• Čeština
 • English
 • Oddělení stavebních materiálů

  ČINNOST ODDĚLENÍ

  LABORATOŘ MIKROSKOPIE

  LABORATOŘ CHEMIE

  ZKUŠEBNÍ KLIMATICKÁ KOMORA

  PROJEKTY

  KONTAKTY

  Oddělení stavebních materiálů řeší problematiku vývoje nových stavebních materiálů zejména na silikátové bázi. Využívá k tomu moderní přístrojové vybavení XFR a Ramanův spektrometr umožňující analyzovat chemické složení stavebních materiálů včetně jejich struktury, které se provádí pomocí konfokálního rastrovacího mikroskopu LEXT OLS3000.

  Laboratoř je pracoviště, kde řešíme společně s několika externisty aktuální problémy ze stavební praxe. Abychom byli schopni plnit jak vědecko-výzkumné, tak i expertní zakázky, uvolnili jsme nemalé prostředky na pořízení několika unikátních přístrojů.

  Aktivity

  • technologie betonu, posuzování a návrhy receptur betonových směsí
  • fyzikálně mechanické zkoušky betonu
  • stanovování fyzikálně mechanických parametrů betonu in situ
  • nedestruktivní zkoušení betonu a dalších stavebních hmot
  • hodnocení kvality sanačních zásahů in situ
  • hodnocení odolnosti stavebních materiálů vůči působení útočných složek vnějšího prostředí
  • hodnocení odolnosti stavebních materiálů vůči působení fyzikálních činitelů vnějšího prostředí (vliv teplotních změn apod.)
  • diagnostika vlhkých staveb
  • prognózování trvanlivosti stavebních materiálů
  • analýzy materiálů novými instrumentálními metodami  (XRF spektrometr, Ramanův spektrometr, strukturální analýza materiálů pomocí konfokálního rastrovacího mikroskopu LEXT OLS3000)
  • postgraduální vzdělávání v oboru technologie betonu, speciálních betonů, sanace vlhkých staveb, zkoušení stavebních hmot a konstrukcí

  Laboratoř mikroskopie

  Laboratoř mikroskopie

  Kloknerův ústav

  České vysoké učení technické v Praze

  Šolínová 7

  166 08 Praha 6

  Vybavení

  LEXT OLS3000

  LEXT OLS3000 (Olympus) je představitel nové generace optických systému s vysokou přesností 3D zobrazování a měření. Nabízí nové možnosti při vývoji a kontrole rozličných materiálů a součástek. Je zvláště vhodný pro nově vznikající aplikace v mikro- a nanotechnologických odvětvích, která kladou stále vyšší nároky na nestandardní způsoby bezkontaktního měření a kontrolu materiálů, miniaturních součástek, velmi jemných spojů a také na kontrolu drsnosti povrchů se submikronovou přesností.

  Umožňuje 3D pozorování i vysoce přesné 3D měření v reálném čase. Díky vynikajícímu rozlišení 0,12 ?m a rozsahu zvětšení 120x až 14 400x je LEXT přímo určen pro badatele, kteří pracují mezi limity běžných optických mikroskopů a řádkovacích elektronových mikroskopů (SEM).

  Optický mikroskop

  Jednoduché pozorování a měření lze provést na optickém stereo mikroskopu firmy Olympus.

  Tělo stereoskopického mikroskopu s podporou ESD, rozsah zvětšení 0.67x – 4,5x, poměr zoomu 6,7:1, FN 22, zabudovaný binokulární tubus se sklonem 60 stupňů, pracovní vzdálenost 110 mm, s nastavitelným horním a dolním limitem dorazu zoomu, nastavení rozteče očních pupil 52 – 76 mm.

  Brousící a leštící zařízení

  KOMPAKT 1031 je robustní přístroj na provádění metalografických výbrusů. Je vhodný jak pro broušení pod vodou, tak i pro leštění suspenzemi nebo diamantovými pastami, na všechny kovové i nekovové materiály.

  CitoVac

  Zařízení pro zalévání a vakuovou impregnaci porézních vzorků.

  Náplň činnosti

  ? Broušení, leštění a zalévaní vzorků

  ? Měření skutečných vzdáleností, objemů, ploch a průmětů

  ? Měření drsnosti povrchů

  ? Měření profilů

  ? Analýza částic

  ? Kontrola materiálů, povlaků

  ? Měření pórovitosti

  ? Spacing factor

  ? Analýza vad a poruch ? trhliny,…

  ? a mnoho dalších měření v 3D zobrazení

  Zodpovědná osoba

  Ing. Michaela Kostelecká

  tel.: +420 224 353 522

  e-mail: michaela.kostelecka@cvut.cz

  Laboratoř chemie

   

  Laboratoř chemie

  Kloknerův ústav
  České vysoké učení technické v Praze
  Šolínova 7
  166 08 Praha 6 

  mobil: + 420 776 201 948

  Vybavení

  Rentgenfluorescenční spektrometr Spectroscan MAKC GVII

  Sekvenční vlnově disperzní rentgenfluorescenční spektrometr Spectroscan MAKC GVII je zařízení určené pro prvkové analýzy pevných látek, kapalin, prášků a dalších forem v koncentračním rozsahu od ppm do 100 %. Toto zařízení umožňuje jak kvalitativní analýzu, tak kvantitativní analýzu různých typů materiálů v rozsahu prvků od Na po U, přičemž jeho hlavní uplatnění je při stanovení širokého spektra prvků, např. v oblasti silikátů (malty, betony, keramika), hornin, kovů, slitin, plastů apod. Spektrometr Spectroscan MAKC-GVII se skládá z následujících částí:

  1. Vlastní vakuová jednotka spektrometru s podavačem vzorků – obsahuje vakuový goniometr, vysokonapěťový zdroj pro rentgenku, řídící elektroniku a přesný podavač vzorků s rotací vzorku pro analýzu nehomogenních vzorků
  2.  Počítačem řízenou uzavřenou recirkulační chladící jednotku pro chlazení rentgenky
  3. Vakuová pumpa
  4. Řídící a vyhodnocovací počítač (PC) s příslušenstvím (tiskárna)
  5. Stabilizující a záložní zdroj s dvojí konverzí

  Vlastní vakuová jednotka spektrometru s automatickým podavačem vzorků – obsahuje vakuový goniometr, vysokonapěťový zdroj pro rentgenku, řídící elektroniku a přesný podavač vzorků s rotací vzorku pro analýzu nehomogenních vzorků.

  Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

  Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender umožňuje identifikaci organických, ale i anorganických látek.

  Spektrometr umožňuje analýzu odebraných vzorků (kapaliny, prášky, pevné vzorky) ve vialkách (má prostor pro vkládání vialek) nebo i přímou bezdotykovou analýzu volně rozlitých, vysypaných vzorků, případně i analýzu přes některé druhy obalů (sklo, plasty transparentní pro záření, atd.).

  Spektrometr měří emisní rozptylová spektra v blízké infračervené oblasti a v části viditelné oblasti (spektra Ramanova rozptylu) ? tato rozptylová spektra mají bohatou strukturu, která odpovídá charakteristickým vibracím molekul a vazeb v molekulách.

  Spektrometr automaticky porovnává získané emisní spektrum se spektry uloženými v databázi přístroje a automaticky identifikuje nalezenou látku. Oproti běžně používaným algoritmům v IČ spektrometrii tento systém umí také detekovat směsi látek (až do pěti komponent).

  Spektrometr je konstruován jako bezúdržbový přístroj s velmi jednoduchou obsluhou a velkou robustností, primárně je konstruován pro použití v terénu, je ho ale možné použít také jako standardní laboratorní přístroj.

  Doba analýzy se pohybuje od 1 minuty (měření látek s dostatečnou emisí po jejich odběru, analýza jednotlivých látek) až po několik minut (analýza směsí látek ? při 7800 látkách v databázi představuje sestavení směsného spektra identifikované směsi o 5 položkách několik trilionů kombinací, analýza přes obaly, atd.).

  Kapilární elektroforéza CAPEL 105M

  Kapilární elektroforéza (CE) představuje moderní instrumentální analytickou metodu, založenou na rozdílné rychlosti migrace ionizovaných látek ve stejnosměrném elektrickém poli. Jejím principem je vzájemná separace látek přítomných ve vzorku do jednotlivých elektroforetických zón, které migrují kapilární kolonou a jsou detekovány a vyhodnoceny. Výhodou kapilární elektroforézy je rychlost analýzy, malá spotřeba činidel a zejména nízké provozní náklady.

  Přístroj slouží k identifikaci hlavně anorganických ale i některých organických iontů v kapalném prostředí.

  Jednou z aplikací je např. aniontový rozbor vodných výluhů stavebních materiálů pro zjištění zasolení zdiva (tedy stanovení chloridů, dusičnanů a síranů ve zdivu).

  Tavička perel M4 od firmy Claisse     OPPK

  Zařízení bylo pořízena v rámci projektu OPPK“Chemicko-fyzikální laboratorní centrum“

  Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21543

  Zařízení umožňuje přípravu vysoce homogenních vzorků pro rentgenfluorescenční (XRF) analýzu tak i pro analýzu na ICP OES.
  Principem tohoto zařízení je, že vzorek je zahříván (roztaven) v platinovém kelímku se směsí boritanů sodíku nebo lithia, tavenina je poté odlita do předehřáté platinové misky (vznikne boritanová skleněná perla pro XRF) nebo nalita do zředěné HCl (roztok pro ICP).
  Kvalitní homogenní vzorek je vždy nejdůležitějším parametrem všech reprodukovatelných měření, při kterých chceme dosáhnout dostatečně přesných výsledků. Zařízení má3 rovnocenné pozice pro přípravu vzorků ? perel pro XRF spektrometry i 3 pozice pro přípravu vzorků ? roztoků pro ICP OES spektrometry.

  www.oppk.cz

  Analyzátor velikosti částic Mastersizer 3000 OPPK

  Zařízení bylo pořízena v rámci projektu OPPK“Chemicko-fyzikální laboratorní centrum“

  Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21543

  Tento přístroj umožňuje pomocí laserového měřícího systému zjišťovat velikost částic a jejich distribuci u suspenzí, emulzí a suchých prášků.
  Mastersizer 3000 systém laserové difrakce poskytuje stanovení distribuce velikosti částic v rozsahu 0.01 – 3500 mikronů za použití pevně nastaveného systému optických čoček.
  Součástí přístroje je velkoobjemová dispergační jednotka Hydro LV s objemem 600 ml, která umožňuje práci s většími objemy vzorku nebo se vzorky, které mají velkou polydispersitu charakterizovaného materiálu.

  www.oppk.cz

  Vibrační diskový mlýn RS 200 OPPK

  Zařízení bylo pořízena v rámci projektu OPPK“Chemicko-fyzikální laboratorní centrum“

  Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21543

  Vibrační diskový mlýn RS 200 je vhodný pro extrémně rychlé mletí, mletíbez ztráty hmotnosti vzorku a reprodukovatelné mletí středně tvrdých, křehkých avláknitých materiálů většího objemu na analytickou jemnost.
  Vzhledem k vysoké konečné jemnosti a rychlosti umožňuje mlýn RS 200 přípravu vzorků pro spektrální analýzu.Základní součástí mlýnu je mlecí souprava z tvrzené oceli o užitném objemu 250 ml.
  Mlýn je možno použít např. pro tyto materiály: beton, kamenivo, keramika, rudy, silikáty, sklo, slínek, struska, uhlí,koks, korund, půdy, minerály, oxidykovů, elektronické součástky.

  www.oppk.cz

  Opticko emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem  OPPK

  ? ICP OES spektrometr

  Zařízení bylo pořízena v rámci projektu OPPK“Chemicko-fyzikální laboratorní centrum“

  Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21543

  Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem je analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném kapalném vzorku. Spektrometr umožňuje analyzovat téměř všechny prvky periodické tabulky, které je možno převést do roztoku.
  Přístroj umožňuje analýzu velmi širokého spektra vzorků – analýzu vodných roztoků s požadavky na nízké detekční limity, analýzu silikátových matric po různých typech rozkladů, možnost analýzy suspenzí, přímou analýzu zasolených roztoků, analýzu odpadních vod a výluhů z odpadů.
  Tento přístroj rovněž umožňujejednodušší provedení silikátového rozboru, který je jednou ze zásadních chemických analýz v oblasti stavebních materiálů, hlavně malt a betonů, kdy je potřeba od sebe odlišit pojivo (cement, vápno, popílek atd.) a plnivo (kamenivo).

  www.oppk.cz

  Termická analýza – simultánní TGA/DTA/DSC systém OPPK

  Zařízení bylo pořízena v rámci projektu OPPK“Chemicko-fyzikální laboratorní centrum“

  Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21543

  Tento přístroj umožňuje termickou analýzu silikátů, kovů, plastů a kompozitů, k identifikaci mineralogických fází, k sledování kinetiky reakcí. Přístroj obsahuje analyzátor s rozsahem od teploty okolí do minimálně 1500?C a umožňuje analyzovat vzorky až do navážky 25 g nebo objemu 3 cm3.
  Termická analýza měří fyzikální a chemické vlastnosti materiálů (pevné látky, horniny, minerály) jako funkci teploty a času, kdy jsou zkušební vzorky vystaveny předdefinovanému teplotnímu programu (ohřev či chlazení) ve speciální cele při stanovených atmosférických podmínkách (vzduch, inertní atmosféra) a přitom se graficky zaznamenávají teplotní anebo časové změny sledovaného parametru. Z těchto závislostí, které jsou charakteristické pro chování každého materiálu, lze potom vysledovat:
  ? strukturní změnu (teplotu skelného přechodu, tání/krystalizaci, síťování, vypařování, sublimaci, fázový přechod v pevném stavu)
  ? mechanické vlastnosti (elastické chování, tlumení)
  ? teplotní vlastnosti (roztažnost/smrštivost, specifickou tepelnou kapacitu, teplotu tání/krystalizace, koeficient roztažnosti)
  ? chemické reakce (rozklad a teplotní stabilitu v různých plynných prostředích, chemické reakce v roztocích nebo plynné fázi, reakce s plyny, dehydrataci)

  www.oppk.cz

  Přesné řezací zařízení – Pila Secotom-15/-50       OPPK

  Zařízení bylo pořízena v rámci projektu OPPK“Chemicko-fyzikální laboratorní centrum“

  Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21543
  Secotom-15/-50 jsou špičkové, universální precizní rozbrušovací stroje stolního typu, které úspěšně kombinují nejmodernější technologie precizního dělení s vysokou přesností s flexibilitou a uživatelským pohodlím.Prostorná dělící komora umožňuje optimální přístup. Dělení velkých a hlubokých vzorků je umožněno díky velkému, pohyblivému dělícímu stolu, který je ovládán multifunkčním joystickem.Secotom umožňuje přesné řezání bez deformací následujících materiálů: kov, keramika, kompozity, slinuté karbidy, elektronické komponenty, sklo, bio-materiály, minerály atd.

  www.oppk.cz

  Náplň činnosti

  • příprava vzorků ? mletí na analytickou jemnost, lisování do tablet
  • kvalitativní analýza, kvantitativní analýza různých typů materiálů (silikáty, kovy, plasty atd.)
  • silikátová analýza (malty, betony, stavební materiály)
   – stanovení poměru míšení
   – stanovení druhu pojiva
   – zjišťování příčin poruch (výkvěty, koroze …)
  • identifikace organických a anorganických látek ve stavebních hmotách
  • stanovení chloridů ve stavebních hmotách (koroze výztuže)
  • stanovení vlhkosti zdiva
  • stanovení zasolení zdiva (chloridy, sírany, dusičnany)

  Zodpovědná osoba

  Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.

  tel.: + 420 224 353 515 (16)

  mobil: +420 776 201 948

  e-mail: daniel.dobias@cvut.cz

  Zkušební klimatická komora KPK400 U

  Klimatotechnologická komora je určena pro vývoj a výzkum, ale také pro užití v průmyslu pro kontrolu jakosti, klimatotechnologické zkoušky, vytváření standardního zkušebního klima dle mezinárodních zkušebních norem, výzkum vlivu teploty a vlhkosti na stavební materiály a průmyslové výrobky a vlivy na biologické procesy při vytváření stresových teplotních stavů a pod. Základní měnitelné parametry prostředí komory jsou:

  1. Nastavitelná teplota v rozsahu od -40 °C až +100 °C při teplotě okolí 23 °C.

  2. Nastavitelná relativní vlhkosti prostředí v rozsahu od 10 % do 85 % při rozsahu teplot od +20°C do +80°C.

  3. Simulace slunečního záření ? Osram zářič 1200W/GS HMI.

  4. Simulace UV záření – zabudovaný Osram/Radium zářič řízený přes programovou funkci teplotního regulátoru. Intenzita ozáření je 1000 W/m2 řiditelná přes programovou funkci teplotního regulátoru.

  5. Simulace deště (skrápění ) tryskou s řízeným množstvím vody do trysky programovým regulátorem přes programovou funkci vlhkostního regulátoru.

  Obsah zkušebního prostoru komory je cca 390 litrů při rozměrech vnitřního prostoru šířka x výška x hloubka /mm/ 700 x 1500 x 370. Regulace klimatotechnologické komory je zajištěna programovým regulátorem ( Eurotherm 2408 ) se 4 programy a 16 segmenty s možností 999 opakování ve smyčce pro teplotu a vlhkost. Toto řešení nabízí vysokou přesnost parametrů ve zkušebním prostoru, jednoduchou obsluhu a dlouhodobou použitelnost. Ovládání zařízení je umožněno též prostředníctvím převodníku pro síťovou komunikaci /NET / RJ 85 Ethernet. Požadované parametry prostředí a kombinační cykly jsou programovány prostřednictví programu i-tools od firmy Eurotherm s funkcemi pro dokumentaci teploty a vlhkosti, řízeného ozařování a skrápění.

  Ramanův spektometr

  Rozvoj přístrojové techniky v oblasti instrumentální chemické analýzy stavebních materiálů – Ramanův spektrometr

  Fond rozvoje vysokých škol 2009

  Číslo projektu: 1846/2009

  Tem. okruh a specifikace: A/a

  Název projektu: Rozvoj přístrojové techniky v oblasti instrumentální chemické analýzy stavebních materiálů – Fond rozvoje vysokých škol 2009

  Doba řešení: 1.1.2009 ? 31.12.2009

  Hlavní řešitel: Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. ( tomas.klecka@cvut.cz)

  Pracoviště: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav,

  Adresa: Šolínova 7, Praha 6

  Cíl:

  Cílem řešení projektu „Rozvoj přístrojové techniky v oblasti instrumentální chemické analýzy stavebních materiálů“ je pořízení mobilního Ramanova spektrometru a tím rozšíření instrumentálních možností laboratoře Kloknerova ústavu pro praktickou, laboratorní výuku v oblasti stavebních materiálů. Dílčím cílem projektu je zprovoznění přístroje a jeho připravení pro použití ve výuce a vytvoření výukových materiálů, jako jsou metodické pokyny (návody pro obsluhu) pro použití tohoto zařízení při výuce.

  Charakteristika pořízeného zařízení:

  Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender umožňuje identifikaci organických, ale i anorganických látek. Spektrometr umožňuje analýzu odebraných vzorků (kapaliny, prášky, pevné vzorky) ve vialkách (má prostor pro vkládání vialek) nebo i přímou bezdotykovou analýzu volně rozlitých, vysypaných vzorků, případně i analýzu přes některé druhy obalů (sklo, plasty transparentní pro záření, atd.). Spektrometr měří emisní rozptylová spektra v blízké infračervené oblasti a v části viditelné oblasti (spektra Ramanova rozptylu) ? tato rozptylová spektra mají bohatou strukturu, která odpovídá charakteristickým vibracím molekul a vazeb v molekulách. Spektrometr automaticky porovnává získané emisní spektrum se spektry uloženými v databázi přístroje a automaticky identifikuje nalezenou látku. Oproti běžně používaným algoritmům v IČ spektrometrii tento systém ale umí také detekovat směsi látek (až do pěti komponent). Spektrometr je konstruován jako bezúdržbový přístroj s velmi jednoduchou obsluhou a velkou robustností, primárně je konstruován pro použití v terénu, je ho ale možné použít také jako standardní laboratorní přístroj. Doba analýzy se pohybuje od 1 minuty (měření látek s dostatečnou emisí po jejich odběru, analýza jednotlivých látek) až po několik minut (analýza směsí látek ? při 7800 látkách v databází představuje sestavení směsného spektra identifikované směsi o 5 položkách několik trilionů kombinací, analýza přes obaly, atd.).

  Výsledky řešení:

  1. Byl zakoupen mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender, který umožňuje identifikaci organických, ale i anorganických látek ve stavebních hmotách. Přístroj se vyznačuje velmi vysokou odolností, snadným zacházením a vysokou bezpečností práce. Mobilní Ramanův spektrometr je využitelný jak v laboratořích tak v terénu in-situ. Tyto vlastnosti tohoto přístroje předurčují jeho zařazení do programu výuky studentů a doktorandů KÚ ČVUT a FSv ČVUT. Studenti budou rovněž seznamováni s možností využití tohoto přístroje v rámci doktorandských prací a při řešení výzkumných projektů.

  2. Pro potřeby studentů, pro jejich praktická cvičení nebo pro samostatnou práci doktorandů, byly zpracovány příručka a návody na cvičení (metodické pokyny) pro použití daného zařízení.

  [1] Dobiáš, D., Klečka T.: Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender. Příručka. KÚ ČVUT, 2009.
  [2] Dobiáš, D., Klečka T.: Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender. Návody na cvičení. KÚ ČVUT, 2009.

  Upozornění: Tyto materiály jsou určeny výhradně pro potřebu studentů ČVUT v rámci výuky. Bez písemného souhlasu autorů nesmí být kopírovány, rozmnožovány a vydávány v elektronické, tištěné nebo jiné formě.

   

  XRF spektometr

  Rozvojový projekt ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČRProgram: 3

  Podprogram: a

  Název projektu: Rozvoj přístrojového vybavení experimentálních pracovišť FSv a KÚ

  Doba řešení: 1.1.2008 ? 31.12.2008

  Hlavní řešitel: Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. ( tomas.klecka@cvut.cz)

  Pracoviště: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav,

  Adresa: Šolínova 7, Praha 6

  Cíl:

  Cílem rozvojového projektu je rozvoj přístrojového vybavení dvou pracovišť ČVUT, která se zabývají experimentálním vyšetřováním vlastností a chování stavebních materiálů a konstrukcí ? Fakulty stavební a Kloknerova ústavu. Podstatou projektu je odstranění duplicit v nakupování přístrojového vybavení a snaha o efektivní společné využívání existujících i nově pořizovaných přístrojů a jejich využití ve výuce a v dalších činnostech obou pracovišť. Jelikož se v současné době výzkum i výuka stále více zaměřuje na chemické parametry stavebních materiálů je záměrem Kloknerova ústavu pořízení sekvenčního vlnově disperzního rentgenfluorescenčního spektrometru.

  Charakteristika pořízeného zařízení:

  Sekvenční vlnově disperzní rentgenfluorescenční spektrometr Spectroscan MAKC GVII je zařízení určené pro prvkové analýzy pevných látek, kapalin, prášků a dalších forem v koncentračním rozsahu od ppm do 100 %. Toto zařízení umožňuje jak kvalitativní analýzu, tak kvantitativní analýzu různých typů materiálů v rozsahu prvků od Na po U, přičemž jeho hlavní uplatnění je při stanovení širokého spektra prvků, např.v oblasti silikátů (malty betony, keramika), hornin, kovů, slitin, plastů apod.Spektrometr Spectroscan MAKC-GVII se skládá z následujících částí:

  1. Vlastní vakuová jednotka spektrometru s podavačem vzorků – obsahuje vakuový goniometr, vysokonapěťový zdroj pro rentgenku, řídící elektroniku a přesný podavač vzorků s rotací vzorku pro analýzu nehomogenních vzorků

  2. Počítačem řízenou uzavřenou recirkulační chladící jednotku pro chlazení rentgenky

  3. Vakuová pumpa

  4. Řídící a vyhodnocovací počítač (PC) s příslušenstvím (tiskárna)

  5. Stabilizující a záložní zdroj s dvojí konverzí

  Jméno Umístění Publikace Email Telefon
  Ing. Lukáš Balík, Ph.D. vedoucí oddělení Publikace lukas.balik@cvut.cz 420 224 353 509
  doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. vědecký pracovník Publikace tomas.klecka@cvut.cz 420 224 353 520
  Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. vědecký pracovník Publikace daniel.dobias@cvut.cz +420 224 353 515
  +420 224 335 516
  +420 776 201 948
  Ing. Radka Pernicová, Ph.D. vědecký pracovník Publikace radka.pernicova@cvut.cz 420 224 353 513
  Ing. Vítězslav Vacek, CSc. vědecký pracovník Publikace vitezslav.vacek@cvut.cz 420 224 353 848
  Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D. vědecký pracovník Publikace michaela.kostelecka@cvut.cz +420 224 353 522 +420 224 353 344
  Ing. Petr Pokorný, Ph.D. vědecký pracovník Publikace petr.pokorny@cvut.cz 420 224 353 513
  Mgr. Karel Kučera vědecký pracovník   karel.kucera@cvut.cz
  Ing. Petr Kuneš vědecký pracovník   petr.kunes@cvut.cz
  Ing. arch. Mgr. Klára Nedvědová vědecký pracovník  – klara.nedvedova@cvut.cz 420 224 353 574
  Ing. Nikola Prodanović doktorand   nikola.prodanovic@cvut.cz 420 224 353 516
  Ing. Lucie Kudrnáčová, Ph.D. vědecký pracovník Publikace lucie.kudrnacova@cvut.cz 420 224 353 518
  Ing. Kateřina Sladká doktorand   katerina.sladka@cvut.cz 420 224 353 856