• Čeština
  • English
  • Oddělení

    Základní činnost ústavu se realizuje ve vědeckovýzkumných odděleních a v experimentálním oddělení. Oddělení vykonávají vědeckovýzkumnou a vzdělávací činnost v příslušném oboru. Dále řeší v rozsahu své odbornosti i úkoly, které nemají vědeckovýzkumný charakter a souvisí s doplňkovou činností ústavu.
    Vědeckovýzkumná oddělení jsou:

    Experimentální oddělení zajišťuje především experimentální činnost pro vědeckovýzkumná oddělení. Podílí se také na vědeckovýzkumné i doplňkové činnosti ústavu.

    Ekonomické oddělení zabezpečuje hospodářsko-správní agendu nezbytnou pro řádný chod ústavu, zejména administrativní a organizační zajištění vědeckovýzkumných prací a vzdělávací činnost, zahraničních styků, propagace služeb, provozu ústavu a další.