• Čeština
 • English
 • Témata disertačních prací ? Studijní program

  NAUKA O MATERIÁLECH, DIAGNOSTIKA A SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ VE STAVEBNICTVÍ

  Nepřijímá se - TEORIE KONSTRUKCÍ

  Nepřijímá se - NAUKA O NEKOVOVÝCH MATERIÁLECH

  Vliv vysokých teplot na úrovni požáru na soudržnost UHPC s měkkou a předpínací výztuží

  (prof. Jiří Kolísko)
  Spolupůsobení výztuže s UHPC je základní požadavek pro navrhování a následné funkce nosných konstrukcí nejen ze železobetonu, ale také konstrukcí z nového vysokopevnostního cementového materiálu známého jako UHPC.  Jedním z extrémních zatížení konstrukcí jsou vysoké teploty vyvolané např. požárem. Toto namáhání a vliv na soudržnost s výztuží není v oblasti využívání UHPC dostatečně prozkoumáno. Záměrem disertace je získat nové poznatky o spolupůsobení výztuže a UHPC při a po působení extrémních teplot.


  Nedestruktivní metody stanovení pevností zdicích prvků a malty existujících staveb, inovované tvrdoměrné metody a jejich kalibrační vztahy

  (prof. Jiří Kolísko)
  Stanovení parametrů kusových staviv a malty u zděných nosných prvků staveb je při realizacích rekonstrukcí  zcela zásadní pro statické posuzování. Předností nedestruktivních metod je jejich schopnost poskytnout operativně a relativně snadno informaci o konstrukci v jejím velkém rozsahu a to bez zásadního porušení. Nedostatkem metod jsou nejistoty ve stanovení absolutních hodnot vlastnosti. Předmětem disertace je využít značného posunu ve vývoji v měřících technologiích v souvislosti s digitalizací snímání a vyhodnocování měření k vývoji inovované tvrdoměrné metody a zejména její kalibrace a statistické zhodnocení metody, aby byla prakticky využitelná v terénu.


  Zesilování zdiva pilířů obálkou z vysokopevnostního cementového kompozitu UHPC

  (prof. Jiří Kolísko)
  Předmětem disertace je formou teoreticko-experimentálních metod studovat a popisovat možnosti využití novodobého vysokopevnostního cementového kompozitu UHPC na statické zesilování nosných pilířů staveb. V rámci řešení bude nezbytné ověřovat problematiku spolupůsobení cihelných zděných prvků  s UHPC tj. materiálů s výrazně rozdílnými vlastnostmi a účinnosti takovéhoto zesílení.


  Aplikace optických zobrazovacích metod na monitorování stavebních konstrukcí

  (prof. Jiří Kolísko)
  Získávání informací o stavu konstrukcí pro účely jejich hodnocení např. mostních je založeno velmi často na informacích získaných vizuálními prostředky. V rámci disertace se předpokládá analyzovat vývoj optických metod z hlediska přesnosti a citlivosti a analýzu snímaných obrazů a možností jejich využití při sledování a hodnocení mostních konstrukcí.


  Aplikace UHPC na tenkostěnné mostní konstrukce

  (doc. Petr Bouška)
  V rámci disertace je předpokládá teoreticko-experimentálními postupy studovat návrhové postupy tenkostěnných konstrukcí lávek z moderního vysokopevnostního kompozitu známého jako ÚHPC. Materiál UHPC je sice  na cementové bázi avšak jeho mechanické vlastnosti umožňují navrhovat tvarově tenkostěnné prvky, které se svými štíhlostmi blíží konstrukcí z kovů. V rámci disertace budou řešeny stabilitní problémy tenkostěnných stěn a pásnic nosných trámů, které nejsou u UHPC prozatím plně prostudovány.


  Optimalizace cílové spolehlivosti při navrhování nových konstrukcí a posuzování stávajících konstrukcí

  (prof. Milan Holický)
  Směrná úroveň spolehlivosti významně ovlivňuje udržitelnost ve stavebnictví jak u nově navrhovaných konstrukcí, tak při rozhodování o dalším využití existujících konstrukcí. Proto se téma dizertace zaměřuje na optimalizaci směrných úrovní spolehlivosti s ohledem na možné následky poruchy (bezpečnost osob, ekonomické i environmentální) a náklady na zajištění spolehlivosti. Vzhledem k významným nejistotám se aplikují pravděpodobnostní metody analýzy spolehlivosti a optimalizace rizik.


  Hodnocení spolehlivosti konstrukcí vystavených mimořádným zatížením

  (prof. Milan Holický)
  Mimořádná zatížení způsobená extrémními přírodními vlivy nebo lidskou činností mohou vyvolat významné škody na stavebních konstrukcích a vést k jejich zřícení. Náklady na zajištění spolehlivosti jsou vysoké. Účinky těchto zatížení lze predikovat pouze s velkými nejistotami. Proto se téma dizertace zaměřuje na analýzu, hodnocení i optimalizaci kritérií přijatelnosti pro mimořádné návrhové situace způsobené extrémními klimatickými jevy včetně povodní, nehodovými nárazy nebo výbuchy, nebo teroristickými útoky. Vzhledem k významným nejistotám se aplikují pravděpodobnostní metody analýzy spolehlivosti a optimalizace rizik.


  Vliv klimatických změn na spolehlivost konstrukcí

  (doc. Jana Marková)
  Klimatické změny mohou vést ke zvýšeným účinkům zatížení na stavební konstrukce. Účinky těchto změn lze však predikovat pouze s velkými nejistotami. Proto se téma dizertace zaměřuje na detailní pravděpodobnostní analýzu dostupných údajů o klimatických zatížení z minulosti i predikovaných data na následující desetiletí. Vyvíjí se pravděpodobnostní model pro účinek klimatických zatížení s ohledem na klimatické změny a analyzují se související dopady na spolehlivost stavebních konstrukcí. Uvažovaná zatížení zahrnují zatížení sněhem, větrem, teplotou, námrazou i zatížení při povodních.


  Optimalizace konstrukčních a provozních opatření při hodnocení existujících mostů

  (doc. Jana Marková)
  Degradační procesy včetně koroze a únavových jevů mohou významně snižovat spolehlivost existujících silničních i železničních mostů. Popis účinků těchto procesů na spolehlivost existujících mostů lze však predikovat pouze s velkými nejistotami. Proto se téma dizertace zaměřuje na detailní pravděpodobnostní analýzu existujících mostů s ohledem na účinky zatížení dopravou, účinky klimatických zatížení i nepříznivé účinky okolního prostředí ovlivňující rozvoj degradačních mechanismů.


  Pravděpodobností analýza spolehlivosti degradujících konstrukčních systémů

  (doc. Miroslav Sýkora)
  Degradační procesy mohou působit s velkou variabilitou na různé komponenty komplexních konstrukčních systémů. U rozsáhlých komponent pak může být nezbytné přihlédnout k plošné nebo prostorové variabilitě účinků degradačních jevů. Proto se téma dizertace zaměřuje na detailní pravděpodobnostní analýzu spolehlivosti komplexních konstrukčních systémů. Uvažují se nestacionární účinky degradačních jevům v kombinaci s časově proměnnými zatíženími, jako jsou zatížení klimatická nebo užitná.


  Hodnocení rizik technických systémů v energetice

  (doc. Miroslav Sýkora)
  Poruchy energetických zařízení s dopadem na disponibilitu výrobních bloků mají vysoké následky. Náklady na zajištění spolehlivosti zahrnují diagnostiku, monitorování i opravy jsou vysoké. Proto se téma dizertace zaměřuje na pravděpodobnostní analýzu, hodnocení i optimalizaci rizik provozu degradujících energetických zařízení. V multikriteriálním přístupu se uvažují dopady na bezpečnost osob, ekonomické následky i dopady na životní prostředí.


  Viskoelastické vlastnosti fólií pro vrstvená skla


  (doc. Petr Bouška a Ing. Miroslav Vokáč)
  Vlastnosti polymerních fólií pro vrstvená skla jsou důležitým parametrem pro chování skleněného panelu ve stavební konstrukci. Polymerní fólie se vyrábí z různých materiálů podle účelu použití finálního výrobku. Rozhodují o odolnosti vrstveného skla nejen za provozních podmínek, ale zejména při mimořádných zatížení, anebo o zbytkové únosnosti při porušení skla. Doktorské téma je zaměřeno na vyšetřování viskoelastických vlastností, které tyto polymerní fólie vykazují, tj. je jejich tuhost je závislá na historii, resp. rychlosti, zatěžování i na teplotě prostředí.


  Lepené konstrukčních spoje ve stavebnictví, visko elasticita, stárnutí

  (doc. Petr Bouška a Ing. Miroslav Vokáč)
  Lepené spoje ve stavebnictví se prosazují z architektonických důvodů např. ve skleněných fasádních systémech budov, ale i u jiných fasádních desek. Výhodou je poddajnost lepeného spoje, a proto nedochází ke vzniku lokálních špiček mechanického napětí, jako je tomu např. u mechanického přípoje šroubem, čepen apod. Z toho důvodu se používají polotuhá lepidla. Téma práce je zaměřeno na popis mechanického působení ve fasádním systému analýzu viskoelastických vlastností polymerních lepidel, s ohledem na různé vlivy stárnutí a trvanlivosti spojů při dlouhodobém působení klimatických podmínek.

   

   

  Studijní obor má platnou akreditaci do 31.12.2024, tudíž do tohoto oboru již nelze přijímat nové studenty.
  Studijní obor má platnou akreditaci do 31.12.2024, tudíž do tohoto oboru již nelze přijímat nové studenty.