke snížení cen surovin pro výrobky na bázi cementu doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
  1F82C/072/910 Rozvoj metod hodnocení spolehlivosti existujících mostů pozemních komunikací doc. Ing. Jana Marková, Ph. D.
  1F82C/037/910 Experimentální sledování odezvy mostů na zatížení těžkou nákladní dopravou a teplotou Ing. Jaromír Král, CSc.
  FRV 1846/2009 Rozvoj přístrojové techniky v oblasti instrumentální chemické analýzy stavebních materiálů doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  CTU RPM Podpora talentovaných studentů a absolventů doktorského studia v KÚ Ing. Marie Studničková, CSc.
  CTU RPM Modernizace laboratoří prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.

  Ukončení řešení v roce 2008

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR 103/06/0685 Lehké konstrukční vláknobetony prosté a vyztužené doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  GAČR 103/07/0107 Využití alkalicky aktivovaných odpadních surovin jako pojiv malt a betonů Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
  GAČR 103/07/1082 Vlhkostní roztažnost pórovitého keramického materiálu doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
  GAČR 103/06/1562 Tvorba zásad pro ověřování trvanlivosti konstrukcí a materiálů prof. Ing. Milan Holický, CSc.
  GAČR 103/06/1492 Chování betonu při působení agresivních složek kapalných prostředí Ing. Daniel Dobiáš, Ph. D.
  GAČR 103/06/1521 Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí v extrémních podmínkách doc. Ing. Jana Marková, Ph. D.
  GAČR 103/06/1522 Zatížení budov větrem a posouzení větrné pohody v jejich blízkém okolí Ing. Jaromír Král, CSc.
  GAČR 103/06/P237 Pravděpodobnostní rozbor časově závislé spolehlivosti konstrukcí doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph. D.
  GAČR 103/06/P456 Studium vlivu podmínek na účinnost elektroosmotických metod při dodatečném vysušování zdiva Ing. Lukáš Balík, Ph. D.
  1H-PK/26 Optimalizace spolehlivosti staveb a kalibrace norem EU prof. Ing. Milan Holický, CSc.
  EUFX CZ.04.3.07/3.2.01.3/3323 Celoživotní vzdělávání v oblasti protivýbuchové ochrany staveb doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.
  CTU CTU08054131 Studium vlivu tvaru a velikosti zkušebního tělesa na výsledek zkoušky statického modulu pružnosti betonu v tlaku Ing. Petr Huňka, Ph. D.
  CTU CTU08053131 Vývoj a rozpracování 3D optické metody pro stanovení charakteru pórového systému silikátových materiálů Ing. Michaela Kostelecká, Ph. D.
  CTU RP-14010 Optovláknový měřící systém pro stavebnictví Ing. Jaromír Král, CSc.
  CTU RP-13300 Činnost pracovníků KÚ v mezinárodních organizacích Ing. Marie Studničková, CSc.
  CTU RP-14620 Rozvoj přístrojového vybavení experimentálních pracovišť FSv a KÚ doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

  Ukončení řešení v roce 2007

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR 103/05/0334 Mechanizmus porušování křehkých hornin v kritických hloubkách prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc.
  GAČR 106/05/2519 Eluace silikátových kompozitů při působení kapalného neproudícího i proudícího média Ing. Sylva Modrý, CSc.
  GAČR 103/05/2133 Optimalizace vlivu podkladního systému vozovek na jejich provozní výkonnost Ing. Bohuslav Novotný, DrSc.
  GAČR 103/05/0679 Modelování a zpětná analýza dopravních staveb prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc.
  GAČR 103/05/2687 Speciální kompozitní materiály extrémních užitných vlastností na bázi reaktivních práškových složek doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  1F55A/072/120 Komplexní metodika měření a dlouhodobého sledování trhlin v betonu doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
  1F55B/120/120 Předpínání betonových mostů vláknovými kompozity Ing. Miroslav Černý, CSc.
  FT-TA/018 Ochrana základů stavebních konstrukcí proti biokorozi Ing. Sylva Modrý, CSc.
  EUFX CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph. D.
  CTU CTU07095131 Využití alkalicky aktivovaných odpadních surovin pro přípravu umělého kameniva Ing. Václav Petrů
  CTU CTU07096131 Elektroosmotický transport ve stavebních materiálech – vliv pH Ing. Tadeáš Mejdr
  CTU CTU07161131 Zkušebnictví a jakost ve stavebnictví 2007 Ing. Petr Tůma
  CTU RPM Program celoživotního vzdělávání se zaměřením na perspektivní technické obory Ing. Marie Studničková, CSc.
  CTU RPM Získání certifikátu Evropské komise ECTS a DS Label včetně přípravy automatické aktualizace databází akreditovaných předmětů na webových stránkách vysoké školy Ing. Marie Studničková, CSc.
  CTU RPM Habilitační příprava akad. pracovníků a příprava k zahájení řízení ke jmenování profesorem prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.

  Ukončení řešení v roce 2006

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR 103/06/1382 Mikrohlediska únavových poruch v ocelích různých pevností doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
  GAČR 103/04/1321 Konstitutivní modely pro zdivo doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
  GAČR 103/04/0668 Vztah mikrostruktury a predikce dlouhodobých změn stability vysokohodnotných kompozitních materiálů definovaných vlastností Ing. Karel Kolář, CSc.
  GAČR 103/05/2020 Řízení expanze cementem pojených materiálů s vysokou mrazuvzdorností Ing. Petr Tůma
  LA164 Pravděpodobnostní hodnocení spolehlivosti konstrukcí a rizik stavebních systémů prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  1F45D/077/120 Odezva mostů na zatížení teplotou a dopravou Ing. Jaromír Král, CSc.
  1F55F/015/120 Stanovení převodního vztahu pro parametry odolnosti stanovené zkouškami mrazuvzdornosti betonu a zkouškami odolnosti betonu vůči působení mrazu doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
  FI-IM/052 Stavební hmoty a výrobky odolné proti mikroorganismům Ing. Sylva Modrý, CSc.
  FRV FRV Zatížení stavebních konstrukcí v programu celoživotního vzdělávání Ing. Marie Studničková, CSc.
  FRV FRV Zásady navrhování konstrukcí podle nových evropských předpisů prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  FRV 788 Podklady pro zavedení nového předmětu Hodnocení rizik technických systémů prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  CTU CTU0612631 Optimalizace návrhu složení pohledového betonu s ohledem na jeho optické a vizuální vlastnosti Ing. Norbert Dubský
  CTU CTU0612831 Komplexní metodika měření a dlouhodobého sledování trhlin v betonových konstrukcích Ing. Bohuslav Novotný, DrSc.
  CTU CTU0612731 Srovnání metod stanovujících otevřenou pórovitost hydofobizovaných malt Ing. Michaela Ibehejová
  RPM 62700 Příprava a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label a DS Label Ing. Marie Studničková, CSc.