• Čeština
 • English
 • Studijní předměty

  NAUKA O MATERIÁLECH, DIAGNOSTIKA A SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ VE STAVEBNICTVÍ

  Nepřijímá se - TEORIE KONSTRUKCÍ

  Nepřijímá se - NAUKA O NEKOVOVÝCH MATERIÁLECH

  Studijní povinností doktoranda je splnění podmínek individuálního studijního plánu. Jedná se o složení 4 až 6 zkoušek z jednosemestrálních odborných předmětů a absolvování zkoušky z minimálně 1 světového jazyka (zpravidla angličtiny), kterou doktorand musí absolvovat před složením Státní doktorské zkoušky. Předměty jsou děleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Doktorand si vybírá minimálně 2 předměty z povinných studijních předmětů a minimálně 2 předměty z povinně volitelných studijních předmětů podle seznamu předmětů studijního programu ?Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví?. Vzhledem k zaměření dizertační práce doktoranda je možné po dohodě se svým školitelem složit zkoušky i z dalších volitelných předmětů. Studijní blok je rozvržen do 4 semestrů pro prezenční formu studia a do 6 semestrů pro kombinovanou formu studia od zahájení studia.

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  104 ANG Angličtina Ing. Mgr. Jan Feit 2P + 0C

  I. ročník ? Povinné předměty (minimální počet předmětů ? 2)

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  0732TPMS Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika prof. Ing. M. Holický, DrSc., Ing. M. Sýkora, Ph.D. 2P + 0C
  0732TSHR Teorie spolehlivosti a hodnocení rizik doc. Ing. J. Marková, Ph.D., Ing. M. Sýkora, Ph.D.,
  Ing. Karel Jung, Ph.D.
  2P + 0C
  0732TCHB Technologie betonu prof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Huňka, Ph.D. 2P + 0C
  0732DSKM Diagnostika stavebních konstrukcí a mostů prof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Milan Hrabánek, Ph.D.,
  Ing. Ivo Šimůnek, CSc.
  2P + 0C

  II. ročník ? Povinně volitelné předměty (minimální počet předmětů ? 2)

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  0732VMAK Vybrané metody analýzy konstrukcí doc. Ing. J. Marková, Ph.D., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.,
  Ing. Petr Tej, Ph.D.
  2P + 0C
  0732EAKM Experimentální analýza konstrukcí a mostů doc. Ing. Petr Bouška, CSc. 2P + 0C
  0732HEKS Hodnocení existujících konstrukcí a historických staveb prof. Ing. M. Holický, DrSc., Ing. M. Sýkora, Ph.D. 2P + 0C
  0732DSMK Degradace stavebních materiálů a konstrukcí prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., Ing. Petr Pokorný, Ph.D. 2P + 0C
  0732MZSM Metody zkoušení stavebních materiálů prof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. 2P + 0C

   

  Volitelné předměty (podle zájmu nebo doporučení školitelé)

  Kód předmětu    Název předmětu Garant Hodin týdně
  0732KZSK Klimatická zatížení stavebních konstrukcí Ing. Marie Studničková, CSc. 2P + 0C
  0732SASK Sklo a skleněné konstrukce doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.,
  Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D.,
  Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  2P + 0C
  0732NMSK Nelineární modelování stavebních konstrukcí a materiálů Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. Jindřich Čech, Ph.D. 2P + 0C
  0732TNKU Technologie a navrhování konstrukcí z UHPC prof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. 2P + 0C
  0732MASM Mikroskopická analýza stavebních materiálů Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D. 2P + 0C
  0732PUOM Povrchové úpravy a ochrana materiálů Ing. Radka Pernicová, Ph.D. 2P + 0C
  0732CFRM Chemické a fyzikálně chemické rozbory stavebních materiálů doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.,
  Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D., Ing. Petr Pokorný, Ph.D.
  2P + 0C
  0732ZIKC Životnost konstrukcí doc. Ing. J. Marková, Ph.D., Ing. M. Sýkora, Ph.D. 2P + 0C
  0732SBZK Sanace betonových a zděných konstrukcí doc. Ing. Petr Bouška, CSc., Ing. Ivo Šimůnek, CSc.,
  Ing. Lukáš Balík, Ph.D., Ing. Vítězslav Vacek, CSc.
  2P + 0C
  0732ZEKC Zesilování konstrukcí doc. Dr. Ing. Luboš Podolka 2P + 0C

  P ? přednáška (hod./týd.),
  S ? seminář (hod./týd.),
  C ? cvičení (hod./týd.),
  L ? laboratoř (hod./týd.),
  B ? bloková výuka (hod./semestr)

   

  Další povinnosti

  ? Student doktorského studijního programu má za povinnost osvojit si na základě požadavku školitele a tématu své disertační práce, provádění experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocování,

  ? pravidelně a aktivně prezentovat výsledky své tvůrčí práce na odborných a vědeckých konferencí studentů doktorských studijních programů,

  ? společně se školitelem prezentovat dosažené výsledky na odborných a vědeckých tuzemských a zahraničních konferencích a v odborných a vědeckých časopisech,

  ? aktivně se zapojit do činností spojených s navrhováním a získáváním projektů, ať již vlastních doktorských (IGA ČVUT), nebo jako spoluřešitel projektů ve spolupráci se školitelem, z jiných zdrojů (MŠMT, GA ČR, GA AV ČR, MPO ČR atd.) nebo projektů podporovaných EU,

  ? prohlubovat své jazykové znalosti a podle možnosti uskutečnit studijní zahraniční pobyt na partnerské zahraniční univerzitě nebo vědeckém ústavu,

  ? zpracovat písemnou studii k dizertační práci v rámci státní doktorské zkoušky

  Požadavky na státní doktorskou zkoušku

  Požadavkem státní doktorské zkoušky je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho způsobilost osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem je využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce předloží doktorand písemnou studii ke své disertační práce, vede odbornou rozpravu o problematice disertační práce a dokáže své odborné znalosti v dané problematice.

  Studijní obor má platnou akreditaci do 31.12.2024, tudíž do tohoto oboru již nelze přijímat nové studenty.

   

  Studijní předměty

  Student doktorského studijního programu absolvuje studijní blok složený ze souboru povinných odborných předmětů podle seznamu předmětů studijního oboru Teorie konstrukcí a z jazykové přípravy, které se zakončí zkouškou. Po dohodě se školitelem může absolvovat další volitelné předměty.

  Jazyková příprava je dokumentována zkouškou nejméně z jednoho světového jazyka (zpravidla angličtiny), kterou doktorand musí absolvovat před složením SDZ.

  Kód předmětu Název předmětu Hodin týdně
  104 ANG Angličtina 2+0
  104 FRA Francouština 2+0
  104 NEM Němčina 2+0
  104 RUS Ruština 2+0
  104SPA Španělština 2+0

  I. ročník ? povinně volitelné předměty PI (minimální počet předmětů ? 4)

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  31210 MS1 Matematická statistika I Ing. M. Sýkora, Ph.D. 2+0
  31210 TEK Teorie spolehlivosti konstrukcí doc. Ing. J. Marková, Ph.D. 2+0
  31250 SAN Statická analýza doc. Ing. J. Marková, Ph.D. 2+0
  31260 MZK Metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí doc. Ing. T. Klečka, CSc. 2+0
  31250 EXI Experimentální analýza konstrukcí I Ing. J. Král, CSc. 2+0

   

  II. ročník ? povinně volitelné předměty PII (minimální počet předmětů ? 2)

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  31210 MS2 Matematická statistika II Ing. M. Sýkora, Ph.D. 2+0
  31250 DAN Dynamická analýza Ing. P. Tej, Ph.D. 2+0
  31250 ZNM Základy nelineární mechaniky Ing. P. Tej, Ph.D. 2+0
  31260 DBZ Diagnostika betonových a zděných konstrukcí Ing. I. Šimůnek, CSc. 2+0
  31250 EXII Experimentální analýza konstrukcí II Ing. J. Král, CSc. 2+0
  31210 SBK Spolehlivost betonových konstrukcí a mostů doc. Ing. J. Marková, Ph.D. 2+0
  31210 TER Teorie hodnocení rizik prof. Ing. M. Holický, DrSc. 2+0

   

  Další volitelné předměty, které je možné si zapsat po dohodě s garantem příslušného předmětu (podle zájmu).

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  31250 KZK Klimatická zatížení stavebních konstrukcí Ing. M. Studničková, CSc. 2+0
  31250 VIN Větrové inženýrství Ing. J. Král, CSc. 2+0
  31210 HEK Hodnocení existujících konstrukcí Ing. M. Sýkora, Ph.D. 2+0

   

  III. ročník

  Kód přemětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  31210 DSI Doktorský seminář TK I doc. Ing. J. Marková, Ph.D. 0+6

   

  IV. ročník

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  31210 DSII Doktorský seminář TKII. doc. Ing. J. Marková, Ph.D. 0+6

   

  Další povinnosti

  ? Student doktorského studijního programu má za povinnost osvojit si na základě požadavku školitele a tématu své disertační práce, provádění experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocování,

  ? pravidelně a aktivně prezentovat výsledky své tvůrčí práce na odborných a vědeckých konferencí studentů doktorských studijních programů,

  ? společně se školitelem prezentovat dosažené výsledky na odborných a vědeckých tuzemských a zahraničních konferencích a v odborných a vědeckých časopisech,

  ? aktivně se zapojit do činností spojených s navrhováním a získáváním projektů, ať již vlastních doktorských (IGA ČVUT), nebo jako spoluřešitel projektů ve spolupráci se školitelem, z jiných zdrojů (MŠMT, GA ČR, GA AV ČR, MPO ČR atd.) nebo projektů podporovaných EU,

  ? prohlubovat své jazykové znalosti a podle možnosti uskutečnit studijní zahraniční pobyt na partnerské zahraniční univerzitě nebo vědeckém ústavu,

  ? zpracovat písemnou studii k dizertační práci v rámci státní doktorské zkoušky

  Požadavky na státní doktorskou zkoušku

  Požadavkem státní doktorské zkoušky je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho způsobilost osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce předloží doktorand písemnou studii k tématu dizertační práce, vede odbornou rozpravu o problematice disertační práce a dokáže své odborné znalosti.

  Studijní obor má platnou akreditaci do 31.12.2024, tudíž do tohoto oboru již nelze přijímat nové studenty.

  Studijní předměty

  Student doktorského studijního programu absolvuje studijní blok složený ze souboru povinně volitelných odborných předmětů podle seznamu předmětů studijního oboru ?Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách“ a z jazykové přípravy, které se zakončí zkouškou. Po dohodě se školitelem může absolvovat další volitelné odborné předměty.

  Jazyková příprava je dokumentována zkouškou nejméně z jednoho světového jazyka (zpravidla angličtiny), kterou doktorand musí absolvovat před složením SDZ.

  Kód předmětu Název předmětu Hodin týdně
  104 ANG Angličtina 2+0
  104 FRA Francouština 2+0
  104 NEM Němčina 2+0
  104 RUS Ruština 2+0
  104SPA Španělština 2+0

   
  I. ročník ? povinně volitelné předměty PI (minimální počet předmětů ? 4)

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  31260 CEF Chemické a fyzikálně chemické rozbory stavebních hmot doc. Ing. T. Klečka, CSc. 2+0
  31260 TEB Technologie betonu prof. Ing. J. Kolísko, Ph.D. 2+0
  31260 EOK Experimentální ověřování stavebních konstrukcí doc. Ing. P. Bouška, CSc. 2+0
  31240 MAI Materiálové inženýrství doc. Ing. K. Kolář, CSc. 2+0
  31210 AMN Aplikovaná matematika a numerické metody doc. Ing. J. Marková, Ph.D. 2+0
  31210 MS2 Matematická statistika I Ing. M. Sýkora, Ph.D. 2+0

   
  II. ročník ? povinně volitelné předměty (minimální počet předmětů ? 2)

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  31260 CEC Chemie cementů doc. Ing. T. Klečka, CSc. 2+0
  31260 TRB Trvanlivost betonu a železobetonu doc. Ing. K. Kolář, CSc. 2+0
  31260 MZB Metody zkoušení betonu prof. Ing. J. Kolísko, Ph.D. 2+0
  31260 DBZ Diagnostika betonových a zděných konstrukcí Ing. I. Šimůnek, CSc. 2+0
  31210 MS2 Matematická statistika II Ing. M. Sýkora, Ph.D. 2+0
  31250 SAN Statická analýza doc. Ing. J. Marková, Ph.D. 2+0

   

  Další předměty, které je možné si zapsat po dohodě s garantem příslušného předmětu (podle zájmu).

  Kód předmětu    Název předmětu Garant Hodin týdně
  31260 CES Chemie silikátů Ing. D. Dobiáš, Ph.D. 2+0
  31260 TSB Technologie speciálních betonů doc. Ing. T. Klečka, CSc. 2+0
  31260 MZK Metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí doc. Ing. T. Klečka, CSc. 2+0
  31260 TES Teorie spolehlivosti konstrukcí doc. Ing. J. Marková, Ph.D. 2+0
  31250 DAN Dynamická analýza Ing. P. Tej, Ph.D. 2+0
  31260 SBK Speciální betonové a zděné konstrukce doc. Ing. P. Bouška, CSc. 2+0
  31260 SMZ Sanační metody Ing. L. Balík, Ph.D. 2+0
  31240 RBK Rekonstrukce betonových a zděných staveb prof. Ing. J. Kolísko, Ph.D. 2+0
  31240 VHB Vysokohodnotný beton doc. Ing. T. Klečka, CSc. 2+0
  31260 TVK Technologie a vlastnosti keramiky Ing. M. Vokáč, Ph.D. 2+0
  31260 OMS Optovláknové měřicí systémy pro monitorování betonových konstrukcí Ing. M. Vokáč, Ph.D. 2+0
  31250 EXI Experimentální analýza konstrukcí I Ing. J. Král, CSc. 2+0
  31250 EXII Experimentální analýza konstrukcí II Ing. J. Král, CSc. 2+0
  31260 MTR Materiály a technologie pro rekonstrukce doc. Ing. K. Kolář, CSc. 2+0

   

  III. ročník

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  31260 DSI Doktorský seminář I prof. Ing. J. Kolísko, Ph.D. 0+6

  IV. ročník

  Kód předmětu Název předmětu Garant Hodin týdně
  31260 DSII Doktorský seminář II. prof. Ing. J. Kolísko, Ph.D. 0+6

   

  Další povinnosti

  ? Student doktorského studijního programu má za povinnost osvojit si na základě požadavku školitele a tématu své disertační práce, provádění experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocování,

  ? pravidelně a aktivně prezentovat výsledky své tvůrčí práce na odborných a vědeckých konferencí studentů doktorských studijních programů,

  ? společně se školitelem prezentovat dosažené výsledky na odborných a vědeckých tuzemských a zahraničních konferencích a v odborných a vědeckých časopisech,

  ? aktivně se zapojit do činností spojených s navrhováním a získáváním projektů, ať již vlastních doktorských (IGA ČVUT), nebo jako spoluřešitel projektů ve spolupráci se školitelem, z jiných zdrojů (MŠMT, GA ČR, GA AV ČR, MPO ČR atd.) nebo projektů podporovaných EU,

  ? prohlubovat své jazykové znalosti a podle možnosti uskutečnit studijní zahraniční pobyt na partnerské zahraniční univerzitě nebo vědeckém ústavu,

  ? zpracovat písemnou studii k dizertační práci v rámci státní doktorské zkoušky

  Požadavky na státní doktorskou zkoušku

  Požadavkem státní doktorské zkoušky je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho způsobilost osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem je využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce předloží doktorand písemnou studii ke své disertační práce, vede odbornou rozpravu o problematice disertační práce a dokáže své odborné znalosti v dané problematice.