• Čeština
 • English
 • Obhájené disertační práce – anotace

  Přístup k plnému znění disertačních prací je možný po předchozí domluvě u studijní referentky Kloknerova ústavu, paní Petry Řehořové tel.: 224 353 529, email: petra.rehorova@cvut.cz.

   

  Údaje o disertační práci Ing. Kláry Kotasskové, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                  Ing. Klára Kotassková, Ph.D.

  Školitel:                                      doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

  Školitel specialista:                  doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                     České vysoké učení technické v Praze ? Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:  P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                            Teorie konstrukcí (3607V025)


  Název disertační práce česky: 

  PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU ZAŘÍZENÍ

  Název disertační práce anglicky:

  Probabilistic Approach for Reliability Assessment of Energetic Devices

   

  Oponenti: 

  Ing. Ondřej Němec, Ph.D. (ČEZ, a.s.,)

  doc. Dr. Ing. Pavel Polach, FEng. (Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o.)

  Datum odevzdání:                     27.06.2022

  Datum obhajoby:                      13.12.2022

  Výsledek obhajoby:                  Obhájil

  Přidělovaný titul:                      Ph.D.

  Jazyk disertační práce:            čeština

  Klíčová slova česky:

  Životnost, Pravděpodobnost poruchy, Parovody, Degradační mechanismus, Prediktivní údržba, Riziková analýza, Asset management, Optimalizace nákladů

  Klíčová slova anglicky:

  Lifetime, Probability of failure, Steam tube, Degradation mechanism, Predictive maintenance, Risk analysis, Asset management, Cost optimization.

  Anotace česky:                Ing. Klára Kotassková, Ph.D.

  Anotace anglicky:            Ing. Klára Kotassková, Ph.D.

   

  Údaje o disertační práci Ing. Jana Mlčocha, Ph.D. 

  Jméno doktoranda:                  Ing. Jan Mlčoch, Ph.D.

  Školitel:                                      doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                     České vysoké učení technické v Praze ? Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:  P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                            Teorie konstrukcí (3607V025)

   

  Název disertační práce česky: 

  PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ ROZSÁHLÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZASAŽENÝCH KOROZÍ ZPŮSOBENOU KARBONATACÍ BETONU

  Název disertační práce anglicky:

  PROBABILISTIC ASSESSMENT OF LARGE REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AFFECTED BY CARBONATION-INDUCED CORROSION

   

  Oponenti: 

  doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (Betonconsult, s.r.o.)

  doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. (VŠB Technická univerzita Ostrava)

  Datum odevzdání:                     27.06.2022

  Datum obhajoby:                      13.12.2022

  Výsledek obhajoby:                  Obhájil

  Přidělovaný titul:                      Ph.D.

  Jazyk disertační práce:            angličtina

   

  Klíčová slova česky:

  Chladící věže, karbonatace, opadávání krycí vrstvy, trhliny, životnost, pravděpodobnostní hodnocení, optimalizace nákladů

  Klíčová slova anglicky:

  Cooling towers, carbonation, spalling, cracks, service life, probabilistic assessment

  Anotace česky:                  Ing. Jan Mlčoch, Ph.D.

  Anotace anglicky:              Ing. Jan Mlčoch, Ph.D.

   

  Údaje o disertační práci Ing. Jana Mourka, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                  Ing. Jan Mourek, Ph.D.

  Školitel:                                      Ing. Petr Tej, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                    České vysoké učení technické v Praze ? Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:    P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                            Teorie konstrukcí (3607V025)

   

  Název disertační práce česky: 

  SPÁRY MEZI SEGMENTY MOSTŮ Z VELMI-VYSOKOHODNOTNÝCH BETONŮ (UHPFRC)

  Název disertační práce anglicky:

  JOINTS BETWEEN SEGMENTS OF UHPFRC BRIDGES

   

  Oponenti: 

  doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)

  Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s.r.o.)

  doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (STASAPO, s.r.o.)

  Datum odevzdání:                     09.09.2021

  Datum obhajoby:                      23.11.2022

  Výsledek obhajoby:                  Obhájil

  Přidělovaný titul:                      Ph.D.

  Jazyk disertační práce:            čeština

  Klíčová slova česky:

  Most, UHPFRC, segment, spára, smyková únosnost, smykový ozub, Mohrova kružnice, zkouška šikmým smykem, součinitel tření

  Klíčová slova anglicky:
  Bridge, UHPFRC, Segment, Joint, Shear Resistance, Shear Key, Mohr?s circle, Slant Shear Test, Friction Coefficient

  Anotace česky:                  Ing. Jan Mourek, Ph.D.
  Anotace anglicky:              Ing. Jan Mourek, Ph.D.

   

  Údaje o disertační práci Ing. Petra Kněže, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                  Ing. Petr Kněž, Ph.D.

  Školitel:                                      Ing. Petr Tej, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                    České vysoké učení technické v Praze ? Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:    P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                            Teorie konstrukcí (3607V025)

   

  Název disertační práce česky: 

  NUMERICKÁ ANALÝZA METODY SPŘAŽENÍ SMYKOVÝMI OZUBY PRO DŘEVO-UHPC KOMPOZITNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE

  Název disertační práce anglicky:

  NUMERICAL ANALYSIS OF SHEAR NOTCH COUPLING METHOD FOR TIMBER-UHPC COMPOSITE BRIDGE STRUCTURES

   

  Oponenti: 

  Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s.r.o.)

  doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (STASAPO, s.r.o.)

  Datum odevzdání:                     28.02.2022

  Datum obhajoby:                      23.11.2022

  Výsledek obhajoby:                  Obhájil

  Přidělovaný titul:                      Ph.D.

  Jazyk disertační práce:            čeština

   

  Klíčová slova česky:

  Dřevo, UHPC, UHPFRC, spřažení, smykový ozub, nelineární analýza, materiálové modely, validace výpočetního modelu, Atena, Ansys, parametrická studie

  Klíčová slova anglicky:

  Timber, UHPC, UHPFRC, coupling, shear notch, nonlinear analysis, material models, validation of computational model, Atena, Ansys, parametric study

  Anotace česky:                  Ing. Petr Kněž, Ph.D.

  Anotace anglicky:              Ing. Petr Kněž, Ph.D.

   

  Údaje o disertační práci Mgr. Dity Frankeové, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                  Mgr. Dita Frankeová, Ph.D.

  Školitel:                                      Ing. Miroslav Vokáč,  Ph.D.

  Školicí pracoviště:                    České vysoké učení technické v Praze ? Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:    Stavební inženýrství (P 3607)

  Studijní obor:                            Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách            (3906V002)

   

  Název disertační práce česky: 

  Změny vlastností hydraulických vápenných pojiv vlivem zrychleného stárnutí

  Název disertační práce anglicky:

  Changes in the Properties of Hydraulic Lime Binders due to Accelerated Aging

   

  Oponenti: 

  prof. Ing. P. Rovnaníková, CSc. (VUT Brno, FAST)

  prof. Ing. M. Pavlíková, Ph.D. (ČVUT v Praze, FSv)

  Datum odevzdání:                     22.09.2021

  Datum obhajoby:                      27.06.2022

  Výsledek obhajoby:                  Obhájil

  Přidělovaný titul:                      Ph.D.

  Jazyk disertační práce:            čeština

  Klíčová slova česky:

  Historická vápenná pojiva, přirozeně hydraulické vápno, karbonatace, dekalcifikace, zrychlené stárnutí, TGA/MS, XRD, SEM/EDS, MIP, N2 fyzisorpce

  Klíčová slova anglicky:
  Historic lime binder, natural hydraulic lime, carbonation, decalcification, accelerated aging, TGA / MS, XRD, SEM / EDS, MIP, N2 physisorption

  Anotace česky:                  Mgr. Dita Frankeová, Ph.D.

  Anotace anglicky:              Mgr. Dita Frankeová, Ph.D.

   

  Údaje o disertační práci Ing. Michala Kalinského, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                  Ing. Michal Kalinský, Ph.D.

  Školitel:                                      doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                    České vysoké učení technické v Praze ? Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:  Stavební inženýrství (P 3607)

  Studijní obor:                            Teorie konstrukcí (3607V025)

  Název disertační práce česky:
  Hodnocení spolehlivosti silničních zádržných systémů

  Název disertační práce anglicky:
  RELIABILITY ASSESSMENT OF ROAD RESTRAINT SYSTEMS

   

  Oponenti: 

  doc. Ing. Pavel Ryjáček, PhD. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)

  plk.(v.z.) doc. Ing. Pavel Maňas, PhD (VUT Brno, FSI)

  Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s.r.o.)

  Datum odevzdání:                     26.11.2021

  Datum obhajoby:                      18.03.2022

  Výsledek obhajoby:                  Obhájil

  Přidělovaný titul:                       Ph.D.

  Jazyk disertační práce:            angličtina

  Klíčová slova česky:
  Silniční svodidla, nárazová zkouška, pravděpodobnost, spolehlivost, numerické simulace, crash test

  Klíčová slova anglicky:
  Road barriers, Crash test, Impact, Probability, Reliability, Numerical simulation

  Anotace česky:                                        Ing. Michal Kalinský, Ph.D.

  Anotace anglicky:                                   Ing. Michal Kalinský, Ph.D.

   

  Údaje o disertační práci Ing. Davida Čítka, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                                Ing. David Čítek, Ph.D.

  Školitel:                                                    doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                                  České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:                  P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                          Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:              EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA SOUDRŽNOSTI UHPC A VÝZTUŽE     

  Název disertační práce anglicky:           EXPERIMENTAL ANALYSIS BETWEEN UHPC AND REINFORCEMENT       

  Oponenti:   ………………………………………Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s.r.o.)
  …………………………………………………………….. prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. (Metrostav, a.s.)
  ……………………………………………………………..doc. Ing. Peter Koteš, Ph.D.  (Žilinská Univerzita v Žilině)

  Datum odevzdání:                                     30.12.2020

  Datum obhajoby:                                       23.09.2021

  Výsledek obhajoby:                                  Obhájil

  Přidělovaný titul:                                       Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                            Čeština

  Klíčová slova česky:                                UHPC, soudržnost, smykové napětí, předpínací výztuž, betonářská výztuž, spoj, spřažení

  Klíčová slova anglicky:                            UHPC, bond, shear stress, prestressing reinforcement, concrete reinforcement, joint, connection

  Anotace česky:                                          Ing. David Čítek, Ph.D.

  Anotace anglicky:                                      Ing. David Čítek, Ph.D.

   

  Údaje o disertační práci Ing. Lucie Kudrnáčové, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                              Ing. Lucie Kudrnáčové, Ph.D.

  Školitel:                                                 Ing. Lukáš Balík, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                               České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:               P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                       Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:           Tepelně vlhkostní procesy v ostění oken historických objektů

  Název disertační práce anglicky:       HYGROTHERMAL CONDITIONS OF THE HISTORICAL BUILDING WINDOW REVEALS 

  Oponenti:   ………………………………………doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  ……………………………………………………………. . Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s.r.o.)
  ……………………………………………………………. .doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (STASAPO, s.r.o.)

  Datum odevzdání:                                     25.06.2021

  Datum obhajoby:                                       23.09.2021

  Výsledek obhajoby:                                  Obhájila

  Přidělovaný titul:                                       Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                            Čeština

  Klíčová slova česky:                                 Ostění okna, tepelně vlhkostní procesy, dvojité okno, jednoduché okno, kritické podmínky

  Klíčová slova anglicky:                             Window reveal, hygrothermal processes, double window, simple window, critical conditions, critical surface temperature

  Anotace česky:                                          Ing. Lucie Kudrnáčová, Ph.D.

  Anotace anglicky:                                      Ing. Lucie Kudrnáčová, Ph.D.

   

  Údaje o disertační práci Ing. Stanislava Řeháčka, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                             Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D.

  Školitel:                                                 Ing. Ivo Šimůnek, CSc.

  Školicí pracoviště:                               České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:               P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                        Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:            HVFAC ? BETONY S VYSOKÝM PODÍLEM POPÍLKU PRO STAVEBNÍ PRAXI

  Název disertační práce anglicky:        CONCRETE WITH HIGH VOLUME OF FLY ASH FOR CIVIL ENGINEERING

  Oponenti:   ………………………………………Ing. Petr Huňka, Ph.D. (STACHEMA CZ, s.r.o.)
  …………………………………………………………….. doc. Ing. Karel Kolář, CSc. ((Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  ……………………………………………………………..doc. Ing. Miroslav Brodňan, PhD. (Žilinská Univerzita v Žilině)

  Datum odevzdání:                                    20.04.2021

  Datum obhajoby:                                      23.09.2021

  Výsledek obhajoby:                                 Obhájil

  Přidělovaný titul:                                      Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                           Čeština

  Klíčová slova česky:                                Beton, popílek, HVFAC, příměs a přísada

  Klíčová slova anglicky:                            Concrete, fly ash, HVFAC, admixture and additive

  Anotace česky:                                          Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D.

  Anotace anglicky:                                      Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D.

   

   

  Údaje o disertační práci Ing. Hany Nohelové, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                                Ing. Hana Nohelová

  Školitel:                                                     doc. Ing. Tomáš Klečka, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                                   České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:                P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                            Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:             STANOVENÍ VYBRANÝCH A SLEDOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POVRCHU BETONU VNITŘNÍCH ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ

          VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB V RÁMCI PLÁNOVANÉ SANACE (PŘI ZVÁŽENÍ OMEZUJÍCÍCH ČINITELŮ PŘI ZKOUŠENÍ)

  Název disertační práce anglicky:        DETERMINATION OF THE SELECTED TECHNICAL PARAMETERS OF THE CONCRETE SURFACE OF INTERNAL PARTS OF WATER MANAGEMENT

          STRUCTURES WITHIN THE PLANNED REPAIR (CONSIDERING THE LIMITING FACTORS WHEN TESTING)

  Oponenti:                                                   doc. Ing. Milan Stehlík (Fakulta stavební VUT v Brně), prof. Ing. Tibor Ďurica (STU v Bratislavě)                           

  Datum odevzdání:                                    21.05.2020

  Datum obhajoby:                                      17.09.2020

  Výsledek obhajoby:                                  Obhájila

  Přidělovaný titul:                                      Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                            Čeština

  Klíčová slova česky:                                 Technické parametry povrchu betonu, sanace betonových konstrukcí

  Klíčová slova anglicky:                            Technical Parameters of the Concrete Surface, Protection and Repair of Concrete Structures

  Anotace česky:                                          Ing. Hana Nohelová CZ

  Anotace anglicky:                                     Ing. Hana Nohelová ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Vladislava Bureše, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                                 Ing. Vladislav Bureš

  Školitel:                                                       doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                                   České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:                P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                            Teorie konstrukcí

  Název disertační práce česky:             SPOLEHLIVOST EXISTUJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

  Název disertační práce anglicky:        RELIABILITY OF EXISTING CONCRETE STRUCTURES

  Oponenti:                                                   doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze), doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (Betonconsult, s. r. o.),

  Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s. r. o.)                             

  Datum odevzdání:                                    31.8.2019

  Datum obhajoby:                                      30.6.2020

  Výsledek obhajoby:                                  Obhájil

  Přidělovaný titul:                                      Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                            Čeština

  Klíčová slova česky:                                 Existující železobetonové konstrukce; spolehlivost; hodnocení konstrukcí

  Klíčová slova anglicky:                            Existing concrete structures; reliability; assessment of structures

  Anotace česky:                                          Ing. Vladislav Bureš CZ

  Anotace anglicky:                                     Ing. Vladislav Bureš ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Milana Rydvala, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                                 Ing. Milan Rydval

  Školitel:                                                       Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

  Školicí pracoviště:                                   České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:                P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                            Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:             TECHNOLOGIE A VLASTNOSTI UHPC

  Název disertační práce anglicky:        TECHNOLOGY AND PROPERTIES OF ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE

  Oponenti:                                                   doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, (STASAPO , s. r. o. Praha), Ing. Petr Huňka, Ph.D., (Stachema CZ, s. r. o. Kolín), doc. Ing. Jan Vodička, CSc.,

  (Fakulta stavební ČVUT v Praze)                               

  Datum odevzdání:                                    23.1.2019

  Datum obhajoby:                                     13.6.2019

  Výsledek obhajoby:                                 Obhájil

  Přidělovaný titul:                                     Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                           Čeština

  Klíčová slova česky:                                 UHPC, technologie betonu, segregace vláken, duktilita

  Klíčová slova anglicky:                            UHPC; Concrete Technology; Fiber Segregation; Ductility

  Anotace česky:                                          Ing. Milan Rydval CZ

  Anotace anglicky:                                     Ing. Milan Rydval ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Tomáše Bittnera, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                                 Ing. Tomáš Bittner

  Školitel:                                                       Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                                    České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:                P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                             Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:              EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PRVKŮ Z TEXTILNÍHO BETONU

  Název disertační práce anglicky:         EXPERIMENTAL VERIFICATION OF TEXTILE REINFORCED CONCRETE (TRC) ELEMENTS

  Oponenti:                                                    doc. Dr. Ing. Luboš Podolka,  (STASAPO , s. r. o. Praha), Ing. Radomír Pukl, CSc., (Červenka Consulting, s. r. o. Praha),

  doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. (Fakulta architektury ČVUT v Praze)                          

  Datum odevzdání:                                   30.1.2019

  Datum obhajoby:                                     13.6.2019

  Výsledek obhajoby:                                 Obhájil

  Přidělovaný titul:                                     Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                           Čeština

  Klíčová slova česky:                                 textilní beton, textilní výztuž, pevnost, odolnost, jemnozrnná matrice, tkanina, vlákna, roving.

  Klíčová slova anglicky:                            textile Reinforced Concrete, Textile Reinforcement, Strengths, Durability, Fine-grained Matrix, Woven Fabric, Fibres, Roving.

  Anotace česky:                                          Ing. Tomáš Bittner CZ

  Anotace anglicky:                                     Ing. Tomáš Bittner ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Bc. Šárky Nenadálové, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                                 Ing. Bc. Šárka Nenadálová

  Školitel:                                                       Ing. Lukáš Balík, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                                    České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:                P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                             Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:             PERMEABILITA UHPTRC 

  Název disertační práce anglicky:         UHPTRC AND ITS PERMEABILITY

  Oponenti:                                                   doc. Dr. Ing. Luboš Podolka,  (STASAPO , s. r. o. Praha), Ing. Radomír Pukl, CSc, (Červenka Consulting, s. r. o. Praha), doc. Ing. Eva Burgetová, CSc.,

  (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

  Datum odevzdání:                                   30.1.2019

  Datum obhajoby:                                     13.6.2019

  Výsledek obhajoby:                                 Obhájila

  Přidělovaný titul:                                     Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                           Angličtina

  Klíčová slova česky:                                 beton, UHPC, UHPTRC, TRC, Nekonvenční výztuž, textilní výztuž, skleněná výztuž, propustnost, difuzní vlastnosti

  Klíčová slova anglicky:                            air Pores, AR-Glass Reinforcement, Bulk Density, Capillar Pores, Concrete, Diffusion Properties, Gas Permeability, Gel Pores, Non-conventional

  Reinforcement, Permeability, Pore Size and Contents, Porosity, Roughness, Textile Reinforcement, TRC, UHPC, UHPCTRC, Water Absorption, Water Vapour Resistance Factor.

  Anotace česky:                                          Ing. Šárka Nenadálová CZ

  Anotace anglicky:                                     Ing. Šárka Nenadálová ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Martina Kroce, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                                 Ing. Martin Kroc

  Školitel:                                                       doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                                    České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:                P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                             Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:              POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE PRO TUNELOVÉ STAVBY S VYUŽITÍM LEHKÉHO KAMENIVA LIAPOR

  Název disertační práce anglicky:         FIRE RESISTANT CONSTRUCTION FOR TUNNEL BUILDINGS USING LIGHTWEIGHT AGGREGATE LIAPOR

  Oponenti:                                                    doc. Ing. Jan Vodička, CSc., (Fakulta stavební ČVUT v Praze), doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (STASAPO , s. r. o. Praha), Ing. Radomír Pukl, CSc.,

  (Červenka Consulting, s. r. o. Praha)

  Datum odevzdání:                                    14.12.2017

  Datum obhajoby:                                      21.6.2018

  Výsledek obhajoby:                                  Obhájil

  Přidělovaný titul:                                      Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                            Čeština

  Klíčová slova česky:                                  lehký beton, tunelové stavby, požární odolnost

  Klíčová slova anglicky:                            lightweight concrete, tunnel construction, fire resistance

  Anotace česky:                                          Ing. Martin Kroc CZ

  Anotace anglicky:                                     Ing. Martin Kroc ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Jaroslava Urbana, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                                 Ing. Jaroslav Urban

  Školitel:                                                       Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

  Školicí pracoviště:                                   České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:                P 3607 Stavební inženýrství The effect of compacting concrete and its surface modification to deicing salt scaling resistance

  Studijní obor:                                            Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:             VLIV HUTNĚNÍ A ÚPRAVY POVRCHU BETONU NA ODOLNOST PROTI CHEMICKÝM ROZMRAZOVACÍM LÁTKÁM CHRL

  Název disertační práce anglicky:        THE EFFECT OF COPACTING CONCRETE AND ITS SURFACE MODIFICATION TO DEICING SALT SCALING RESISTANCE

  Oponenti:                                                   Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., (Fakulta stavební VUT v Brně), doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D., (Fakulta stavební VUT v Brně), doc. Ing. Karel Kolář, CSc.,

  (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

  Datum odevzdání:                                   15.7.2015

  Datum obhajoby:                                     24.9.2015

  Výsledek obhajoby:                                 Obhájil

  Přidělovaný titul:                                     Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                           Čeština

  Klíčová slova česky:                                 beton, trvanlivost, odolnost proti CHRL, povrchová vrstva, hutnění

  Klíčová slova anglicky:                            concrete, durability, deicing salt scaling resistance, surface layer, compacting

  Anotace česky:                                          Ing. Jaroslav Urban CZ

  Anotace anglicky:                                     Ing. Jaroslav Urban ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Michaely Kostelecké, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                          Ing. Michaea Kostelecká

  Školitel:                                                Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

  Školící pracoviště:                             České vysoké učení technické v Praze ? Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:          P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                      Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:        NEKOVOVÁ VLÁKNA A JEJICH VLIV NA VYBRANÉ VLASTNOSTI VLÁKNOCEMENTOVÝCH DESEK

  Název disertační práce anglicky:  NON-METALLIC FIBRES AND THEIR EFFECT ON SELECTED PROPERTIES OF FIBRE-CEMENT SLATES

  Oponenti:                                             Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze), Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně),

    doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně)

  Datum odevzdání:                              1.9.2014

  Datum obhajoby:                               3.12.2014

  Výsledek obhajoby:                           Obhájil

  Přidělený titul:                                    Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                     Čeština

  Klíčová slova česky:                          azbest, degradace vláken, degradace vláknocementových desek, fuknce vlákna v cementové matrici, polypropylenová vlákna, polyvinylalkoholová

    vlákna, vláknocementové desky

  Klíčová slova anglicky:                    asbestos,  degradation of fibres, degradation of fibre-cement boards, feature of fibres in cement matrices, polypropylene fibres,  polyvinyl alcohol

    fibres, fibre ? cement boards

  Anotace česky:                                   Ing. Michaela Kostelecká CZ

  Anotace anglicky:                              Ing. Michaela Kostelecká ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Petra Huňky, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                          Ing. Petr Huňka

  Školitel:                                                Doc. Ing. Karel Kolář, CSc.

  Školící pracoviště:                             České vysoké učení technické v Praze ? Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:          P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                      Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:        MODUL PRUŽNOSTI BETONU ? MOŽNOSTI STANOVENÍ, TECHNOLOGICKÉ A ZKUŠEBNÍ VLIVY

  Název disertační práce anglicky:  MODULUS OF ELASTICITY OF CONCRETE ? POSSIBILITY OF DETERMINATION, TECHNOLOGICAL AND TESTING INFLUENCES

  Oponenti:                                             Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně), Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze), Prof. Ing. Jan Vítek, CSc.

    (Metrostav a.s., Fakulta stavební ČVUT v Praze)

  Datum odevzdání:                              1.3.2014

  Datum obhajoby:                               15.5.2014

  Výsledek obhajoby:                           Obhájil

  Přidělený titul:                                    Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                     Čeština

  Klíčová slova česky:                          modul pružnosti, beton, technologické a zkušební vlivy

  Klíčová slova anglicky:                     modulus of elasticity, concrete, technological and test influences

  Anotace česky:                                   Ing. Petr Huňka CZ

  Anotace anglicky:                              Ing. Petr Huňka ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Dity Jiroutové, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                            Ing. Dita Jiroutová

  Školitel:                                                  Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Školící pracoviště:                               České vysoké učení technické v Praze ? Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:           P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                       Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:        APLIKACE OPTOVLÁKNOVÝCH MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ V MATERIÁLOVÉM INŽENÝRSTVÍ A MONITOROVÁNÍ KONSTRUKCÍ

  Název disertační práce anglicky:   APPLICATION OF FIBRE OPTIC GAUGE SENSORS IN MATERIAL ENGINEERING AND STRUCTURE MONITORING

  Oponenti:                                              Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně), Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. (Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava),

     Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

  Datum odevzdání:                              31.1.2012

  Datum obhajoby:                                18.6.2012

  Výsledek obhajoby:                            Obhájila

  Přidělený titul:                                     Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                      Čeština

  Klíčová slova česky:                            optovláknový extenzometr SOFO, předpjatý beton, předepjatý železobetonový pražec, modely přetvoření, dotvarování, smršťování

  Klíčová slova anglicky:                       long-gauge optical fibre SOFO, prestressed reinforced concrete, prestresses reinforced concrete sleeper, models of strain, creep, shrinkage

  Anotace česky:                                     Ing. Dita Jiroutová CZ

  Anotace anglicky:                                Ing. Dita Jiroutová ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Karla Junga, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                              Ing. Karel Jung

  Školitel:                                                    Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

  Školicí pracoviště:                                 České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:             P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                          Teorie konstrukcí

  Název disertační práce česky:           ANALÝZA RIZIK KONSTRUKCÍ VYSTAVENÝCH ÚČINKŮM MIMOŘÁDNÝCH ZATÍŽENÍ

  Název disertační práce anglicky:      RISK ANALYSIS OF STRUCTURES ENDANGERED BY ACCIDENTAL ACTIONS

  Oponenti:                                                 Prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc., (Jan Perner Transport Faculty, University of Pardubice, Doc. Ing. Petr Janas, CSc., (Faculty of Civil Engineering,

        Technical University Ostrava), Ing. Josef Sláma, CSc., (The Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)

  Datum odevzdání:                                  27.02.2009

  Datum obhajoby:                                    21.05.2009

  Výsledek obhajoby:                                Obhájil

  Přidělovaný titul:                                    Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                          Angličtina

  Klíčová slova česky:                               analýza rizik; mimořádná zatížení; hodnota ochrany lidského života; náraz; bezpečnost silničního provozu

  Klíčová slova anglicky:                          risk analysis; value place on preventing fatality; railway safety; road safety

  Anotace česky:                                         Ing. Karel Jung CZ

  Anotace anglicky:                                    Ing. Karel Jung ENG

  Údaje o disertační práci Ing. Martina Volfa, Ph.D.

  Jméno doktoranda:                                 Ing. Martin Volf

  Školitel:                                                       Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

  Školicí pracoviště:                                   České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program:                P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor:                                            Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:             CHEMICKÉ INFÚZNÍ CLONY – EXPERIMENTÁLNÍ POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI INJEKTÁŽNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VLHKÉM ZDIVU

  Název disertační práce anglicky:        ADDITIONAL HYDRO-INSULATION SHIELD – EXPERIMENTAL COMPARISON OF INFUSION AGENTS EFFICIENCY IN WET MASONRY

  Oponenti:                                                   doc. Ing. Karel Kolář, CSc., (Fakulta stavební ČVUT v Praze), doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., (Fakulta stavební VUT v Brně), Ing. Václav Sokol, CSc.,

  (Stavební praxe, WTA CZ)

  Datum odevzdání:                                   20.08.2009

  Datum obhajoby:                                     22.10.2009

  Výsledek obhajoby:                                 Obhájil

  Přidělovaný titul:                                     Ph.D.

  Jazyk disertační práce:                           Čeština

  Klíčová slova česky:                                 injektážní metody; účinnost injektážních prostředků; sanace vlhkého zdiva; životnost sanačních opatření

  Klíčová slova anglicky:                            injection methods; infusion agents efficiency; remediation in wet masonry; durability of the treatment

  Anotace česky:                                          Ing. Martin Volf CZ

  Anotace anglicky:                                     Ing. Martin Volf ENG