• Čeština
 • English
 • Formuláře, předpisy, vyhlášky

  Statut ČVUT

  Vnitřní mzdový předpis

  Řád výběrového řízení

  Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT

  Stipendijní řád ČVUT

  Disciplinární řád pro studenty ČVUT

  Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT

  Strategický záměr ČVUT

  Kariérní řád

  Příkazy rektora

  Kolektivní smlouva

  Výroční zpráva o činnosti ČVUT

  Organizační řád

  Zákon o vysokých školách, zákon č. 111/1998 Sb.

  Vnitřní mzdový předpis ČVUT

  Aktuální znění

  Vnitřní mzdový předpis ČVUT

  Schváleno: 25. 11. 2020
  Platnost od: 7. 1. 2021
  Účinnost od: 1. 4. 2021

  Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ČVUT

  Aktuální znění

  Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
  Schváleno: 28. 6. 2017
  Platnost od: 1. 9. 2017
  Účinnost od: 1. 9. 2017

  Příkaz rektora č. 02/2021
  Doporučené postupy pro přijímání akademických a vědeckých pracovníků a při organizaci výběrových řízení na vedoucí pracovníky na ČVUT Účinnost od: 15. 2.2021

  Disciplinární řád pro studenty ČVUT

  Aktuální znění

  Disciplinární řád pro studenty ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
  Schváleno: 28. 6. 2017
  Platnost od: 1. 9. 2017
  Účinnost od: 1. 9. 2017

  HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ

  Habilitační řízení podle § 72 a řízení ke jmenování profesorem podle § 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších předpisů, se na ČVUT koná v oborech s platnou akreditací (§ 82 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.).

  habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe (§ 72 odst. 1 zákona o vysokých školách).
  Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení.

  řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická, vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout (§ 74 odst. 1 zákona o vysokých školách).
  Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra (MŠMT ČR).

  Pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je zpracován ?Řád habilitačních a jmenovacích řízení? obsahující též formulář ?Stručná charakteristika uchazeče? a tabulku ?Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze?, kterými se prokazuje pedagogická a vědecká kvalita uchazeče.

  Administrativně je agenda zajišťována oddělením pro vědeckou a výzkumnou činnost příslušné fakulty, na Rektorátu ČVUT ji zajišťuje odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost.
  Habilitační řízení: Ing. Monika Vodičková (monika.vodickova@cvut.cz, tel 224 353 462)
  Jmenovací řízení: Mgr. Dagmar Dvořáková (dagmar.dvorakova@cvut.cz, tel. 224 353 697).

  Související legislativa

  Formuláře Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze a Stručná charakteristika, pro oba typy řízení, ve formátu MS Word ke stažení zde.

  Jediný oficiální a centrální zdroj vnitřních předpisů v elektronické podobně pro ČVUT je databáze ?Interní legislativa? na Inforeku.

  Kariérní řád ČVUT

  Aktuální znění

  Kariérní řád ČVUT v Praze (účinnost od 1. 4. 2021)
  Schváleno: 25. 11. 2020
  Platnost od: 7. 1. 2021
  Účinnost od: 1. 4. 2021

  Ustanovení příkazu rektora č. 21/2020 se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější. Více informací najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstva zdravotnictví ČRVlády ČR a Hygienické stanice hlavního města Prahy.

   • Změny spočívají zejména v následujícím:
    • S ohledem na aktuální opatření MZCR k testování zaměstnanců jsou zaměstnanci povinni aktualizovat v aplikaci ČVUT či nahlášením na součásti pověřené osobě (bližší podmínky sdělí součást) údaje o
     • o svém očkování
     • o prodělání nemoci
     • o provedeném testování min. 1x týdně
    • Zaměstnanci mohou využít testovací místa ČVUT v pondělí a čtvrtek v době 8.00?13.00 v místnosti č. 102 v přízemí budovy A (za recepcí) na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 a v úterý v době 8.00?13.00 na adrese nám. Sítná 3105, Kladno, či obdrží od součásti samotest.
    • Pro umožnění vstupu na pracoviště ČVUT musí být údaje aktualizovány do 29. 11. 2021.

  Od 25. 11. nabývá účinnosti 15. znění Příkaz rektora č. 21/2020  ke snížení rizika nákazy koronavirem.
  Od 22. 11. nabývá účinnosti 14. znění Příkaz rektora č. 21/2020  ke snížení rizika nákazy koronavirem.
  Od 01. 07. vstupuje v platnost Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.
  Od 19. 05. vstupuje v platnost Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.
  Dne 9. a 17. března 2021 nabývají účinnosti Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.
  Dne 3. března 2021 vstupuje v platnost Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.
  Dne 15. ledna 2021 vstupuje v platnost Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

  Kolektivní smlouva

  Aktuální znění

  Kolektivní smlouva (účinnost od 1.7.2019)
  Účinnost od: 1. 7. 2019

  VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI

  Výroční zpráva o činnosti univerzity je zpracována v souladu s ustanovením § 87 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) podle doporučené rámcové osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výroční zpráva se zaměřuje mj. na oblast studijních programů, organizace studia a vzdělávací činnosti včetně celoživotního vzdělávání, na studenty, absolventy univerzity a její akademické pracovníky, infrastrukturu, oblast výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti, oblast internacionalizace, hodnocení kvality a realizovaných činností, apod.