• Čeština
 • English
 • Významné spolupráce

  STAVEBNĚ TECH. PRŮZKUMY A DIAGNOSTIKA KONSTRUKCÍ

  ZKUŠEBNA KÚ

  ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MOSTŮ

  OSTATNÍ PROJEKTY

   

  SPARTAKIÁDNÍ STADION NA STRAHOVĚ
  Realizace: 2021
  Objednatel: Hlavní město Praha zastoupené spol. Liga-servis, s.r.o.

  Předmětem diagnostického průzkumu a statického posouzení byla jižní a severní tribuna spartakiádního stadionu. Tribuny byly postaveny v r. 1948 pro XI. všesokolský slet. V rámci diagnostiky byly zjištěny tvary a rozměry tribun, provedeny podrobné vizuální prohlídky, zjištěna pevnost betonu v tlaku a pevnost povrchových vrstev betonu v tahu, vyztužení konstrukčních prvků tribun a zhodnocen korozní stav výztuže, včetně korozních rizik pro výztuž a mechanických vlastností výztuže a zjištěny skladby podlah a hlediště. Výsledky diagnostiky tvořily hlavní podklad pro statickou analýzu tribun a stanovení jejich zatížitelnosti. Součástí prací byla rovněž formulace návrhů a doporučení na opatření, sanaci a opravy (revitalizaci).

  SPARTAKIÁDNÍ STADION STRAHOV


  DIVADLO NA VINOHRADECH
  Realizace: 2021
  Objednatel: Masák & Partner

  V rámci projektu Generální rekonstrukce Divadla na Vinohradech byl proveden úvodní stavebně technický průzkum budovy. Práce byly soustředěny na stanovení pevnosti zdiva, zjištění konstrukčního řešení stropních konstrukcí, stanovení mechanických vlastností výztuže a konstrukční oceli, konstrukčního řešení průvlaků z válcovaných ocelových profilů, včetně diagnostiky nýtů, ověření vybrané základové konstrukce a základového podloží a míru kontaminace podlahy pod jevištěm olejovými produkty.

  DIVADLO NA VINOHRADECH


  BUDOVA RADOST NA ŽIŽKOVĚ
  Realizace: 2020
  Objednatel: QARTA ARCHITEKTURA, s.r.o.

  Pro účely plánované adaptace budovy Radost (původně Všeobecný penzijní ústav, později Dům odborových svazů) byl proveden rozsáhlý stavebně technický průzkum rozdělený na 3 hlavní části. Předmětem části 1 byl železobetonový skelet, u kterého byla zjišťována pevnost betonu, tvar a vyztužení konstrukcí, korozní rizika a korozní stav výztuže, tvar vybraných základových konstrukcí a další relevantní skutečnosti pro statické posouzení konstrukce. Předmětem části 2 byla diagnostika keramického obkladu RAKO. V rámci diagnostiky byly provedeny zkoušky pro zjištění mechanických a fyzikálních vlastností obkladu (pevnost v tahu a tahu za ohybu, přídržnost k podkladu, nasákavost, mrazuvzdornost, teplotní a vlhkostní roztažnost, otevřená pórovitost, odolnost proti náhlé změně teploty a mikroskopické analýzy) a identifikace typů poškození obkladu a jejich kvantifikace. Na základě výsledků diagnostiky bylo provedeno zhodnocení stavu obkladu, predikce zbytkové životnosti a formulace návrhů a doporučení. Předmětem části 3 byly nenosné konstrukce. V rámci průzkumných prací byly zjišťovány skladby obvodového pláště, podlah a střešního pláště, bylo provedeno tepelně technického posouzení obvodového pláště a zhodnocení stavu vnitřních dlažeb.

  BUDOVA RADOST


  ČECHŮV MOST
  Realizace: 2020
  Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

  Kloknerův ústav ČVUT v Praze provedl pro Stavební fakultu ČVUT v Praze, která byla vedoucím zakázky, část diagnostického průzkumu Čechova mostu, včetně prací na variantním návrhu rekonstrukce mostovky. Diagnostické práce prováděné Kloknerovým ústavem byly zaměřeny na zhodnocení korozního stavu zábradlí a jeho PKO, provedení a stav mostních závěrů, pilířů a opěr, stožárů veřejného osvětlení a dekoračních prvků na pilířích. Ve variantním návrhu rekonstrukce mostovky byla posuzována možnost náhrady stávající ocelové mostovky za mostovku z UHPC.

  ČECHŮV MOST


  Stavebně technické průzkumy v Moskvě
  Realizace: 2020
  Objednatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

  V Moskvě na začátku roku 2020 probíhaly pod záštitou Kloknerova ústavu dva stavebně technické průzkumy. Prvním z nich byl stavebně technický průzkum krovů obytných objektů K1 a K2 v areálu Zastupitelského úřadu v Ruské federaci v Moskvě. Cílem prací bylo vytvořit podklad pro projekt rekonstrukce na základě zhodnocení stavu krovů, výsledků diagnostiky a mykologických rozborů. Druhý průzkum se týkal dvorů C a D v areálu Českého domu v Moskvě. Po rekonstrukci dvorů docházelo k zatékání do podzemních garáží pod těmito dvory. Cílem prací bylo stanovit příčiny zatékání a formulovat rámcové návrhy a doporučení pro opravu.

  4 - ZÚ ČR


  ŠKODA AUTO – OBJEKT V12
  Realizace: 2020
  Objednatel: Novák & Partner

  Pro účely rekonstrukce podzemního objektu V12 v areálu Škoda Auto v Mladé Boleslavi byla provedena diagnostika železobetonových konstrukcí monolitického skeletu objektu. Cílem prací bylo zjistit pevnost betonu v tlaku a vliv olejových produktů na jeho mechanické vlastnosti, vyztužení konstrukčních prvků skeletu, stanovit návrhové charakteristiky výztuže a zjistit její korozní stav, včetně korozních rizik a mechanických vlastností výztuže. Součástí diagnostiky byly i návrhy a doporučení pro rekonstrukci objektu.

  ŠKODA AUTO


  PALACKÉHO MOST
  Realizace: 2018 – 2020
  Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

  Kloknerův ústav ČVUT v Praze provedl pro firmu Inset s.r.o., která byla vedoucím zakázky, rozsáhlý diagnostický průzkum konstrukcí Palackého mostu. Most byl postaven v letech 1876 – 1878, současně s částí nábřeží na Novoměstské straně. Most je postaven dle projektu Ing. J. Reitera a arch. B. Münzbergera. V r. 1951 byl most rozšířen železobetonovými konzolami. Nosná konstrukce sestává ze sedmi kleneb z žulových kvádrů o světlostech 27,2 + 28,8 + 30,4 + 32,0 + 30,4 + 28,8 + 27,2 m a jedné cihelné klenby na smíchovské straně o světlosti 9,0 m. Součástí diagnostických prací byly zatěžovací zkoušky, statické analýzy zohledňující aktuální stav mostu a výsledky diagnostických prací, zpracování stavebně historického průzkumu, ověření restaurátorských postupů in-situ a pro příp. výměnu kamenů při opravě i vytipování vhodných kamenolomů, a to na základě zkoušek kamene. Zhodnocen byl celkový stav mostu, stanovena jeho zatížitelnost, formulovány návrhy opatření pro správce mostu a zpracován návrh rekonstrukce mostu.

  PALACKÉHO MOST


  POMNÍK J. V. STALINA V LETENSKÝCH SADECH
  Realizace: 2019
  Objednatel: Hlavní město Praha, zastoupené spol. ACTON, s.r.o.

  Předmětem diagnostiky byl monolitický železobetonový skelet podzemní části pomníku, jehož půdorys zaujímá plochu cca 11 000 m2. V rámci diagnostiky byla stanovena pevnost betonu v tlaku, zjištěno vyztužení konstrukčních prvků a korozní průzkum výztuže, včetně formulace korozních rizik a zkoušek mechanických vlastností výztužné oceli, dále byla zjištěna skladba souvrství na konstrukci a ověření parametrů vybraných základových konstrukcí. Výsledky diagnostiky byly použity jako podklad pro statické zatěžovací zkoušky, včetně zatěžovací zkoušky přejezdem vozidla, které realizovala spolupracující společnost INSET. Rovněž bylo provedeno statické posouzení konstrukce dle souboru platných ČSN EN. Závěrem byly formulovány návrhy opatření, a to okamžitá, průběžná a opatření v dlouhodobém horizontu.

  POMNÍK J. V. STALINA


  BUDOVA MAGISTRÁTU HRADCE KRÁLOVÉ
  Realizace: 2019
  Objednatel: Statutární město Hradec Králové

  Předmětem diagnostiky byl keramický obklad RAKODUR nad vstupní částí budovy magistrátu. V rámci prací byla provedena vizuální prohlídka obkladu a klasifikace zjištěných poškození, včetně podrobného záznamu poruch po jednotlivých obkladačkách, akustické trasování pro identifikaci rozsahu ploch, kde již došlo k separaci obkladu od podkladu, testy pro zjištění mikrotrhlin v glazuře a zhodnocen stav spárování. Na základě zjištěných skutečností byl zhodnocen aktuální stav obkladu a formulovány návrhy a doporučení pro další období.

  MAGISTRÁT HRADEC KRÁLOVÉ


  HLÁVKŮV MOST
  Realizace: 2018 – 2019
  Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

  Kloknerův ústav ČVUT v Praze ve spolupráci s firmami Pontex s.r.o. a Inset s.r.o., provedl rozsáhlý diagnostický průzkum Hlávkových mostů V-010 a V-011. Staré mosty přes Vltavu a ostrov Štvanice (V-010) byly postaveny v letech 1910 – 1912 podle návrhu Ing. Františka Mencla v architektonickém ztvárnění podle návrhu arch. Pavla Janáka. V letech 1958 – 1962 byl realizován projekt rozšíření mostu, kdy byly souběžně se starými mosty postaveny tvarově shodné nové mosty, ve vzdálenosti cca 3 m od starých mostů. Mezera mezi mosty byla překlenuta železobetonovými přechodovými deskami. Nosnou konstrukci starého mostu přes Vltavu tvoří 3 oblouky (klenby) z prostého betonu, konstruované jako přesypané trojkloubové oblouky o světlém rozpětí 36,0 m + 39,0 m + 36,0 m. Nad pilíři jsou vylehčovací železobetonové klenby uložené na hlavní klenby mostu. Oblouky hlavních i vylehčovacích kleneb jsou v podélném směru dělené na 3 samostatné klenbové pásy, přičemž krajní pásy mají šířku 4,95 m a střední pás 6,0 m. V rámci prací byl proveden podrobný diagnostický průzkum, statické a dynamické zatěžovací zkoušky, statické analýzy zohledňující aktuální stav mostu a výsledky diagnostických prací, včetně stanovení zatížitelnosti mostu, a instalace dlouhodobého měření teplot v konstrukcích mostu a měření pohybů v kloubech. Součástí prací bylo zpracování stavebně historického průzkumu. Zhodnocena byla životnost a odolnost konstrukcí mostu a formulovány návrhy a doporučení pro správce mostu a projektanta rekonstrukce.

  HLÁVKŮV MOST V-010


  LIBEŇSKÝ MOST X-656
  Realizace: 2018
  Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

  Kloknerův ústav ČVUT v Praze provedl diagnostický průzkum železobetonových rámových konstrukcí inundačního mostu X-656 Libeňského soumostí. Cílem diagnostiky bylo zhodnotit aktuální stav rámových konstrukcí, zejména s ohledem na degradační vlivy, korozní stav výztuže a oslabení příčných průřezů konstrukčních prvků v důsledku degradace betonu, ověřit vyztužení a rozměry vybraných konstrukčních prvků a porovnat zjištěné skutečnosti s údaji uvedenými v dostupných podkladech a ověřit funkci a stav provizorního podepření kloubu jednoho z rámů a tím vytvořit dostatečný podklad pro statické posouzení rámových konstrukcí a stanovení jejich zatížitelnosti. Statické posouzení rámových konstrukcí a stanovení jejich zatížitelnosti provedla spolupracující firma Pontex, s.r.o.

  LIBEŇSKÝ MOST X-656


  MOST LEGIÍ
  Realizace: 2018
  Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

  Kloknerův ústav ČVUT v Praze provedl pro firmu Pontex s.r.o., která byla vedoucím zakázky, diagnostické a laboratorní práce v rámci diagnostického průzkumu konstrukcí mostu Legií. Most byl postaven v letech 1898 – 1901 dle návrhu Ing. Josefa Janů, Ing. Jiřího Soukupa a architekta Antonína Balšánka. Stavbu mostu provedla budapešťská firma G. Gregersen a synové. Nosnou konstrukci je tvoří 9 kleneb z žulových kvádrů o rozpětí 26,6 + 34,3 + 38,5 + 42,0 + 27,8 + 27,8 + 31,9 + 28,7 + 25,6 m. Kloknerův ústav prováděl část diagnostického průzkumu, veškeré laboratorní zkoušky a testy a instalaci dlouhodobého měření teplot v konstrukcích mostu. Výsledky diagnostiky a laboratorních zkoušek tvořily hlavní podklad pro statickou analýzu mostu a stanovení jeho zatížitelnosti. Součástí prací byly i zatěžovací zkoušky, které provedla spolupracující firma Inset, s.r.o. Kloknerův ústav dále zajišťoval petrografický průzkum a vytipování vhodných kamenolomů na základě zkoušek kamene. Součástí prací bylo i zpracování stavebně historického průzkumu a ověření restaurátorských postupů in-situ. Na základě získaných údajů byl zpracován návrh rekonstrukce mostu.

  MOST LEGIÍ


  KOLBENOVA – HALA MALÉ STROJE
  Realizace: 2018
  Objednatel: EDIFICE Development I, s.r.o.

  Pro účely přestavby haly v bývalém areálu ČKD na bytový objekt byl proveden rozsáhlý stavebně technický průzkum železobetonových konstrukcí monolitického skeletu. Cílem průzkumných prací bylo zjistit pevnost betonu v tlaku a vliv olejových produktů na jeho mechanické vlastnosti, vyztužení konstrukčních prvků skeletu (sloupy, průvlaky, trámy, desky), stanovit návrhové charakteristiky výztuže a zjistit její korozní stav, včetně korozních rizik. Dále byly diagnostikovány základové konstrukce (tvar a hloubka založení), včetně stanovení únosnosti základové zeminy.

  KOLBENOVA


  KINO 64 U HRADEB
  Realizace: 2018
  Objednatel: Tichý & Kolářová, s.r.o.

  V rámci plánované rekonstrukce budovy kina byl proveden stavebně technický průzkum vybraných železobetonových konstrukcí (pevnost betonu, vyztužení, korozní stav výztuže a korozní rizika pro výztuž), dále byl zhodnocen stav ocelových závěsů podhledu z moniérky nad kinosálem a korozní stav předpínacích lan umístěných v podlaze kinosálu, které zajišťují jeho stabilitu.

  KINO 64 U HRADEB


  LIBEŇSKÝ MOST V-009
  Realizace: 2017 – 2018
  Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

  Kloknerův ústav ČVUT v Praze ve spolupráci s firmami Pontex s.r.o. a Inset s.r.o., provedl rozsáhlou škálu činností, jejichž cílem bylo získat ucelený komplexní soubor informací o stavu hlavního mostu V-009 Libeňského soumostí. Most V-009 přes řeku Vltavu, který sestává z klenbového mostu délky cca 210 m a šířky 21 m tvořeného pěti klenbami z prostého betonu o světlostech 28,0 + 38,5 + 42,8 + 42,8 + 32,5 m konstruovaných jako trojkloubové oblouky dělené v podélném směru na 4 samostatné pásy a z navazujících železobetonových rámových konstrukcí ze strany Holešovic a Libně. Most byl postaven v letech 1924 – 1928. V rámci prací byl proveden podrobný diagnostický průzkum, statické a dynamické zatěžovací zkoušky, statická analýza a stanovení zatížitelnosti mostu a variantní návrhy možností rekonstrukce mostu, včetně ověření možností sanačních zásahů.


  LIBEŇSKÝ MOST V-009


  MEOPTA KOŠÍŘE
  Realizace: 2017 – 2018
  Objednatel: YIT Stavo, s.r.o.

  Pro účely přestavby bývalého výrobního objektu Meopta Košíře na bytový komplex byly provedeny dvě etapy stavebně technického průzkumu železobetonových konstrukcí monolitického skeletu objektu. Cílem průzkumných prací bylo zjistit pevnost betonu v tlaku, vyztužení prvků stropních konstrukcí (průvlaky, trámy, desky) a kruhových sloupů, návrhové charakteristiky výztuže a její korozní stav, včetně korozních rizik. Dále byl zjišťován tvar základové desky ve vybraných místech, pevnost zdiva nosných meziokenních pilířů a další údaje požadované objednatelem, např. skladby podlah, návaznost sloupů na suterénní stěny, aj.

  Meopta Košíře


  OBCHODNÍ DŮM KOTVA
  Realizace: 2017, 2018
  Objednatel: Němec Polák, s.r.o., První nemovitostní, a.s.

  Předmětem diagnostiky OD Kotva v r. 2017 byly železobetonové konstrukce zejména podzemních garáží. Práce byly zaměřeny na zjištění vyztužení a korozního stavu výztuže stropních desek a hlavic, pevnost betonu v tlaku, formulaci korozních rizik výztuže v důsledku působení chloridových iontů a procesu karbonatace betonu, zjištění skladby podlah, zhodnocení míry poškození stropních desek trhlinami. Na základě výsledků diagnostiky byla formulována doporučení pro návrh sanace. Výsledky diagnostiky byly použity jako podklad pro statický přepočet konstrukcí.
  V r. 2018 byla provedena diagnostika stropní desky ? 0,0 m, tj. stropní desky nad prodejnou Albert, která je pod prostranstvím před hlavním vstupem do OD. Práce byly zaměřeny na zjištění pevnosti betonu, vyztužení hlavic sloupů, formulaci korozních rizik výztuže v důsledku působení chloridových iontů a procesu karbonatace betonu a v neposlední řadě i ověření parametrů zesilující stropní desky realizované v r. 1992.

  OD Kotva


  HOTEL EVROPA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
  Realizace: 2017
  Objednatel: Václavské 25, s.r.o.

  V rámci plánované rekonstrukce secesní budovy hotelu Evropa (dříve hotel Šroubek) byl proveden stavebně technický průzkum stropních konstrukcí s cílem zjistit jejich konstrukční a materiálové řešení, skladby, dimenze a uspořádání nosných prvků. V rámci průzkumných prací byla provedena diagnostika dřevěného krovu a dřevěných prvků stropních konstrukcí, včetně návrhů a doporučení pro sanaci dřeva.

  Hotel Evropa menší


  TESLA HOLEŠOVICE
  Realizace: 2017
  Objednatel: LEXINGTON, s.r.o.

  První stavebně technický průzkum objektu M3 realizoval KÚ ČVUT již v r. 2006. Tehdy byly předmětem prací železobetonové konstrukce nadzemních podlaží, zejména předpjaté průvlaky a stropní panely, železobetonové monolitické stropní desky a sloupy, včetně stanovení mechanických vlastností betonu. Předmětem dalších dvou stavebně technických průzkumů realizovaných v r. 2017 byly základové konstrukce, tj. zjištění konstrukčního řešení a tvaru základů, včetně hloubky založení. Dále byl zkoumán obvodový plášť z panelů, zejména způsob jeho kotvení k nosné konstrukci a vzájemné stykování obvodových, resp. atikových panelů. V neposlední řadě byly zjišťovány skladby podlah a střešního pláště. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.

  Tesla Holešovice


  HOTEL RAMADA / NEOLUXOR
  Realizace: 2017
  Objednatel: DaM, spol. s r.o.

  Pro účely výměny kamenného fasádního obkladu a rekonstrukce fasády objektu hotel Ramada a Neoluxor byl proveden stavebně technický průzkum zahrnující vizuální prohlídku fasády, zjištění konstrukčního řešení a tvaru konzoly 2.NP a rohových konstrukcí, zaměření tvaru vnějšího líce nosné konstrukce, stanovení tloušťky zděného parapetu, vnitřní moniérky a ověření existence dutiny v parapetu, zjištění korozního stavu odhalené výztuže nosné konstrukce a stanovení pevnosti betonu v tlaku. Výstupem průzkumných prací bylo zhodnocení zjištěných poruch a stavu diagnostikovaných konstrukcí, včetně rámcových návrhů a doporučení.

  HOTEL RAMADA


  AREÁL DOPRAVNÍCH PODNIKŮ HL. M. PRAHY V HLOUBĚTÍNĚ
  Realizace: 2017
  Objednatel: METROPROJEKT Praha, a.s.

  Stavebně technický průzkum objektů v areálu DP hl. m. Prahy, Elektrické dráhy o.z., které jsou určeny k demolici, byl zaměřen na identifikaci nebezpečných materiálů ve stavebních konstrukcích a jejich součástech. S ohledem na charakter objektů, účel jejich využití a klasifikaci nebezpečných materiálů zejména dle zákona 185/2001 a 229/2014 Sb. a vyhlášek MŽP 93/2016 Sb., MŽP a MZ 94/2016 Sb., MŽP 383/2001 Sb. a MŽP 294/2005 Sb., byly průzkumné práce soustředěny převážně na vyhledání materiálů s obsahem azbestu a dehtu a dále materiálů kontaminovaných olejovými produkty, příp. rtutí.

  Areál DP Hloubětín


  HALY FERONA HOLEŠOVICE V PRAZE
  Realizace: 2016
  Objednatel: BUILDING, s.r.o.

  Předmětem diagnostiky byla hala prodejny a hala hlavního skladu, zaměřená zejména na zhodnocení korozního stavu nosných ocelových konstrukcí hal, zjištění jejich konstrukčního řešení, včetně zjištění tvaru nýtovaných průřezů a dimenzí použitých válcovaných profilů, řešení spojů, styčníků, chemického složení oceli, apod. Zjišťována byla i skladba obvodového a střešního pláště. Zhodnocen byl stav konstrukcí z korozního hlediska, z něhož vyplynuly návrhy a doporučení antikorozní ochrany, včetně komentářů k alternativním návrhům architekta.

  FERONA HOLEŠOVICE


  BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE
  Realizace: 2016
  Objednatel: METROSTAV, a.s.

  V rámci rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea v Praze byla provedena diagnostika litinových sloupů, jejím cílem bylo stanovit tvar příčného průřezu sloupu, na základě chemické a mikroskopické analýzy zjistit druh použité litiny a odvodit její pevnostní charakteristiky. Dále byly provedeny zkoušky oceli odebrané z konstrukce proskleného zastřešení, jejichž cílem bylo stanovit pevnostní třídu oceli a modul pružnosti.

  NÁRODNÍ MUZEUM, LITINOVÉ SLOUPY


  VODOJEM KLADNO – ROZDĚLOV
  Realizace: 2016
  Objednatel: D-Plus, projektová a inženýrská, a.s.

  V rámci plánované přestavby již neprovozovaného vodojemu na řídící centrum společnosti Veolia byla provedena diagnostika jeho nosné, 40 m vysoké ocelové konstrukce postavené v r. 1936 dle projektu Českomoravské Kolben-Daněk, a.s. Nosná konstrukce je z válcovaných profilů a je tvořena osmi sloupy, které půdorysně tvoří pravidelný osmiúhelník, jemuž lze opsat kružnici o průměru 11,3 m. Mezi sloupy jsou svislé křížové výztuhy tvaru X. Sloupy jsou ve výšce 25 m dvakrát zalomené, čímž rozšiřují půdorys a vytváří prostor pro ocelovou nýtovanou nádrž na vodu o objemu 800 m3. V rámci diagnostiky byl zjištěn tvar a dimenze prvků nosné konstrukce, řešení spojů a styčníků, zjištěny mechanické vlastnosti oceli a její mikroskopická struktura a posouzen celkový stav konstrukce z korozního hlediska, z něhož vyplynuly návrhy a doporučení pro následné využití vodojemu.

  VODOJEM KLADNO-ROZDĚLOV


  ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ ŽST POŘÍČANY
  Realizace: 2016
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.

  V rámci projektu ?Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Poříčany? byla provedena diagnostika ocelových konstrukcí zastřešení nástupišť. Cílem bylo zhodnotit jejich korozní stav, zjistit způsob kotvení konstrukcí k betonovým základům, včetně tvaru základu, hloubky založení a pevnosti betonu. V případě sloupů trakčního vedení a návěstidel byl zjištěn tvar základů a hloubka založení. Pro ilustraci lze uvést, že v mnoha případech byla zjištěna základová spára cca 2,5 m pod úrovní nástupiště.

  ŽST POŘÍČANY, NÁSTUPIŠTĚ


  MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
  Realizace: 2016
  Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové

  V rámci plánované rekonstrukce budovy muzea, postavené v letech 1909-13 dle návrhu architekta Jana Kotěry, byl proveden rozsáhlý stavebně technický průzkum budovy a speleologický průzkum pevnostního kanálu. Cílem prací bylo zejména zjistit konstrukční a materiálové řešení svislých a stropních konstrukcí, zjistit skladbu střešního pláště, stanovit pevnost cihelného i kamenného zdiva včetně vlhkostního průzkumu zdiva, zjistit konstrukční řešení světlíku kopule, stanovit mechanické a fyzikální vlastnosti stavebních materiálů (cihly, kámen, nátěry, kovové součásti, apod.) a posoudit stav dřevěných oken a dalších dřevěných konstrukcí. Dále byly mj. zjištěny základové poměry kašny a příjezdové komunikace před budovou, včetně způsobu založení kašny a zábradelních zdí podél komunikace, mechanické a fyzikální vlastnosti kamene zábradelních zdí a kašny, a posouzen byl i technický stav technologické části kašny. Speleologickým průzkumem pevnostního kanálu (staré stoky), který prochází pod budovou muzea, byla stanovena vzájemná výšková pozice základů budovy a kanálu, dále byly výškově zaměřeny další významné body budovy a dalších součástí, včetně hladiny řeky Labe v těsné blízkosti budovy muzea, a provedena diagnostika konstrukce kanálu. Na základě výsledků stavebně technického průzkumu a zhodnocení zjištěného stavu diagnostikovaných konstrukcí bylo provedeno hodnocení budovy z hlediska statické spolehlivosti a zpracován návrh a plán oprav, včetně vyčíslení předpokládaných finančních nákladů.

  Muzeum východních Čech


  ŽELEZNIČNÍ MOST MYSLINKA
  Realizace: 2015
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.

  Předmětem diagnostických prací byl železniční most v ev. km 360, 592 na trati Plzeň – Stříbro, postavený cca v r. 1878. Most tvoří dva rovnoběžné klenbové tubusy z pískovce délky 45 m. Pod jedním tubusem je vedena silnice II. třídy a pod druhým protéká Myslinský potok. Cílem prací bylo zjistit poškození konstrukce mostu s ohledem na silové působení nestabilního ŽB rámu, dodatečně postaveného při rozšiřování železniční trati. Dále byly zjišťovány tloušťky kamenných kleneb, pevnost kamene v tlaku při různých stavech vlhkosti, obsah ve vodě rozpustných solí v kameni, vlhkost kamene in-situ a stanovena byla i pevnost kamenného zdiva.

  Most Myslinka


  ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V BRNĚ
  Realizace: 2015
  Objednatel: Projekt OKV, s.r.o.

  V souvislosti s celkovou opravou zastřešení nástupišť ŽST Brno, hl. n., byla provedena diagnostika litinových a ocelových konstrukcí zastřešení II. – IV. nástupiště. Cílem prací bylo zjistit základní rozměry a korozní stav ocelových konstrukcí, posoudit stav litinových sloupků, zjistit tloušťky stěn litinových sloupků a stanovit mechanické vlastnosti oceli a litiny.

  Brno, hl. n_


  BUDOVA ŽIVNOSTENSKÉ BANKY V PRAZE
  Realizace: 2014 – 2015
  Objednatel: DaM, s.r.o., CPI, a.s.

  Jako podklad pro projekt ZIBA Glass Experience Museum byl proveden rozsáhlý stavebně technický průzkum budovy rozdělený do několika etap. Cílem prací bylo zjistit konstrukční a materiálové řešení stropních konstrukcí, jejich skladbu včetně skladby podlah, zjistit skladby střešních plášťů, stanovit pevnost cihelného i kamenného zdiva včetně vlhkostního průzkumu zdiva vybraných částí budovy a zjistit konstrukční řešení vybraných detailů. Dále byl zjišťován tvar a materiál základových konstrukcí včetně hloubky založení a únosnosti základových zemin. V rámci prací byl proveden i průzkum komínových průduchů, zasklení světlíků a dřevěných krovů. Zjišťována byla i existence v minulosti zazděných a nepřístupných prostor. Během prací byla provedena řada destruktivních a nedestruktivních zkoušek pevnosti cihel, kamene, malty, betonu a oceli.

  Živnostenská banka


  HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY V AREÁLU ZÁMKU ŽAMBERK
  Realizace: 2014
  Objednatel: A12 ARCHITEKTI

  Předmětem rozsáhlého stavebně technického průzkumu byla budova pivovaru a přilehlé sýpky. Průzkumné práce byly zaměřeny zejména na stanovení pevnosti zdiva, zjištění konstrukčního řešení a skladeb stropních konstrukcí, včetně spodní osnovy trámů ve zdvojené stropní konstrukci sýpky. Dále byla provedena podrobná diagnostika rozsáhlých dřevěných krovů obou budov, včetně zjištění způsobu uložení krovu na zdivo, a to s ohledem na skutečnost, že oblasti uložení krovu byly v rozsahu půdorysu obou budov nepřístupné.

  2014-ZAMBERK,_PIVOVAR


  PALMOVÝ SKLENÍK V AREÁLU ZÁMKU LÁNY
  Realizace: 2014
  Objednatel: Správa Pražského hradu

  Cílem podrobné diagnostiky nosné ocelové a litinové konstrukce skleníku bylo zjistit tvar a dimenze konstrukčních prvků, zhodnotit konstrukci z hlediska zasažení korozí, stanovit pevnostní třídu oceli a pevnost litiny, chemického složení oceli a litiny, zjistit tloušťku stěn ocelových kruhových sloupů, stanovit typ, tvar a pevnost materiálu základových konstrukcí včetně únosnosti základové zeminy. Na základě zjištěných údajů bylo provedeno statické posouzení nosné konstrukce. Výsledky diagnostiky a statického posouzení byly použity jako výchozí podklad pro prováděcí projekt rekonstrukce skleníku, která byla zahájena počátkem r. 2015.

  2014-SKLENIK_LANY


  DŘEVĚNÝ ZÁSOBNÍK POSYPOVÉ SOLI BOŠOV
  Realizace: 2014
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.

  Předmětem diagnostiky byl dřevěný zásobník posypové soli z r. 1999 umístěný na rychlostní komunikaci R6 v úseku Lubenec – Bošov. Zásobník je tvaru válce o průměru 5,3 m a výšky 8 m, který je usazen na kruhový dřevěný prstenec podporovaný čtyřmi šikmými stojkami výšky 6,5 m. Podrobná diagnostika zahrnovala vizuální prohlídku vnějších i vnitřních povrchů zásobníku, sondy pro zjištění stavu dřeva, odběry vzorků pro rozsáhlou sérii zkoušek pevnosti dřeva v tlaku a v tahu za ohybu, a to jak na dřevě, které bylo ve styku u s posypovou solí, tak na dřevě z vnějšího povrchu. Cílem diagnostiky bylo rozhodnout, které části zásobníku je nutno vyměnit a stanovit příp. vliv posypové soli na mechanické vlastnosti dřeva.

  2014-ZASOBNIK_POSYPOVE_SOLI


  NEGRELLIHO VIADUKT V PRAZE
  Realizace: 2014
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.

  Cílem diagnostických prací bylo stanovení mechanických vlastností cihel, malty a kamene vybraných oblouků viaduktu, včetně stanovení aktuální vlhkosti materiálů a míry zasažení zdiva ve vodě rozpustnými solemi. Na základě získaných pevností jednotlivých materiálů byla stanovena pevnost zdiva v tlaku. V rámci prací rovněž byl stanoven koeficient změkčení kamene (pískovce) v závislosti na vlhkostním stavu, přepočítací koeficienty pro různé druhy pískovce pro účely nedestruktivního stanovení pevnosti kamene v tlaku. Destruktivní zkoušce pevnosti v tlaku bylo podrobeno 21 cihel, 138 vzorků kamene v různých vlhkostních stavech. Nedestruktivní zkoušky pevnosti v tlaku in-situ zahrnovaly cca 100 cihel, 90 kamenů a 150 míst pro zjištění pevnosti malty.

  2014-NEGRELLIHO_VIADUKT


  OCELOVÉ PRŮVLAKY VE VESTIBULU METRA STANICE FLORENC C
  Realizace: 2014
  Objednatel: Habena, s.r.o.

  Předmětem diagnostických prací byly tři masivní svařované ocelové průvlaky uzavřených průřezů nad výstupy z vestibulu stanice metra Florenc C. V rámci diagnostických prací byl zjišťován tvar příčného průřezu průvlaků, tloušťky plechů, z nichž jsou průvlaky svařeny a míra korozních úbytků. Dále byla provedena prohlídka uzavřených částí průvlaků fibroskopem, orientační kontrola svarů ultrazvukem, zjištěno konstrukční řešení uložení průvlaků na středové ocelové sloupy, včetně tvaru a rozměrů příčných průřezů sloupů a nedestruktivní měření tvrdosti oceli pro následný převod na pevnost a stanovení pevnostní třídy oceli. V rámci diagnostiky byl identifikován typ, rozmístění a aktuální stav ložisek, která jsou umístěna na průvlacích a podporují stropní konstrukci vestibulu.

  2014-METRO_FLORENC_C


  ZASTŘEŠENÍ HALY ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
  Realizace: 2013
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.

  Jako součást přípravy projektu rekonstrukce zastřešení haly železniční stanice Praha hlavní nádraží byla provedena diagnostika spodních uzavřených částí sloupů nýtované ocelové konstrukce, kterou vyrobila v letech 1901 – 1909 firma S. Bondy, mostárna Praha ? Bubny. V rámci diagnostických prací byla provedena vizuální kontrola vnitřních povrchů a výztuh uzavřených částí sloupů i pomocí fibroskopu, dále byl proveden rozsáhlý soubor měření korozních úbytků ocelových prvků, byly zjištěny rozměry a dimenze příčných průřezů sloupů a odebrány vzorky oceli. Na odebraných vzorcích oceli byly provedeny zkoušky v tahu, zkoušky svařitelnosti, včetně zkoušek svarů tahem a ohybem a mikroskopická analýza. Výsledkem diagnostických prací bylo posouzení stavu této části ocelové konstrukce z hlediska koroze, stanovení pevnostní třídy a svařitelnosti konstrukční oceli.

  2013-Zastreseni_haly_zst_Praha_hl._n


  ZÁMEK NÁVAROV
  Realizace: 2013
  Objednatel: Radka Turková

  Předmětem série stavebně technických průzkumů bylo několik objektů v areálu zámku Návarov (zámek, dům hospodáře, sýpka, konírna, stodola, altán a hospodářský domek). Průzkumné práce byly soustředěny zejména zhodnocení stavu dřevěných konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznými činiteli a zděných konstrukcí z hlediska zasažení vlhkostí a solemi. Předmětem průzkumných prací byly u některých objektů základové konstrukce, včetně stanovení únosnosti základových zemin.

  2013-ZAMEK_NAVAROV


  BUDOVA VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE
  Realizace: 2013
  Objednatel: AED Project, a.s.
  Předmětem prací bylo provést zhodnocení stavebně technického stavu 831 dřevěných oken, a to v souvislosti s jejich plánovanou výměnou. V rámci stavebně technického průzkumu byla provedena vizuální prohlídka oken budovy, zhodnocen stav nátěrů a dřeva, upevnění okenního rámu v ostění, zatékání srážkové vody do interiérů, funkce otevíráni okenních křídel a funkce otevíracích mechanizmů a dále bylo provedeno orientační hodnocení oken z tepelně technického hlediska. Výsledkem průzkumu bylo hodnocení stavebně technického stavu oken budovy, které bylo jedním z podkladů projektu výměny oken.

  2013-Budova_vrchniho_soudu_v_Praze


  ÚSTŘEDNÍ BUDOVA BÝVALÝCH ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ HL. M. PRAHY
  Realizace: 2013
  Objednatel: Tichý & Kolářová, s.r.o.

  Předmětem rozsáhlého souboru diagnostických prací byl původní keramický obklad fasády výše uvedené budovy postavené v letech 1930 – 34 a od r. 1958 zapsané v Seznamu kulturních památek. V rámci diagnostických prací byl podrobně zmapován stav obkladu a zjištěna skladba fasády, která byla posouzena z tepelně technického hlediska. Dále byly provedeny zkoušky in-situ a rozsáhlá série laboratorních zkoušek obkladu. Zjišťována byla přídržnost obkladu k podkladu, modul pružnosti, pevnost v tahu a v tahu za ohybu, mrazuvzdornost doplněná zkouškou ultrazvukovým impulzem, pórovitost a otevřená pórovitost, teplotní a vlhkostní roztažnost, nasákavost, mikroskopická analýza střepu a glazury a odolnost proti náhlým změnám teploty. Na základě výsledků diagnostických prací a laboratorních zkoušek byl zhodnocen stávající stav keramického obkladu, stanovena jeho zbytková životnost a formulovány návrhy a doporučení.

  2013_BUDOVA_EL._PODNIKU_HL._M._PRAHY


  ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PLZNI
  Realizace: 2012 – 2013
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o.

  V souvislosti s přestavbou zastřešení nástupišť v areálu hl. n. Plzeň byla provedena diagnostika litinových a ocelových konstrukcí zastřešení některých nástupišť. Cílem prací bylo zjistit základní rozměry a korozní stav ocelových konstrukcí, posoudit stav litinových sloupků, zjistit tloušťky stěn litinových sloupků, stanovit mechanické vlastnosti oceli a litiny, zjistit způsob kotvení zastřešení do zděných budov a posoudit stav dřevěného podbití.

  2012-2013_HLAVNI_NADRAZI_PLZEN


  STŘELNICE V LIBERCI
  Realizace: 2012
  Objednatel: Studio Anarchitekt, s.r.o.

  Cílem stavebně technického průzkumu střelnice, postavené v empírovém stylu a zapsané v Seznamu kulturních památek, bylo zjistit pevnost a vlhkostní stav zdiva, konstrukční řešení novodobých vestaveb a posouzení stavu dřevěných stropů a krovu. Dále byly práce soustředěny na základové konstrukce a základové poměry a v neposlední řadě i na zmapování podzemních chodeb v oblasti střelnice.

  2012_STRELNICE_V_LIBERCI


  OBJEKTY V ZAHRADĚ BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA V BROUMOVĚ
  Realizace: 2012
  Objednatel: ADR, s.r.o.

  V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektů v zahradě benediktinského kláštera v Broumově byl proveden stavebně technický průzkum vodárenské věže, kuželníku, centrálního domku a domku správce, kůlny a částí obvodových zdí kolem zahrady. Průzkumné práce byly zaměřeny na zjištění pevnosti a vlhkostního stavu zdiva, stavu střešních krytin některých objektů a základových poměrů obvodové zdi. Dále byl proveden geotechnický průzkum pro posouzení stávajících zemin v souvislosti s plánovanou výstavbou komunikací v zahradě.

  2012_KLASTER_V_BROUMOVE


  STADION VKTORIE PLZEŇ VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH
  Realizace: 2012
  Objednatel: PPAA, s.r.o.

  V souvislosti s rekonstrukcí fotbalového stadionu ve Štruncových sadech v Plzni byla provedena diagnostika železobetonových konstrukcí hlavní tribuny. Předmětem diagnostiky bylo zejména zjistit rozměry, pevnost betonu a způsob vyztužení konstrukčních prvků, včetně návrhových charakteristik a korozního stavu výztuže.

  2012_STADION_VE_STRUNCOVYCH_SADECH


  KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD
  Realizace: 2011
  Objednatel: GeoTec ? GS, a.s.

  V souvislosti s plánovanou výstavbou podzemních garáží na nám. Jiřího z Poděbrad byla provedena diagnostika a hodnocení stavebně technického stavu konstrukcí kostela. Předmětem diagnostiky bylo zejména zjistit rozměry a materiály nosných konstrukcí včetně jejich mechanických vlastností. Zjištěné skutečnosti byly porovnány s dostupnou archivní dokumentací. Na základě výsledků diagnostiky bylo provedeno statické posouzení kostela a zhodnocení vlivu výstavby podzemních garáží na kostel.

  2011-KOSTEL_JIRIHO_Z_PODEBRAD


  BLUDIŠTĚ V PRAZE NA PETŘÍNĚ
  Realizace: 2011
  Objednatel: B.B.D., s.r.o.

  Cílem diagnostiky dřevěné stavby z r. 1981, postavené v areálu Průmyslového paláce v Holešovicích ku příležitosti Jubilejní výstavy jako pavilon Klubu českých turistů a přemístěné o dva roky později do Petřínských sadů, bylo posouzení stavu dřevěné hrázděné konstrukce. V rámci diagnostiky byly mj. zjišťovány skladby obvodového a střešního pláště, včetně rozměrů a stavu ocelové konstrukce nad dioramatickým obrazem dobývání Starého Města švédy.

  2011-BLUDISTE


  ELEKTRÁRNA PRUNÉŘOV II
  Realizace: 2008 ? 2010
  Objednatel: ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o.

  V rámci projektu Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II byl proveden rozsáhlý soubor stavebně technických průzkumů, diagnostických prací a statických posouzení. Předmětem průzkumů bylo více než 30 nejrůznějších objektů, z nichž k nejvýznamnějším patří kotelna, strojovna, chladící věže, zauhlovací systém a soubor vodohospodářských staveb. Výstupem bylo hodnocení posuzovaných objektů s ohledem na jejich životnost a spolehlivost do r. 2040, návrhy na jejich rekonstrukci, včetně odhadu rozsahu nutných oprav.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA


  BUDOVA TYPOGRAFIE V PRAZE NA POŘÍČÍ
  Realizace: 2010
  Objednatel: NĚMEC POLÁK, s.r.o.

  Rozsáhlý průzkum železobetonového skeletu doplněného o nosné zděné konstrukce byl zaměřen zejména na zjištění konstrukčního systému budovy, identifikaci materiálů a jejich mechanické vlastnosti, problematiku vlhkosti zdiva, vyztužení železobetonových prvků konstrukce, korozní stav výztuže a zjištění skladeb stropních konstrukcí.

  2010-TYPOGRAFIE


  AREÁL WALTER V PRAZE JINONICÍCH
  Realizace: 2010
  Objednatelé: Cigler Marani Architects, a.s., Pembroke Jinonice, a.s.

  V areálu Walter v Praze Jinonicích byla provedena diagnostika konstrukcí tří objektů. Nosné konstrukce objektů tvořil železobetonový skelet doplněný zdivem. Diagnostické práce se soustředily zejména na zjištění vyztužení konstrukčních prvků, mechanické vlastnosti betonu a výztuže, příp. stanovení pevnosti a vlhkosti zdiva.


  LEDÁRNY V PRAZE ? BRANÍK
  Realizace: 2009
  Objednatel: ATLANTE Invest, s.r.o.

  Předmětem rozsáhlého průzkumu pozdně secesní památky průmyslového areálu Branických ledáren byla železobetonová konstrukce lednice s obvodovým zdivem z cihel a kamene a zděná budova v jejím okolí. Průzkum lednice, jejíž světlá výška je cca 14 m a tl. obvodových stěn až 2,5 m, byl zaměřen zejména na zjištění konstrukčního systému, identifikaci materiálů a jejich mechanické vlastnosti (beton, zdivo, kámen), vyztužení železobetonových prvků, korozní stav výztuže a základové konstrukce. U zděné budovy byly hodnoceny zděné a dřevěné konstrukce a konstrukce základové.

  2009-LEDARNY


  PIVOVAR PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
  Realizace: 2009
  Objednatelé: Plzeňský Prazdroj, a.s., Tebodin Czech Republic, s.r.o.

  Předmětem dvou stavebně technických průzkumů v areálu Pivovaru Plzeňský Prazdroj byly železobetonové konstrukce několika objektů. Kromě mechanických vlastností betonu a vyztužení konstrukcí byly provedeny analýzy betonu se zřetelem na podezření použití hlinitanových cementů pro výrobu betonu.

  2009-PIVOVAR_PRAZDROJ


  USEDLOST KAJETÁNKA V PRAZE
  Realizace: 2006 ? 2009
  Objednatelé: D. A. Management, Loxia, a.s., Bozner, s.r.o.

  Předmětem několika stavebně technických průzkumů a diagnostických prací byly konstrukce dvou hlavních objektů usedlosti, tj. zámečku a oranžérie, dále opěrných zdí, zděného oplocení a malého domku u hl. vstupu. Průzkum se soustředil zejména na mechanické vlastnosti stavebních materiálů, dřevěné a základové konstrukce. V rámci průzkumů bylo provedeno i statické posouzení opěrných zdí.

  2006-2009-USEDLOST_KAJETANKA


  ZÁMEK VRANÝ
  Realizace: 2009
  Objednatel: SATER ? PROJEKT, s.r.o.

  Průzkum rokokového zámku v okrese Kladno byl zaměřen zejména na stav dřevěných stropních konstrukcí a konstrukcí krovu, mechanické vlastnosti zdiva, včetně kleneb, zasažení zdiva vlhkostí a mírou jeho zasolení. Během prací byla datována řada stavebních úprav prováděných za dobu existence zámku. V rámci prací byl rovněž proveden radonový průzkum.

  2009-ZAMEK_VRANY


  ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČESKÉ REPUBLIKY V RUSKÉ FEDERACI
  Realizace: 2008
  Objednatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

  Předmětem souboru stavebně technických průzkumů a diagnostických prací byly tři hlavní objekty zastupitelského úřadu ČR v Moskvě (dva obytné a reprezentační), dále podružné technické objekty, komunikace a kanalizační vpusti, kolektory, veřejné osvětlení, aj. Kromě stavebních konstrukcí byly posuzovány i rozvody TZB a el. energie, různá technologická zařízení, výplně otvorů, atd.

  2008-ZU_CR_V_MOSKVE


  LETOHRÁDEK KRÁLOVNY ANNY V AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU
  Realizace: 2006 ? 2007
  Objednatel: Správa Pražského hradu

  Předmětem rozsáhlého stavebně technického průzkumu byla terasa nad arkádou Letohrádku královny Anny. Průzkumné práce, v jejichž rámci byla provedená široká škála laboratorních zkoušek a zkoušek in-situ, se soustředily zejména na konstrukci terasy, mechanické a fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, doporučení a návrhy pro rekonstrukci, včetně konzultační činnosti při realizaci rekonstrukce.

  2006-2007-LETOHRADEK_KRAL._ANNY


  BUDOVA ČSOB V PRAZE NA PŘÍKOPĚ
  Realizace: 2007
  Objednatel: D a M, s.r.o.

  Rozsáhlý průzkum železobetonového skeletu budovy ČSOB byl zaměřen zejména na zjištění konstrukčního systému budovy, identifikaci materiálů a jejich mechanické vlastnosti (beton, zdivo), vyztužení železobetonových prvků konstrukce, korozní stav výztuže, zjištění skladeb stropních konstrukcí a získání informací o základových konstrukcích. Průzkum byl prováděn většinou o víkendech a nočních hodinách, aby nebyl narušen provoz banky. Pro ilustraci rozsahu průzkumu je nutno zmínit, že bylo provedeno více než 130 destruktivních sond.

  2007-CSOB_PRIKOPY


  PLEČNIKOVA LÁVKA A PACCASIHO JÍMKA NA PRAŽSKÉM HRADĚ
  Realizace: 2006
  Objednatel: Správa Pražského hradu

  Průzkumné práce se soustředily na zmapování a zhodnocení celkového stavu lávky se zaměřením na vlhkostní stav, stav odvodňovacích prvků a hydroizolací. Výstupem projektu byl návrh opravy omítek, hydroizolací a odvodňovacích prvků lávky, včetně rekonstrukce přilehlého dvorku a návrh sanace stěn a stropní konstrukce Paccasiho jímky.

  2006-PLECNIKOVA_LAVKA


  STANICE METRA FLORENC
  Realizace: 2005
  Objednatel: GeoTec ? GS, a.s.

  V rámci protipovodňové ochrany metra po ničivých povodních v r. 2002 byla provedena rozsáhlá a podrobná diagnostika konstrukce stanice metra Florenc. Diagnostikovány byly svislé i vodorovné konstrukce a byly získány cenné poznatky o skutečném provedení konstrukcí, včetně rozsáhlých souborů výsledků materiálových zkoušek, které byly použity jako podklad pro následnou projekční činnost. V rámci diagnostiky byly provedeny i zatěžovací zkoušky stropní konstrukce vestibulu.

  2005-METRO_FLORENC

  STANOVOVÁNÍ PEVNOSTI V PŘIPOJENÍ MEZI GEOMŘÍŽÍ A BETONOVÝMI PRVKY GeoWall Block V
  Realizace: 2017
  Objednatel: GEOMAT s.r.o.

  V rámci realizace zakázky byly prováděny zkoušky sestav betonových prvků typu GeoWall Block V s vloženými kotevními výztužnými geomřížemi typu Miragrid GX 400/30 za účelem stanovení pevnosti v připojení mezi geomřížemi a betonovými prvky podle zkušebního standardu ASTM D 6638.

  Zkoušky geomříží Geomat

  Zkoušky geomříží Geomat

     EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA OCELOVÉHO TRAPÉZOVÉHO PROFILU CB 150/293 PRO PROJEKT ?VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉHO PROFILU TRAPÉZOVÉHO PLECHU?,

  reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009224 v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopost 2014-2020, prioritní osa PO-1 ?Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace?

  Realizace: 2017
  Objednatel: CB PROFIL a.s.

  V rámci realizace zakázky byla provedena experimentální analýza včetně zatěžovacích mechanických zkoušek ocelového profilovaného trapézového plechu CB 150/293 pro projekt ?Výzkum a vývoj nového profilu trapézového plechu?, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009224 v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, prioritní osa PO-1 ?Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace?, a to jednak v uspořádání prostý nosník o rozpětí podpor 6 m podle ČSN EN 1993-1-3 čl. A.2.2 a ČSN 73 2030, jednak v uspořádání vnitřní podpora šířky 160 mm (moment nad podporou) podle ČSN EN 1993-1-3 čl. A.2.4 + A.5 a ČSN 73 2030.

  Zkoušky prostého nosníku CB PROFIL 2017

  Zkoušky prostého nosníku CB PROFIL 2017

  Zkoušky vnitřní podpory CB PROFIL 2017

  Zkoušky vnitřní podpory CB PROFIL 2017

     ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI ZDIVA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC PORFIX ZA ÚČELEM STANOVENÍ PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU
  Realizace: 2016
  Objednatel: PORFIX CZ a.s.

  V rámci realizace zakázky byly provedeny zkoušky únosnosti zdiva z 2 různých typů pórobetonových tvárnic PORFIX podle ČSN EN 1052-1 a souvisejících norem za účelem stanovení charakteristické pevnosti zdiva v tlaku.

  Zkoušky zdiva PORFIX 2016

  Zkoušky zdiva PORFIX 2016

     ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY PANELŮ PHS Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

  Realizace: 2015-2017
  Objednatel: mmcité+ a.s.

  V rámci realizace zakázek byly provedeny zkoušky zatížení větrem a statického zatížení a dynamického zatížení při zimní údržbě panelů PHS z různých materiálů a různých délek rozpětí podpor podle ČSN EN 1794-1.

  zkouška panelu PHS mmci

  Zkouška panelu PHS mmci

     ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY DVOUOSÉHO NAMÁHÁNÍ (smyk+tah) ŽELEZOBETONOVÝCH sloupů s ocelovými konzolami peikko typu pcs3, pcs5, pcs7 a  pcs10

  Realizace: 2014-2017
  Objednatel: PEIKKO GROUP CORPORATION

  V rámci realizace zakázek byly provedeny zkoušky dvouosého (smyk+tah) namáhání železobetonových sloupů s ocelovými konzolami PEIKKO typu PCs3, PCs5, PCs7 a PCs10 spolu s doprovodnými materiálovými testy.

  Zkoušky konzolí PEIKKO

  Zkoušky konzolí PEIKKO

     ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY DVOUOSÉHO NAMÁHÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH BALKONOVÝCH KONZOLÍ S ISOKORBY (ULTIPRO CONNECTOR) ? HORIZONTÁLNÍ CYKLOVÁNÍ ZA SOUČASNÉHO SVISLÉHO SMYKOVÉHO ZATÍŽENÍ

  Realizace: 2013-2014
  Objednatelé: KKI enterprises GmbH + Syspro-Gruppe Betonbauteile e.V.

  V rámci realizace zakázek byly provedeny zkoušky ohybové a smykové únosnosti železobetonových balkonových konzolí s Isokorby (Ultipro connector) po provedeném horizontálním cyklickém namáhání spolu s doprovodnými materiálovými testy.

  Zkoušky balkonových konzolí

  Zkoušky balkonových konzolí  ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI VE ČTYŘBODOVÉM OHYBU NOSNÍKŮ Z UHPC
  Realizace: 2013 
  Objednatel: Skanska a.s.

  V rámci realizace zakázky byly provedeny zkoušky únosnosti ve čtyřbodovém ohybu nosníků z UHPC spolu s doprovodnými materiálovými testy.

  Nosníky UHPC Skanska

  Nosníky UHPC Skanska  TAHOVÁ ZKOUŠKA OCELOVÝCH PŘEDPÍNACÍCH LAN
  Realizace: 2017
  Objednatel: Prefa Pro

  V rámci zkoušek zkušebny KU byly provedeny tahové zkoušky přepínacích ocelovym lan o průměru 15.7 mm a pevnosti 1860 MPa.Lano je upnute ve zkušebním stroji Amsler a při zkoušce je na laně pripevnen prutahomer měřící proražení lana na délce 0,5m.

  25383027_1661286760601589_1166704684_o25383302_1661286710601594_203253824_o

  25400890_1661286700601595_1492752224_o

  Video tahové zkoušky  ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY SPOJŮ BETONOVÝCH STĚN PŘEDPÍNANÝCH NÁDRŽÍ
  Realizace: 2013
  Objednatel: DYWIDAG PREFA, a.s.(a company of Consolis)

  V rámci realizace zakázky byly provedeny zatěžovací zkoušky spojů betonových stěn předpínaných nádrží v různém stáří betonu od výroby za účelem stanovení jejich únosnosti v tlaku.  ZATĚŽOVACÍ OHYBOVÉ ZKOUŠKY BETONOVÝCH SLOUPKŮ PROTIHLUKOVÝCH STĚN
  Realizace: 2010 až 2012
  Objednatel: SMP CZ, a.s.

  V rámci realizace jednotlivých zakázek byly provedeny zatěžovací ohybové zkoušky betonových sloupků protihlukových stěn, ať už železobetonových, vláknobetonových či drátkobetonových (bez kotvení i s kotvením do betonových patek různé délky), za účelem stanovení jejich ohybové únosnosti.  ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI ZDIVA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC PORFIX ZA ÚČELEM STANOVENÍ PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU
  Realizace: 2010 až 2011
  Objednatel: PORFIX CZ a.s.

  V rámci realizace jednotlivých zakázek byly prováděny zkoušky únosnosti zdiva z různých typů pórobetonových tvárnic PORFIX podle ČSN EN 1052-1 a souvisejících norem za účelem stanovení charakteristické pevnosti zdiva v tlaku.  ZATĚŽOVACÍ MECHANICKÉ ZKOUŠKY TRAPÉZOVÝCH PROFILOVANÝCH PLECHŮ CB PROFIL RŮZNÉHO TYPU A TLOUŠŤKY
  Realizace: 2007 až 2012
  Objednatel: CB PROFIL a.s.

  V rámci realizace jednotlivých zakázek byly prováděny zatěžovací mechanické zkoušky různých typů a tloušťek ocelových trapézových profilovaných plechů a jejich šroubovaných momentových spojů ze sortimentu výrobce CB PROFIL a.s., a to podle ČSN EN 1993-1-3, Příloha A v trojím zkušebním uspořádání ? 1. jako spojitý nosník o 2 polích, 2. jako zkouška u vnitřní podpory, 3. jako zkouška u koncové podpory.  ZKOUŠKY FASÁDNÍCH A STŘEŠNÍCH KOTEV
  Realizace: 2010
  Objednatel: SIPRAL a.s.

  Široké spektrum zkoušek fasádních a střešních ocelových kotev a kotevních uzlů. Tahové zkoušky kotev byly prováděny pod různými úhly.  ZKOUŠKY SKLOCEMENTOVÝCH FASÁDNÍCH DÍLCŮ
  Realizace: 2010
  Objednatel: SIPRAL a.s.

  Testování statiky sklocementových fasádních dílů s různými typy ocelových kotev (zastříkávané či dodatečně montované kotvy) třemi způsoby namáhání ? osové zatížení, osové a příčné zatížení, zatížení do porušení. Při zkoušce bylo použito 6 potenciometrických snímačů posunutí a snímače síly.  STANOVOVÁNÍ PEVNOSTI V PŘIPOJENÍ MEZI GEOMŘÍŽEMI A BETONOVÝMI PRVKY SYSTÉMU KB-BLOK A STANOVOVÁNÍ SMYKOVÉ PEVNOSTI V LOŽNÉ SPÁŘE MEZI BETONOVÝMI PRVKY SYSTÉMU KB-BLOK S VLOŽENÝMI KOTEVNÍMI GEOMŘÍŽEMI
  Realizace: 2005 až 2010
  Objednatel: KB ? BLOK SYSTÉM, s.r.o.

  V rámci realizace jednotlivých zakázek byly prováděny zkoušky sestav různých typů betonových prvků s vloženými různými typy kotevních výztužných neomříží (jednoosých i dvojosých)za účelem stanovení pevnosti v připojení mezi geomřížemi a betonovými prvky podle zkušebního standardu ASTM D 6638 a za účelem stanovení smykové pevnosti v ložné spáře podle zkušebního standardu ASTM D 6916.  ZKOUŠKY BETONOVÝCH TVAROVEK KB – BLOK ZA ÚČELEM STANOVENÍ POČÁTEČNÍ PEVNOSTI ZDIVA VE SMYKU A PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU
  Realizace: 2005 až 2009
  Objednatel: KB ? BLOK SYSTÉM, s.r.o.

  V rámci realizace jednotlivých zakázek byly prováděny zkoušky za účelem stanovení počáteční pevnosti ve smyku zdiva a pevnosti v tlaku zdiva z betonových tvarovek KB – BLOK podle ČSN EN 1052-1, ČSN EN 1052-3 a souvisejících norem.  STATICKÉ ZKOUŠKY ZDIVA Z CIHEL POROTHERM ZA ÚČELEM STANOVENÍ CHARAKTERISTICKÉ PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU
  Realizace: 2008
  Objednatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

  V rámci realizace zakázky byly provedeny zatěžovací zkoušky zdiva za účelem stanovení charakteristické pevnosti zdiva v tlaku z různých typů cihel POROTHERM podle ČSN EN 1052-1.  Laboratoř Kloknerova ústavu provádí statické zatěžovací zkoušky železničních mostních konstrukcí a mostů pozemních komunikací podle ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů. Při statické zkoušce se porovnávají pružné složky průhybu hlavní nosné konstrukce s teoretickými hodnotami a je také omezena hodnota pro naměřené trvalé deformace.

  • PROGRAM STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MOSTU NADJEZD D1 MODERNIZACE, ÚSEK 03 EXIT 29 HVĚZDONICE – EXIT 34 OSTŘEDEK, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: SMP CZ, a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES ÚSLAVU – LEVÝ MOST, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: COLAS CZ a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MOSTU NA STAVBĚ OPTIMALIZACE TRATI ČESKÝ TĚŠÍN ? DĚTMAROVICE, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: FIRESTA-Fišer, rek., stavby a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU NA AKCI REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ DÁLNICE D1 ? LEVÝ MOST, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: SMP CZ, a.s. divize 1 – Dopravní stavby
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU V KOLEJI Č. 2 V RÁMCI STAVBY MODERNIZACE TRATI ROKYCANY ? PLZEŇ (3 MOSTY), REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: Metrostav a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU TRATI HRADEC KRÁLOVÉ ? JAROMĚŘ ? TRUTNOV, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: Porr a.s., o. z.? Stavby mostů
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU TRATI CHOMUTOV ? CHEB, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA SO 206 D1 MODERNIZACE ? EXIT 134 MĚŘÍN ? EXIT 141 V. MEZIŘÍČÍ ZÁPAD (3 MOSTY), REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: COLAS, a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU D1 MODERNIZACE – ÚSEK 18 EXIT MĚŘÍN ? EXIT 141 V. MEZIŘÍČÍ, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: Firesta-Fíšer, rekonstrukce, stavby a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES ÚDOLÍ U CHOTIMĚŘE DÁLNICE D8 STAVBA LOVOSICE ? ŘEHLOVICE, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES POLNÍ CESTU U CHOTIMĚŘE, LOVOSICE ? ŘEHLOVICE, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: EUROVIA CS a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA LÁVKY NA DOLNÍM TOKU BENEŠOVSKÉHO POTOKA, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: DOT servis s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES TRAŤ ČD 010 PHA-ČT, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: M ? Silnice a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU III/2754 BRODCE, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: Bögl a Krýsl, k.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU NADJEZDU NA SILNICI Č. III/25830, RADEJČÍN ? ŽIM, REALIZACE: 2016, OBJEDNATEL: EUROVIA CS, a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU NA MÚK ŘEHLOVICE, REALIZACE: 2015, OBJEDNATEL: Swietelsky stavební s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES SVATAVU V PALACKÉHO ULICI V KRASLICÍCH, REALIZACE: 2015, OBJEDNATEL: PONTIKA s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY ŽELEZNIČNÍHO MOSTU TRATI PRAHA SMÍCHOV ? RUDNÁ U PRAHY ? BEROUN, REALIZACE: 2015, OBJEDNATEL: REKOP s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU NA AKCI ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI TRATI BEROUN ? RAKOVNÍK, REALIZACE: 2015, OBJEDNATEL: Metrostav a.s., divize 5
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU V RÁMCI STAVBY MODERNIZACE TRATI ROKYCANY ? PLZEŇ (3 MOSTY), REALIZACE: 2015, OBJEDNATEL: Metrostav a.s., divize 5
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU UL. FRYČAJOVA, BRNO, REALIZACE: 2015, OBJEDNATEL: Firesta-Fišer rekonstrukce, stavby a.s
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU T.Ú. KUNČICE POD O. ? FRENŠTÁT POD. R. MOST, REALIZACE: 2015, OBJEDNATEL: SDS EXMOST spol. s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES ŘEKU LABE NA AKCI REKONSTRUKCE MOSTU TRATI LOVOSICE – ČESKÁ LÍPA, REALIZACE: 2015, OBJEDNATEL: SMP CZ a.s., Divize 1
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU ZÁTOPOVÉ ÚZEMÍ LABE NA AKCI REKONSTRUKCE MOSTU TRATI LOVOSICE – ČESKÁ LÍPA, REALIZACE: 2015, OBJEDNATEL: HABAU CZ s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PROVIZORNÍHO MOSTU V MÍSTĚ MOSTU PŘES BYLNIČKU V OBCI BYLNICE, REALIZACE: 2014, OBJEDNATEL: Ing. Ivan Šír, Hradec Králové
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU ? MOST DRÁCHOV, REALIZACE: 2014, OBJEDNATEL: COLAS CZ a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU REKONSTRUKCE MOSTU ? PRAVÝ MOST KNOVÍZ, REALIZACE: 2014, OBJEDNATEL: SDS EXMOST spol. s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU NA AKCI PRŮJEZD ŽELEZNIČNÍM UZLEM ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 3 MOSTY, REALIZACE: 2014, OBJEDNATEL: EUROVIA CS, a. s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI SMĚR KERHARTICE, REALIZACE: 2014, OBJEDNATEL: EUROVIA CS, a. s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU V ČERČANECH, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: VPÚ DECO PRAHA s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU NA STAVBĚ TV CHABY PŘEMOSTĚNÍ DALEJSKÉHO POTOKA, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: SMP CZ, a.s. Dopravní stavby
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU TRATI DĚČÍN ? JEDLOVÁ, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: Metrostav a.s. Divize 4
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES OPATOVICKÝ KANÁL, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: S-Most s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU R7 MÚK VYSOČANY?MÚK DROUŽKOVICE MOST NA SILNICI R7, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: Metrostav a.s., Divize 4
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU R7 MÚK DROUŽKOVICE ? MÚK NOVÉ SPOŘICE MOST NA MK NAD R7, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: SMP CZ a.s. Dopravní stavby
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU NA SILNICI II/490 HOLEŠOV – JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: KKS spol. s r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES TRAŤ ČD NA SILNICI II/490 HOLEŠOV – JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: KKS spol. s r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU HORNÍ CEREKEV ? TÁBOR, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU LOVOSICE – ČESKÁ LÍPA, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU NA TRATI ŽELEZNÁ RUDA ? PLZEŇ, REALIZACE: 2013, OBJEDNATEL: Metrostav a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU NA AKCI III/1095 ČERČANY, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: VPÚ DECO PRAHA a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU TR. MLADÁ BOLESLAV – STARÁ PAKA, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU CERHENICE, MOST PŘES TRAŤ VÚŽ, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU SO 204 NA STAVBĚ R7 MÚK VYSOČANY – MÚK DROUŽKOVICE, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: Metrostav a.s. Divize 4.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA SO 201 NA MK NAD R7 , REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: SMP CZ, a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU 7-233 NA SILNICI II/135, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES PLOUČNICI VE VLČÍM DOLE, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: BREX, spol. s r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU TRHOVÁ KAMENICE, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: SDS EXMOST
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES PEKELSKOU ROKLI, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: SMP CZ, a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU SO 205 PŘES POLEPSKÉ ÚDOLÍ, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: SMP CZ, a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU SO 201 NA ULICI VESELSKÉ PŘES PRŮMYSLOVÝ POLO-OKRUH MÚK, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: JHP spol. s r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA SO 202 NADJEZDU SILNICE III/1811PŘES SILNICI R6 NOVÉ SEDLO ? SOKOLOV, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: JHP spol. s r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU TR. BENEŠOV U PRAHY ? TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV, REALIZACE: 2012, OBJEDNATEL: Skanska a.s. divize Železniční stavitelství
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA SO A204 MOSTU PŘES POLNÍ CESTU U BÍLINKY, REALIZACE: 2011, OBJEDNATEL: EUROVIA CS, a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA SO 212 MOST NA PŘELOŽCE II/125 PŘES I/38 ? KOLÍN, REALIZACE: 2011, OBJEDNATEL: EUROVIA CS, a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA SO 202 PROVIZORNÍ MOST PELHŘIMOV, REALIZACE: 2011, OBJEDNATEL: JHP spol. s r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU NA VLEČCE MOMENTIVE SPECIALITY CHEMICALS, A.S., REALIZACE: 2011, OBJEDNATEL: PONTIKA s.r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA SO 221 MOST NA JIŽNÍ VĚTVI ŠTĚRBOHOLSKÉ RADIÁLY PŘES ULICI RABAKOVSKOU, REALIZACE: 2011, OBJEDNATEL: JHP spol. s r.o.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU KM 46,640 TRATI KÁCOV ? SVĚTLÁ N. SÁZAVOU, REALIZACE: 2011, OBJEDNATEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DÁLNIČNÍHO MOSTU B 202 U OBCE VCHYNICE NA DÁLNICI D8 LOVOSICE ? ŘEHLOVICE, REALIZACE: 2011, OBJEDNATEL: EUROVIA CS, a.s., Řevnice
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA NÁKLADIŠTĚ ZBIROH, REALIZACE: 2011, OBJEDNATEL: Skanska a.s. divize Silniční stavitelství
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA LÁVKY PRACHATICE, REALIZACE: 2010, OBJEDNATEL: STRABAG, A.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU ZBIROH, REALIZACE: 2010, OBJEDNATEL: VIAMONT DSP S.R.O., 2010
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU, REALIZACE: 2009, OBJEDNATEL: ČESKÉ VELENICE, VIAMONT DSP S.R.O.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES ÚDOLÍ LOUČSKÉHO POTOKA, REALIZACE:2009, OBJEDNATEL: SMP CZ, A.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU SO 6223, REALIZACE:2008, OBJEDNATEL: BÍLOVEC, SKANSKA A.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU, REALIZACE: 2008, OBJEDNATEL: OSTROV N. OHŘÍ, SSŽ A.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU ANNÍN, REALIZACE: 2007, OBJEDNATEL: JHP MOSTY, S.R.O.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES D47, REALIZACE: 2007, OBJEDNATEL:BÖGL & KRÝSL, K.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU, REALIZACE: 2007, OBJEDNATEL: HRUŠOV, PSVS A.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU, HORNÍ MOŠTĚNICE, REALIZACE: 2006, OBJEDNATEL: BÖGL & KRÝSL, K.S.

  DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ KONSTRUKCÍ A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

  Kuba ? komplexní diagnostika základu turbogenerátoru v elektrárně po havárii a požáru
  Komplexní diagnostika základu turbogenerátoru v elektrárně po havárii a požáru ve Feltonu na Kubě zahrnující materiálové zkoušky a dynamickou zkoušku.

  Objednatel: Doosan Škoda Power s.r.o.
  Realizace: 2017

  IMG_4623IMG_4272


  Komplexní diagnostický průzkum jako náhrada projektové dokumentace
  Komplexní diagnostický průzkum v Nové Pace jako náhrada projektové dokumentace ? provedení průzkumu železobetonové stropní konstrukce za účelem stanovení zatížitelnosti, případně možnosti instalace nových strojů.

  Objednatel: Lohman&Rauscher s.r.o.
  Realizace: 2017

  IMG_0990IMG_1020  České Budějovice ? dlouhodobé sledování posunů v dilatacích stropní konstrukce obchodního centra

  Objednatel: Skanska a.s.
  Realizace: 2015 – 2017

  záznam1záznam2  Diagnostika konstrukcí bloku 3 v elektrárně Chvaletice

  Komplexní diagnostika konstrukcí bloku za účelem posozuení možnosti prodloužení provozu? betonových konstrukcí základů turbogenerátorů, napaječek, diagnostika ocelových konstrukcí. Provedeny byly zkoušky pevnosti materiálů a dynamická zkouška.

  Objednatel: G-Team, a.s.

  Realizace: 2015

  IMG_7892IMG_7989IMG_7990  Měření změn šířek trhlin v betonu administrativního objektu

  Realizace: 2010

  Měření změn šířek trhlin v betonu administrativní objektu  Instalace optovláknových extenzometrů do tenkostěnných nosníků z UHPC

  Realizace: 2010

  Objednatel: SKANSKA a.s., Prefa Tovačov

  Instalace optovláknových extenzometrů do bednění  Dlouhodobé monitorování trhliny v opěře mostní konstrukce

  Realizace: 2010

  Dlouhodobé monitorování trhliny v opěře mostní opěry  Instalace optovláknových extenzometrů na povrch betonové konstrukce, SOKP SO 514

  Realizace: 2009

  Instalace optovláknových extenzometrů na konstrukci  Instalace optovláknových extenzometrů před betonáží, SOKP SO 514

  Realizace: 2009
  Instalace optovláknových extenzometrů před betonáží