• Čeština
 • English
 • Oddělení experimentálních a měřicích metod

  ČINNOST ODDĚLENÍ

  LABORATOŘE A ZKUŠEBNY

  KONTAKTY

  Charakteristika činnosti oddělení EXPO

  web1Experimentální oddělení Kloknerova ústavu je jeho největší oddělení. Původně bylo koncipováno jako podpůrné pracoviště pro ostatní vědeckovýzkumná oddělení, aby zajišťovalo jejich požadavky na zkoušky, výrobky apod. Postupem času však pracovníci tohoto oddělení začali vykonávat vlastní činnost vědeckou a vzdělávací, a to jak ve studiu bakalářském, magisterském, tak i doktorském, činnost hospodářskou, konzultační atd. V současné době toto oddělení z podstatné části vykonává činnost Akreditované laboratoře č. 1061. Experimentálním oddělení zajišťuje vývoj měřících zařízení a techniky, zkušebních postupů, a to jak pro vlastní potřebu, tak i pro potřebu obecnou.

  Základní náplní, a to jak na poli vědeckovýzkumném, tak na poli komerčním, je např.:

  • posuzování stavebních materiálů na základě laboratorních zkoušek a zkoušek in situ
  • stavebně technické průzkumy a diagnostika stavebních konstrukcí všeho druhu, zatěžovací zkoušky statické a dynamické, vyhodnocování stavu a návrhy sanačních opatření
  • vlhkostní průzkumy staveb s eventuálními návrhy sanace
  • dlouhodobé monitorování fyzikálních a mechanických veličin na reálných konstrukcích
  • laboratorní zkoušky zemin, skalních hornin a kameniva, zkoušky stavebních materiálů a ostatních materiálů (např. produktů antropogenní činnosti, produktů spalování, zásypových materiálů apod.), terénní zkoušky na stavbách při kontrolách provádění zemních prací

  Mechanická zkušebna

  Jádrem laboratoří je mechanická zkušebna, kde lze zkoušet vlastnosti nejen vzorků různých materiálů, ale i velkých konstrukčních prvků. Mechanická zkušebna je vybavena několika hydraulickými i mechanickými zkušebními systémy.

  Jedním z mnoha je univerzální hydraulický zkušební systém Inova s několika hydraulickými válci (250 kN, 500 kN), který je řízen zpětnou vazbou PIDF, a to kontrolními jednotkami FlexTest nebo TestStarII firmy MTS. Proces zatěžování je možné řídit dle naprogramované funkce působící síly, posunu válce nebo jiného externího tenzometrického snímače (průtahoměr, CMOD snímač rozevření trhliny atd.).

  Mezi další dominantní zkušební systémy patří Instron 3 MN pro tlakové zkoušky (pevnost betonu v tlaku, modul pružnosti betonu), Amsler 2 500 kN pro tahové zkoušky (předpínací lana, předpínací tyče, elektrické izolátory) a dále tlakové stroje WPM 6 000 kN nebo Amsler 10 000 kN, který má délku vřeten přes 6,5 m, a proto dovoluje zkoušet velmi vysoké konstrukční prvky.

  Ve spolupráci s oddělením mechaniky lze využívat elektro-hydraulické budiče pro dynamické zkoušky konstrukcí ? budiče jsou řízeny také elektronikou MTS (TestStarII nebo FlexTest).

  Mechanická zkušebna je vybavena řadou přípravků pro standardizované zkoušky a také snímači různého typu, jako jsou siloměry, snímač krouticího momentu, snímače posunu (potenciometrické, LVDT), průtahoměry (extenzometry), snímače teploty, CMOD snímače rozevření trhliny, vybavení pro aplikace odporových tenzometrů a s tím související měřicí technika. Pro měření poměrných deformací v betonových konstrukcích lze použít optovláknový systém SOFO (odkaz na projekt).

  Laboratoř technologie betonu

  Do laboratoří experimentálního oddělení patří také laboratoř technologie betonu, která je vybavena potřebným přístrojovým vybavením, jako jsou míchačky (je k dispozici i míchačka pro aktivované směsi), formy, vibrátory, zařízení pro zkoušky zpracovatelnosti směsi, tlakové nádoby pro zjišťování obsahu vzduchu ve směsi, vodní uložení, váhy, délková měřidla a jiné běžné laboratorní vybavení. Laboratoř je vybavena klimakomorou různé pro zkoušky mrazuvzdorností i klimakomorou pro zkoušky karbonatace betonu. Laboratoř je také vybavena pro zkoušky vodotěsnosti. U betonu je možné v dilatometrech zjišťovat časové průběhy smršťování a je také možné ve speciálních rámech měřit dotvarování betonu. Zkoušky zatvrdlého betonu jsou prováděny v mechanické zkušebně.

  Geotechnická laboratoř

  Laboratoř mechaniky zemin je vybavena přístroji pro provádění popisných (zrnitost, meze konzistence, zdánlivá hustota pevných částic, objemová hmotnost) a technologických (Proctor Standard a modifikovaný, IBI, CBR) zkoušek zemin i kameniva, edometrických zkoušek. Dále laboratoř provádí terénní zkoušky na stavbách, např. při kontrolách hutnění.

  Laboratoř pro kontrolu svarů a svařovaných konstrukcí

  Jelikož svařování je metoda, u které nelze snadno zjistit její správné provedení, je nutno dbát dodržování předepsaných postupů jak samotného výrobního procesu, tak i následné kontroly. Proces svařování doprovází řada norem jak pro nedestruktivní tak i destruktivní zkoušení, kterým je potřeba ověřit správnost provedení svarového spoje.

  Pomocí nedestruktivního zkoušení (NDT), mezi které patří nejčastěji vizuální kontrola, penetrační kontrola, magnetická kontrola a kontrola ultrazvukem nebo rentgenovým zářením, lze odhalit jak povrchové vady, tak i vady vnitřní. Nedestruktivní zkoušení se provádí vždy před destruktivním zkoušením, pokud není dohodnuto jinak. Další uplatnění NDT metod je kontrola na již hotových svařencích.

  Základní vybavení pro VT

  Základní vybavení pro VT

  Základní vybavení pro PT

  Základní vybavení pro PT

  V Kloknerově ústavu nyní provádíme vizuální kontrolu VT, penetrační kontrolu PT a kontrolu pomocí ultrazvuku UT.

   

   

   

   

   

   

  Pro ultrazvukové zkoušení jsme vybavení nejčastěji používanými sondami přímými (jednoduchými i dvojitými) a jednoměničovými šikmými sondami. jelikož vlastníme UTZ zařízení (Phasor XS) s možností připojení phased array sondy (PA), je možno provádět i kontrolu pomocí sektorového scanu a to jak pro šikmé zkoušení sondou s předsádkou 36° tak i s přímou předsádkou.

  Vybavení pro UTZ

  Vybavení pro UTZ

  Zkoušení pomocí PA sondy

  Zkoušení pomocí PA sondy

  Naše zkušebna je také vybavena pro destruktivní zkoušení svarů. Lze provádět příčnou zkoušku tahem, ohybem, rozlomením, makroskopickou kontrolu svarů a měření tvrdosti (v současnosti jen dle Brinella, zkoušení tvrdosti dle Vickerse je v plánu). Tyto zkoušky lze provést jako neakreditované.

  Další laboratoře a vybavení

  V laboratořích je vybavení pro provádění zkoušek propustnosti vodní páry (stanovení difuze). V experimentálním oddělení byl sestaven dilatometr pro dilatačně kontrakční termickou analýzu DKTA (určený zejména pro studium objemových změn keramických materiálů). Zkoušíme umělé sportovní povrchy v halách a na sportovištích dle standardizovaných zkoušek pomocí umělého sportovce. V Kloknerově ústavu byla od 50. let minulého století rozvíjena strunová tenzometrie. Činnosti laboratoří podporuje řezárna pro přípravu zkušebních vzorků, která je vybavena pro řezání betonu, kamene a keramiky. Dalšími podpůrnými pracovišti je zámečnická dílna a truhlárna pro přípravu různých přípravků pro zkoušení, bednění, modelů do větrného tunelu apod.

  STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY A DIAGNOSTIKA KONSTRUKCÍ

  Jednou z hlavních činností Kloknerova ústavu prováděnou v rámci spolupráce s průmyslem, tj. pro stavební, projekční a architektonické firmy, jsou stavebně technické průzkumy a diagnostika konstrukcí.

  Tato oblast činnosti zahrnuje prakticky veškeré konstrukce jak z hlediska materiálů (betonové, železobetonové, zděné, kamenné, ocelové a dřevěné), tak z hlediska jejich účelu (stavby obytné, průmyslové, inženýrské a zemědělské). Do této škály patří i stavby historické, zapsané v seznamu kulturních památek.

  Při průzkumech a diagnostických pracích jsou používány jak destruktivní, tak i nedestruktivní zkoušky, některé vyvinuté v Kloknerově ústavu a ověřené dlouhodobou praxí. Pro účely nedestruktivních zkoušek in-situ je Kloknerův ústav vybaven širokou škálou přístrojů, měřicích zařízení a měřidel. Destruktivní zkoušky se provádějí ve zkušebně Kloknerova ústavu. Vyhodnocování zkoušek se provádí podle platných ČSN a EN.

  K významným projektům prováděným pro významné stavební a projekční firmy patří např. stavebně technické průzkumy a diagnostika objektů v Elektrárnách Prunéřov a Tušimice, budov velvyslanectví ČR v Moskvě a Londýně, Letohrádku královny Anny a Plečnikovy lávky na Pražském hradě, pražských usedlostí Kajetánka a Kuchyňka, stanic metra Florenc a Vltavská, významných budov v historickém centru Prahy (Na Příkopě, Všehrdova, Opletalova, Panská, Jindřišská, Štěpánská, aj.), Měšťanské besedy a Slovanského domu v Praze, Kolínského zámku a zámku Vraný, průmyslových a výrobních objektů v areálu Walter v Praze a Phillip Morris v Kutné hoře, pivovaru v Plzni a Olomouci a řady nejrůznějších mostních konstrukcí po celé ČR.

  V rámci stavebně technických průzkumů a diagnostiky konstrukcí zajišťuje Kloknerův ústav tyto hlavní činnosti:

  • Prohlídky a hodnocení stavu konstrukcí, stanovení příčin poruch a vad, pasportizace
  • Zjišťování konstrukčních systémů staveb, identifikace použitých materiálů
  • Zjišťování mechanických a fyzikálních vlastností stavebních materiálů
  • Podklady pro statické posouzení konstrukcí, včetně jejich statického posouzení
  • Doporučení pro sanace a opravy konstrukcí jako podklad pro projekční práce
  • Hodnocení staveb z hlediska vlhkosti, včetně návrhu sanace
  • Dlouhodobé monitorování a sledování konstrukcí
  • Konzultační činnost

   

  Jméno Umístění Email Telefon
  prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. vedoucí oddělení jiri.kolisko@cvut.cz 420 224 353 537
  Ing. Milan Hrabánek, Ph.D. zástupce vedoucího oddělení milan.hrabanek@cvut.cz 420 224 353 554
  Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. zástupce vedoucího oddělení miroslav.vokac@cvut.cz 420 224 353 509
  prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc. vědecký pracovník jaroslav.vacek@cvut.cz 420 224 353 549
  doc. Ing. Petr Bouška, CSc. vědecký pracovník petr.bouska@cvut.cz 420 224 353 561
  Ing. Dita Jiroutová, Ph.D. vědecký pracovník dita.jiroutova@cvut.cz 420 224 353 527
  Ing. Ivo Šimůnek, CSc. vědecký pracovník ivo.simunek@cvut.cz 420 224 353 574
  Ing. Jan Záruba, CSc. vědecký pracovník jan.zaruba@cvut.cz 420 224 353 524
  Ing. Tomáš Bittner, Ph.D. vědecký pracovník tomas.bittner@cvut.cz 420 224 353 547
  Ing. Petr Sejkot, Ph.D. vědecký pracovník petr.sejkot@cvut.cz 420 224 353 583
  Ing. Lucie Kratochvíle vědecký pracovník lucie.kratochvile@cvut.cz 420 224 353 518
  Ing. Andrea Blažková vědecký pracovník andrea.blazkova@cvut.cz 420 224 353 861
  Ing. Milan Rydval, Ph.D. vědecký pracovník milan.rydval@cvut.cz 420 224 353 547
  Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D. vědecký pracovník klara.machalicka@cvut.cz 420 224 353 583
  Ing. Karel Hurtig doktorand karel.hurtig@cvut.cz 420 224 353 840
  Ing. Tomáš Mandlík doktorand tomas.mandlik@cvut.cz 420 224 353 840
  Ing. David Čítek, Ph.D. vědecký pracovník david.citek@cvut.cz 420 224 353 521
  Ing. Adam Čítek doktorand adam.citek@cvut.cz 420 224 353 550
  Ing. Jiří Žalský doktorand jiri.zaslaky@cvut.cz 420 224 353 536
  Ing. Tomáš Hána doktorand tomas.hana@cvut.cz 420 224 353 518
  Ing. Kateřina Hládková technický pracovník katerina.hladkova@cvut.cz 420 224 353 549
  Ing. Bc. Martin Holeček technický pracovník martin.holecek@cvut.cz 420 224 353 514
  Ing. Martin Kryštov technický pracovník martin.krystov@cvut.cz 420 224 353 550
  Jiří Havel technický pracovník jiri.havel@cvut.cz +420 224 353 569
  +420 224 353 570
  Pavel Borodáč technický pracovník 420 224 353 559
  Tomáš Gigl technický pracovník tomas.gigl@cvut.cz 420 224 353 567
  Tomáš Jaterka technický pracovník tomas.jaterka@cvut.cz 420 224 353 537
  Jan Řehoř technický pracovník 420 224 353 573
  Petr  Šmatlák technický pracovník 420 224 353 572
  Petr Vrbata technický pracovník 420 224 353 514
  Dušan Štěpánek technický pracovník dusan.stepanek@cvut.cz 420 224 353 550
  Lukáš Salač technický pracovník lukas.salac@cvut.cz 420 224 353 561
  Daniel Kadar referent oddělení VaV daniel.kadar@cvut.cz 420 224 353 543
  Ing. Tereza Nedvědová referent oddělení VaV tereza.nedvedova@cvut.cz 420 224 353 543
  Mgr. Adam Zabloudil referent oddělení VaV, doktorand adam.zabloudil@cvut.cz 420 224 353 855
  Ing. Dana Bílková dana.bilkova@cvut.cz 420 224 353 526
  Ing. Jan Kolář jan.kolar@cvut.cz 420 224 353 540
  Ing. Michal Křesťan michal.krestan@cvut.cz 420 224 353 514
  Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D. stanislav.rehacek@cvut.cz 420 224 353 521
  Ing. Pavel Štemberk pavel.stemberk@cvut.cz 420 224 353 540
  Ruslan Matyas ruslan.matyas@cvut.cz
  Bc. Petr Stanošek petr.stanosek@cvut.cz
  Ing. Jaroslav Vondra jaroslav.vondra@cvut.cz 420 224 353 526